Hírek Morzsák Új mér­föld­kö­vek a Szent­írás történetében

Új mér­föld­kö­vek a Szent­írás történetében

2020 őszén új feje­zet kez­dő­dik a szent­írás­ol­va­sás tör­té­ne­té­ben, ugyan­is elké­szült az első tel­jes, ame­ri­kai jel­nyel­vet hasz­ná­ló Biblia!

James Poo­le, a Wyc­lif­fe Bib­le Trans­la­tions nevű szer­ve­zet veze­tő­je sze­rint új kor­szak küszö­bén állunk, ugyan­is az elmúlt idő­szak­ban a bib­lia­for­dí­tá­si mun­ká­la­tok rend­kí­vül fel­gyor­sul­tak. Az új for­dí­tá­sok szá­ma meg­ha­lad­ja a 700-at – ami fan­tasz­ti­kus dolog. A szak­em­ber – mint elmond­ta – min­dig nagyon izga­tot­tá válik, ami­kor egy újabb for­dí­tás­ról hall, hiszen ez azt jelen­ti, hogy vala­ki a világ másik felén vég­re elol­vas­hat­ja Isten sza­va­it. Ugyan­ak­kor nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni arról – tet­te hoz­zá –, hogy még min­dig van 1,5 mil­li­árd ember a föl­dön, aki nem fér hoz­zá Isten igé­jé­hez a saját nyel­vén – és ez igaz­ság­ta­lan és saj­ná­la­tos dolog.

Mind­eköz­ben – 38 éven át tar­tó for­dí­tói erő­fe­szí­té­sek ered­mé­nye­kép­pen – a hetek­ben meg­je­lent az első tel­jes, ame­ri­kai jel­nyel­ven író­dott Bib­lia. A Deaf Mis­sions nevű jóté­kony­sá­gi szer­ve­zet még 1982-ben kezd­te el a mun­kát azzal a cél­lal, hogy minél szé­le­sebb kör­ben ter­jessze az evan­gé­li­u­mot a süke­tek és hal­lás­sé­rül­tek körében.

A Bib­lia min­den feje­ze­tét vide­ók segít­sé­gé­vel magya­ráz­zák el jel­nyel­ven, és 31 ezer ver­set for­dí­tot­tak le, melyek­hez az ere­de­ti héber, ará­mi és görög szö­ve­ge­ket hasz­nál­ták for­rá­sul. Az újszö­vet­sé­gi rész már 2004-ben elké­szült, az Ószö­vet­ség for­dí­tá­sá­ra azon­ban egé­szen idén szep­tem­be­rig kel­lett vár­ni. A szer­ve­zet óri­á­si siker­nek tart­ja, hogy a letöl­té­sek szá­ma pár héten belül túl­lép­te az 1 milliót.

Chad Entin­ger, a Deaf Mis­sions vezér­igaz­ga­tó­ja nyi­lat­ko­za­tá­ban elmond­ta: „Való­ban hisszük, hogy a Bib­lia ame­ri­kai jel­nyel­vi vál­to­za­tá­nak befe­je­zé­se a tör­té­ne­lem monu­men­tá­lis pillanata!”

For­rás: vasar​nap​.hu / Wyc­lif­fe és Pre­mi­er Chris­ti­an News