Hírek Magyarországi hírek Újabb fia­tal csa­lá­dok kap­tak ott­hon­te­rem­té­si támogatást

Újabb fia­tal csa­lá­dok kap­tak ott­hon­te­rem­té­si támogatást

A Vál-völ­gyi Fia­ta­lo­kért Ala­pít­vány­nak köszön­he­tő­en 31 fia­tal pár része­sült 67,5 mil­lió forint össze­gű ott­hon­te­rem­té­si támo­ga­tás­ban. Új lakó­in­gat­lan épí­tés­re ötmil­lió, fel­újí­tás­ra pedig 1,5 mil­lió forin­tért pályáz­hat­tak a Fel­cs­úton és Alcsút­do­bo­zon élő, gyer­me­ket neve­lő párok – közöl­te az ala­pít­vány szer­dán az MTI-vel. 

Azt írták: a Vál-völ­gyi Fia­ta­lo­kért Ala­pít­ványt 2017-ben hoz­ta lét­re Mészá­ros Lőrinc azzal a cél­lal, hogy olyan élet­kez­dé­si lehe­tő­sé­get adjon a tér­ség­ben élő fia­ta­lok­nak, amellyel meg­ala­poz­hat­ják jövő­jü­ket, ott­hont teremt­het­nek családjuknak.

Új lakás vásár­lá­sá­ra vagy épí­té­sé­re a 35 évnél fia­ta­labb házas­pá­rok vagy élet­tár­sak pályáz­hat­tak ötmil­lió forint­nyi támo­ga­tás­ra, hasz­nált lakás­ra négy­mil­lió forint volt a fel­ső határ. A pályá­zat nyer­te­sei ennek fejé­ben vál­lal­ták, hogy leg­alább tíz évig ott­ho­nuk lesz a település.

A már lakó­in­gat­lan­nal ren­del­ke­ző fia­ta­lok­nak az ala­pít­vány 1,5 mil­lió forint érték­ben nyújt ott­hon­bő­ví­té­si, fel­újí­tá­si segít­sé­get hason­ló fel­té­te­lek­kel, ese­tük­ben az élet­kor fel­ső hatá­ra 40 év volt.

A Váli-völgy­ben élő fia­ta­lok közül ezút­tal a Fel­cs­úton és Alcsút­do­bo­zon élők jelent­kez­het­tek a támo­ga­tás­ra, a beér­ke­zett pályá­za­tok­ból 31 kérel­met támo­ga­tott össze­sen 67,5 mil­lió forint összeg­ben az alapítvány.

A támo­ga­tói okira­tot a Pus­kás Aka­dé­mia Sport- és Kon­fe­ren­cia­köz­pont­já­ban ren­de­zett ünne­pé­lyes ered­mény­hir­de­té­sen vehet­ték át a sze­ren­csé­sek Hom­lok-Mészá­ros Ágnes­től, a kura­tó­ri­um újon­nan kine­ve­zett elnökétől.

Az ott­hon­te­rem­té­si támo­ga­tá­son túl az ala­pít­vány ösz­tön­díj­jal segí­ti az Alcsút­do­bo­zon, Fel­cs­úton, Tabaj­don, Válon, Kajá­sz­ón és Vér­te­sa­csán élő, kiemel­ke­dő tanul­má­nyi ered­ményt elérő álta­lá­nos és közép­is­ko­lai diá­ko­kat is.

A Vál-völ­gyi Fia­ta­lo­kért Ala­pít­vány az elmúlt öt évben össze­sen 612 mil­lió forint­tal segí­tet­te a csa­lá­do­kat – írták a közleményben.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu