Hírek Amerikai hirek Új tár­gya­lást köve­tel a Floyd-gyil­kos­ság miatt elítélt rendőr

Új tár­gya­lást köve­tel a Floyd-gyil­kos­ság miatt elítélt rendőr

A szí­nes­bő­rű Geor­ge Floyd halá­la ügyé­ben ember­ölé­sért elítélt volt min­nea­po­li­si rend­őr­tiszt, Derek Cha­u­vin ügy­véd­je azzal a bead­vánnyal for­dult egy bíró­hoz, hogy sem­mi­sít­se meg a két hét­tel ezelőt­ti íté­le­tet, és ren­del­jen el perújrafelvételt

– jelen­tet­te szer­dán több hír­ügy­nök­ség és ame­ri­kai lap bíró­sá­gi ira­tok­ra hivatkozva.

Az elítélt ügy­véd­je, Eric Nel­son a bead­vá­nya­i­ban azt kifo­gá­sol­ja: véden­cét meg­fosz­tot­ták az igaz­sá­gos eljá­rás­hoz való jog­tól, az ügyész­ség és az esküdt­szék is elkö­ve­tett több hibát, a per­ben hibá­san hivat­koz­tak bizo­nyos tör­vé­nyek­re, és az íté­let mind­ezért meg­íté­lé­se sze­rint tör­vény­el­le­nes. Az ügyész­ség egy­elő­re nem rea­gált viszont­be­ad­vánnyal. Nel­son sze­rint a bíró­ság nem volt elég­gé körül­te­kin­tő, ami­kor eluta­sí­tot­ta kérel­mét a per áthe­lye­zé­sé­re egy másik megyé­be, és kéré­se elle­né­re nem szi­ge­tel­te el idő­ben az esküdt­szék tag­ja­it. A per áthe­lye­zé­sét az ügy­véd azért kér­te, mert sze­rin­te ott, hely­ben már

túl nagy volt a tár­sa­dal­mi nyo­más, és ez a körül­mény veszé­lyez­tet­te a per igazságosságát.

Emi­att már koráb­ban is kért per­új­ra­fel­vé­telt, de eluta­sí­tot­ták. Az esküdt­szék elkü­lö­ní­té­sét pedig az ügy­véd azért kér­te, hogy tag­jai ne legye­nek befo­lyá­sol­ha­tók, így elfo­gu­lat­lan dön­tést hozhassanak.

– A nyil­vá­nos­ság a tár­gya­lást meg­elő­ző­en, vala­mint az alatt hát­rá­nyos szem­pont­nak tekint­he­tő, így ez a ténye­ző az eljá­rás szer­ke­ze­ti hibá­já­nak számít

– magya­ráz­ta Nelson.

Az ügy­véd kifo­gá­sol­ta továb­bá, hogy az ügyész­ség becs­mér­lő­en nyi­lat­ko­zott a véde­lem­ről, vala­mint hogy a bíró­ság nem kény­sze­rí­tet­te ki egy tanú, bizo­nyos Mor­ri­es Hall beidé­zé­sét. Hall a rend­őri intéz­ke­dés előtt Floyd mel­lett ült az autó­ban. Fel­me­rült a pár­tat­lan­ság hiá­nyá­nak a gya­nú­ja az egyik esküdt­tel szem­ben is. Több saj­tó­or­gá­num közöl­te ugyan­is azt a fény­ké­pet, ame­lyen Bran­don Mit­chell egy demonst­rá­ci­ón vett részt, és póló­in­gén ifjabb Mar­tin Luther King fény­ké­pe körül az a fel­irat volt olvas­ha­tó, hogy „lép­je­tek le a nyakunkról”.

Ezen­kí­vül base­ball­sap­ká­ján a radi­ká­lis feke­tejo­gi akti­vis­ta­szer­ve­zet, a Black Lives Mat­ter emb­lé­má­ja volt lát­ha­tó. Mit­chell hét­főn egy lap­nak adott nyi­lat­ko­za­tá­ban azt mond­ta: a kép egy augusz­tu­si demonst­rá­ci­ón készült, ame­lyen ifjabb Mar­tin Luther King 1963-as híres beszé­dé­ről emlé­kez­tek meg. Bead­vá­nyá­ban Nel­son nem emlí­tet­te kife­je­zet­ten Mit­chellt, csak azt állí­tot­ta, hogy az esküdt­szék rész­re­haj­ló volt.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet