Hírek Elszakított területi hirek Újabb öt évig szé­kely főigaz­ga­tó­ja lesz a Pető­fi Iro­dal­mi Múzeumnak

Újabb öt évig szé­kely főigaz­ga­tó­ja lesz a Pető­fi Iro­dal­mi Múzeumnak

Csák János kul­tu­rá­lis és inno­vá­ci­ós minisz­ter 2024. feb­ru­ár 1‑jei hatállyal Deme­ter Szi­lárd Csa­bát nevez­te ki a Pető­fi Iro­dal­mi Múze­um élé­re – tájé­koz­tat­ta a minisz­té­ri­um saj­tó- és kom­mu­ni­ká­ci­ós főosz­tá­lya pén­te­ken az MTI‑t.

A pályá­za­ti kiírás­ra Deme­ter Szi­lárd Csa­ba egye­dü­li jelent­ke­ző­ként nyúj­tot­ta be veze­tői kon­cep­ci­ó­ját, ame­lyet a szak­mai bizott­ság a rész­le­tes meg­hall­ga­tást köve­tő­en egy­han­gú­lag támo­ga­tás­ra java­solt – tar­tal­maz­za az MTI által idé­zett közlemény.

A tájé­koz­ta­tás sze­rint a minisz­ter – elfo­gad­va a bizott­ság aján­lá­sát – újabb öt évre bíz­ta meg Deme­ter Szi­lárd Csa­bát a Pető­fi Iro­dal­mi Múze­um főigaz­ga­tói teen­dő­i­nek ellá­tá­sá­val. A főigaz­ga­tó hoz­zá­já­rult pályá­za­tá­nak nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lá­hoz, mely meg­te­kint­he­tő a www​.pim​.hu hon­la­pon – olvas­ha­tó a közleményben. 

Csák János minisz­ter októ­ber 9‑én írta alá a pályá­za­ti fel­hí­vást Pető­fi Iro­dal­mi Múze­um főigaz­ga­tói tiszt­sé­gé­nek betöl­té­sé­re. A magyar­or­szá­gi saj­tó­ban ezt köve­tő­en olyan talál­ga­tá­sok lát­tak nap­vi­lá­got, misze­rint Deme­ter Szi­lárd már nem élve­zi a tár­ca­ve­ze­tő és a magyar kor­mány támo­ga­tá­sát, és mást sze­mel­tek ki a PIM irá­nyí­tá­sá­ra. Deme­ter újabb ötéves man­dá­tu­ma rácá­folt erre. 

A koráb­ban poli­ti­kai elem­ző­ként, pub­li­cis­ta­ként tevé­keny­ke­dő Deme­ter Szi­lárd író Szé­kely­ud­var­he­lyen szü­le­tett 1976. júli­us 1‑jén, 1995-ben vég­zett a Bene­dek Elek Taní­tó­kép­ző­ben, 1999-ben Kolozs­vá­ron a Bab­eș – Bolyai Tudo­mány­egye­te­men (BBTE) filo­zó­fu­si dip­lo­mát szer­zett; 1994-ben az erdé­lyi Elő­re­tolt Hely­őr­ség nevű író­kö­zös­ség­ben Orbán János Dénes köl­tő­vel dol­go­zott együtt. 2018 decem­be­re óta a Pető­fi Iro­dal­mi Múze­um (PIM) főigazgatója.

For­rás: kro​ni​ka​.ro