Hírek Sport hirek Újabb nem­zet­kö­zi díjat kapott a Pus­kás Aréna

Újabb nem­zet­kö­zi díjat kapott a Pus­kás Aréna

Újabb ran­gos nem­zet­kö­zi elis­me­rést érde­melt ki a Pus­kás Aré­na: a leg­szebb sport­lé­te­sít­mény külön­dí­ját nyer­te a Prix Ver­sailles épí­té­sze­ti díjkiosztón.

A magyar nem­ze­ti aré­na olyan léte­sít­mé­nyek­kel ver­seny­zett, mint a lon­do­ni Tot­ten­ham Hot­s­pur Sta­di­on, a moszk­vai VTB Aré­na vagy a duba­ji al-Mak­túm Sta­di­on – olvas­ha­tó a Buda­pest Fej­lesz­té­si Köz­pont Non­pro­fit Zrt. közleményében.

Für­jes Balázs, a Pus­kás Aré­na ter­ve­zé­sét, épí­té­sét és működ­te­té­sét irá­nyí­tó kor­mány­biz­tos a díj kap­csán elmond­ta: „Az új Pus­kást magya­rok ter­vez­ték, magya­rok épí­tet­ték, a fel­épí­té­se három éven át tizen­öt­ezer magyar ember­nek adott mun­kát, tizen­öt­ezer csa­lád meg­él­he­té­sét biz­to­sí­tot­ta. Mind­annyi­an büsz­kék lehe­tünk erre a tel­je­sít­mény­re – ez a mi nagy, közös sikerünk.”

Az aré­ná­nak nem ez az első nem­zet­kö­zi elis­me­ré­se. A szak­mai zsű­ri dön­té­se alap­ján a közön­ség­tá­jé­koz­ta­tó, láto­ga­tó­te­re­lő vizu­á­lis jel­rend­sze­re kiér­de­mel­te a nem­zet­kö­zi kre­a­tív­szak­ma Oscarját, a Red Dotot. A léte­sít­ményt a Sta­di­um Data­ba­se szak­por­tál közön­ség­sza­va­zá­sán pedig a 2019-es Év sta­di­on­já­nak válasz­tot­ták, a zsű­ri vok­so­lá­sán holt­ver­seny­ben a máso­dik helyen vég­zett.
Közép-Euró­pa leg­na­gyobb, leg­kor­sze­rűbb élmény­aré­ná­ját egy éve adták át a Magyar­or­szág-Uru­guay lab­da­rú­gó-mér­kő­zés­sel. Azóta ott­hont adott az Euró­pai Szu­per­ku­pá­nak és az FTC Baj­no­kok Ligája-mérkőzéseinek.

Für­jes Balázs kiemel­te, a 2021-es év is bővel­ked­ni fog a leg­kü­lön­bö­zőbb eseményekben:„Nyáron a foci Eb‑n – a koro­na­ví­rus-világ­jár­ványt remél­he­tő­leg már magunk mögött hagy­va – meg fog őrül­ni Buda­pest, Magyar­or­szág, de a len­gye­lek és az ango­lok elle­ni világ­baj­no­ki selej­te­zőt is nagyon sokan várjuk.

A világ­hí­rű Aero­s­mith­nek köszön­he­tő­en dübö­rög majd a rock ’n’ roll, hatal­mas érdek­lő­dés fog­ja övez­ni az Ez az a nap! keresz­tény fesz­ti­vált, és a ter­vek sze­rint ren­ge­teg kon­fe­ren­ci­át, ban­ket­tet, egyéb üzle­ti ren­dez­vényt is tar­ta­nak majd az aré­ná­ban” – fogal­ma­zott a kormánybiztos.

For­rás: 888​.hu