Hírek Sport hirek Újabb legen­dá­já­tól búcsú­zik a magyar futball

Újabb legen­dá­já­tól búcsú­zik a magyar futball

Beje­len­tet­te vissza­vo­nu­lá­sát Niko­lics Neman­ja 43-szo­ros magyar válo­ga­tott labdarúgó

A zen­tai szü­le­té­sű 35 éves játé­kos vasár­nap közös­sé­gi olda­lán közöl­te, hogy fel­hagy a pro­fi játékkal.


    

„Ami­óta elin­dult a fut­ball­pá­lya­fu­tá­som, attól ret­teg­tem, hogy egy­szer ki kell mon­da­nom: vége! Azért volt min­dig is rémisz­tő ez a gon­do­lat, mert tud­tam, ha befe­je­zem, azt kell elen­ged­nem, attól kell elbú­csúz­nom, amit min­den­nél job­ban sze­ret­tem csi­nál­ni” – írta Nikolics.

A táma­dó kiemel­te, a lab­da­rú­gás a csa­lád­ja mel­lett az éle­te volt, és ha az nincs, akkor tiné­dzser­ként nem cso­ma­golt vol­na össze, hogy sze­ren­csét pró­bál­jon Magyar­or­szá­gon, és „sosem talál­ko­zik azzal a lánnyal”, aki ma már a fele­sé­ge és három gyer­me­ke anyja.

„Ha nincs a fut­ball, akkor nem isme­rem meg azt a szám­ta­lan jó embert, akik­ből csa­pat­tár­sak, ellen­fe­lek, bará­tok let­tek az évek alatt. Büsz­ke vagyok arra az útra, amit bejár­tam, sosem felej­tet­tem el, hogy ki vagyok, hogy hon­nan jöt­tem és hogy miért küz­dök” – fogal­ma­zott Niko­lics, aki „sem­mit nem ten­ne másképp”.

„Köszö­nöm, aki végig­kí­sér­te ezt a 15 évet, hálás vagyok a csa­lá­dom­nak, a sze­ret­te­im­nek, hogy min­dig hit­tek ben­nem és támo­gat­tak. És per­sze nek­tek, tisz­telt magyar fut­ball­szur­ko­lók, hogy befo­gad­ta­tok és sze­ret­te­tek, mert nél­kü­le­tek nem lett vol­na kerek ez a tör­té­net. Mert kerek­nek érzem. Ezért is merem kimon­da­ni: itt a vége!” – zár­ta Nikolics.A táma­dó pálya­fu­tá­sa Zen­tán indult, onnan előbb Barcs­ra, majd a Kapos­völ­gyé­hez, 2008-ban pedig Kapos­vár­ra szer­ző­dött. Ezt köve­tő­en Szé­kes­fe­hér­vá­ron ját­szott, ahol két rész­let­ben – 2010 feb­ru­ár­ja és 2015 nya­ra, vala­mint 2020 feb­ru­ár­ja és 2022 nya­ra között – össze­sen nyolc idényt töl­tött.

Két­szer lett magyar baj­nok, három­szor az NB I gól­ki­rá­lya, sze­re­pelt Len­gyel­or­szág­ban a Leg­ia Var­só­ban és az észak-ame­ri­kai pro­fil­igá­ban (MLS) a Chi­ca­go Fire-ben is, amely állo­más­he­lye­in szin­tén gól­ki­rály lett. 2017-ben az év leg­jobb magyar lab­da­rú­gó­já­nak válasz­tot­ták.

Máso­dik szé­kes­fe­hér­vá­ri idő­sza­ka után, tavaly nyá­ron a török másod­osz­tá­lyú Pen­dikspor­ba szer­ző­dött, ahon­nan decem­ber­ben távo­zott, és kar­ri­er­je utol­só hónap­ja­i­ban a cip­ru­si AEK Lar­na­ca lab­da­rú­gó­ja volt.

A magyar válo­ga­tott­ban 2013-ban egy Hol­lan­dia elle­ni talál­ko­zón mutat­ko­zott be, össze­sen 43 alka­lom­mal öltöt­te magá­ra a címe­res mezt, eze­ken a mér­kő­zé­se­ken nyolc­szor volt ered­mé­nyes.

Részt vett a 2016-os és a 2021-es Euró­pa-baj­nok­sá­gon is, és noha 2018-ban lemond­ta a nem­ze­ti csa­pat­ban való sze­rep­lést, Mar­co Ros­si hívá­sá­ra 2020-ban ismét vál­lal­ta a válo­ga­tott­sá­got. Utol­só mér­kő­zé­sét 2021. októ­be­ré­ben, az ango­lok elle­ni, 1 – 1‑gyel zárult ide­gen­be­li világ­baj­no­ki selej­te­zőn a Wemb­ley Sta­di­on­ban vív­ta a magyar csapatban.