Hírek Elszakított területi hirek Újabb ezrek a szé­kely petí­ció mellett

Újabb ezrek a szé­kely petí­ció mellett

A Novem­ber 7‑ig tar­tó gyűj­tés­ben nagy haj­rát vár a kampánycsapat

Több ezren támo­gat­ták már a szé­kely petí­ci­ót azóta, hogy júli­us 18-án újra­in­dult az alá­írás­gyűj­tés, ará­nya­i­ban sokan áll­tak az ügy mel­lé kül­föld­ről is. Mielőtt újra­in­dult a szig­nók gyűj­té­se, a Pesty Lász­ló vezet­te kam­pány­csa­pat meg­ha­tá­ro­zott hét új cél­or­szá­got, így Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vé­ni­á­ban, Spa­nyol­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Svéd­or­szág­ban, Észt­or­szág­ban és Lett­or­szág­ban is kiemel­ten gyűj­tik az aláírásokat.

Később Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök arról nyi­lat­ko­zott, hogy Auszt­ria sze­re­pe is fel­ér­té­ke­lőd­het a nem­zet­kö­zi kam­pány­ban. Ezt a szak­em­ber azzal indo­kol­ta, hogy a nyu­ga­ti szom­szé­dunk­nál tucat­nyi kisebb­ség él, mások mel­lett magya­rok, cse­hek, szlo­vá­kok, szlo­vé­nok, hor­vá­tok, szer­bek, romá­nok, szé­ke­lyek, ola­szok, törö­kök és kur­dok. Hoz­zá­tet­te: nem tud­ják, hogy egy ilyen hihe­tet­le­nül mul­ti­kul­tu­rá­lis közeg­ben milyen stra­té­gia működ­het, de meg­pró­bál­ják kihasz­nál­ni az ország­ban rej­lő lehetőségeket.

A júli­us 18-án újra­in­dult gyűj­tés alap­ján az lát­szik, hogy Auszt­ri­á­ból, Német­or­szág­ból, Spa­nyol­or­szág­ból, Svéd­or­szág­ból és Szlo­vé­ni­á­ból ará­nya­i­ban töb­ben csat­la­koz­tak a szé­ke­lyek ügyé­hez, míg Észt­or­szág­ból, Hor­vát­or­szág­ból, Lett­or­szág­ból és Lit­vá­ni­á­ból eddig keve­sen írták alá az online petí­ci­ót. Ezzel kap­cso­lat­ban Pesty Lász­ló koráb­ban azt nyi­lat­koz­ta lapunk­nak, hogy a tava­szi­hoz hason­ló a hely­zet. – Ele­in­te hete­kig, hóna­po­kig be kell fek­tet­ni az ügy­be az ener­gi­át, a pénzt és a tudást, majd az utol­só napok­ban érik be a mun­ka gyü­möl­cse. Most is arra szá­mí­tok, hogy a novem­ber 7‑i határ­idő előtt tíz nap­pal, két hét­tel gyűl­nek majd nagy szám­ban az alá­írá­sok – emel­te ki Pesty László.

Emlé­ke­ze­tes, az alá­írás­gyűj­tés május 7‑ig tar­tó első köre is őrült haj­rá­val zárult. Amíg a kez­de­mé­nye­zést az első kilenc hónap­ban mind­össze ötven­ez­ren támo­gat­ták, addig az utol­só negyed­év­ben – már Pesty Lász­ló­ék irá­nyí­tá­sa mel­lett – jóval több mint egy­mil­li­ó­an áll­tak az ügy mel­lé. Az utol­só napok­ban pedig való­sá­gos cso­da tör­tént, mert néhány nap alatt csak­nem fél­mil­li­ó­an írták alá a petí­ci­ót. Ezzel az online tér­ben több, mint egy­mil­lió alá­írás gyűlt össze, csak a jog­sza­bály­ban elő­írt hét euró­pai uni­ós ország­ban nem érték el a szük­sé­ges limi­tet. Novem­ber 7‑ig van erre lehetőség.

For­rás: Magyar Nemzet