Hírek Morzsák „Új olda­lát fede­zem fel hazám­nak” – Csík­som­lyó­ra tart Mol­nár Leven­te operaénekes

„Új olda­lát fede­zem fel hazám­nak” – Csík­som­lyó­ra tart Mol­nár Leven­te operaénekes

Nagy­vá­rad­ról hét­főn indult útnak Mol­nár Leven­te ope­ra­éne­kes, aki a Mária-úton halad­va gya­lo­go­san zarán­do­kol Mária lábá­hoz, Csík­som­lyó­ra, a jövő szom­ba­ti búcsús szentmisére.

„Éle­tem­ben nem gya­lo­gol­tam ennyit egy­szer­re, saját hatá­ra­i­mat fesze­ge­tem. Min­de­nem fáj, de kár­pó­tol a ren­ge­teg cso­dá­la­tos, való­ban nem min­den­na­pi élmény. Gyö­nyö­rű helye­ken járunk, és gyö­nyö­rű lel­kek­kel talál­ko­zunk. Egy új olda­lát fede­zem fel hazámnak” 

– írta Face­book-olda­lán a gyer­gyó­re­me­tei szü­le­té­sű Mol­nár Leven­te, miu­tán meg­tet­te az első 30 kilométert.

Egyik ked­ves szín­pa­di figu­rá­ját, Bánk bánt is “magá­val viszi”, szel­le­mi­sé­gé­ben és zené­jé­ben egy­aránt, ennek jegyé­ben időn­ként dal­ra fakad bizo­nyos helyszíneken.

Ma reg­gel Kárász­te­lek­ről indult útnak, akkor beszélt hall­ga­tó­ink­nak is a zarán­dok­lat­ról. Mint kide­rült, az „Isten áld­ja meg a magyart, / Tart­son neve, mig a föld tart. / Para­di­csom hazá­já­ban / Éljen, mint hal a Duná­ban” kez­de­tű imát szok­ta eléne­kel­ni, ha éppen úgy alakul.

Az igaz­ság az, hogy nehéz éne­kel­ni, miköz­ben az ember ilyen hatal­ma­so­kat gya­lo­gol, de köz­ben tudom azt, hogy a mosoly is sokat segít: moso­lyog­va járom ezt a nehéz utat, és mosoly­gok azon is, hogy mire vál­lal­koz­tam. Élve­zem az utat, és egy szent célt viszek egé­szen Csík­som­lyó­ig. Tele vagyok ima­sza­la­gok­kal, jókí­ván­sá­gok­kal, folya­ma­to­san érkez­nek az ima­ké­ré­sek. Min­den­ki­nek aján­lom, hogy tegye magát pró­bá­ra ily módon, hit­tel tele, egy­sze­rű­en sze­re­tet­től vezé­rel­ve és mosollyal az arcán.

For­rás: kolozs​va​ri​ra​dio​.ro