Hírek Amerikai hirek Új transz­ne­mű tör­vény: több száz fér­fi bűnö­ző kér­te áthe­lye­zé­sét női bör­tön­be Kaliforniában

Új transz­ne­mű tör­vény: több száz fér­fi bűnö­ző kér­te áthe­lye­zé­sét női bör­tön­be Kaliforniában

Élet­be lépett az új bör­tön­tör­vény Kali­for­ni­á­ban, amely a transz­ne­mű­ek­re hivat­ko­zik, és közel 300 elítélt már be is nyúj­tot­ta a kérel­mét az áthe­lye­zés­re. A több­ség női bör­tön­be akar men­ni – írja a V4NA nem­zet­kö­zi hírügynökség.

Gavin New­som, Kali­for­nia demok­ra­ta kor­mány­zó­ja tavaly szep­tem­ber­ben alá­írt egy tör­vényt, amely­nek értel­mé­ben A TRANSZNEMŰ RABOKAT AZ ÚJONNAN FELVETT GENDERIDENTITÁSUK SZERINT HELYEZIK EL A BÖRTÖNÖKBEN – eddig ezt a bio­ló­gi­ai nemük alap­ján tet­ték meg. Az új tör­vény janu­ár else­jén lépett élet­be, és most már a hatá­sai is érezhetőek.

A Los Ange­les Times beszá­mo­ló­ja sze­rint Kali­for­nia bör­tön­la­kos­sá­gá­nak vala­mi­vel több, mint 1 szá­za­lé­ka, vagy­is 1129 elítélt azo­no­sít­ja magát nem biná­ris­ként, inter­sze­xu­á­lis­ként vagy transz­ne­mű­ként. Eddig az ille­té­ke­sek négy rabot helyez­tek át a Chow­chil­la női bör­tön­be, 21 nemi ala­pú áthe­lye­zést már jóvá­hagy­tak, és eddig még egyet sem uta­sí­tot­tak el. Az össze­sen 261 kér­vény közül hat kivé­te­lé­vel mind­annyi­an azt akar­ták, hogy egy női intéz­mény­be helyez­zék át őket.

EURÓPÁBAN IS VAN PÉLDA A KALIFORNIAI GYAKORLATRA. 

A Lime­rick bör­tön női szár­nyá­ban töl­ti nap­ja­it Ale­j­and­ro Gen­ti­le – a 18 éves sze­mély ere­de­ti­leg fér­fi­nak szü­le­tett, mos­tan­ra azon­ban már nőként azo­no­sít­ja magát. A 2015-ös íror­szá­gi gen­der­tör­vény­nek köszön­he­tő­en pedig enge­dé­lyez­ték neki, hogy az álta­la meg­vá­lasz­tott nem sze­rin­ti bör­tön­ben helyez­zék el, ott ugyan­is lehe­tő­ség van arra, hogy az embe­rek saját maguk hatá­roz­zák meg az identitásukat.

Ennek azon­ban komoly veszé­lyei van­nak, tekint­ve a fér­fi hát­te­rét. Ale­j­and­ro ugyan­is, akit most már Bar­bie Kar­das­hi­an­nek hív­nak, azért került bör­tön­be, mert két embert is halá­lo­san meg­fe­nye­ge­tett, koráb­ban pedig több­ször is sze­xu­á­li­san zak­la­tott nőket. A fér­fi ráadá­sul, bár nőnek tart­ja magát, nem esett át sem­mi­lyen átala­kí­tó műté­ten, így pél­dá­ul tovább­ra is fér­fi nemi szerv­vel rendelkezik.

For­rás: Ori​go​.hu