Hírek Magyarországi hírek Új, magyar közös­sé­gi oldal indult, a Hundub

Új, magyar közös­sé­gi oldal indult, a Hundub

Az IWIW és a MyV­ip után új, cen­zú­ra men­tes közös­sé­gi olda­la indult Magyar­or­szág­nak, a Hun­dub – írja a Tech-Világ.

A készí­tők­nek ele­gük lett a Face­book egy­ol­da­lú poli­ti­ká­já­ból, misze­rint tilt­ja és cen­zú­ráz­za a neki nem tet­sző tar­tal­ma­kat, ezért elin­dí­tot­ták a Hun­dub-ot.

A magyar közös­sé­gi oldal a napok­ban indult útjá­ra, de már­is több ezer fel­hasz­ná­ló­val rendelkezik.

A cég az Azon­na­li­nak szá­molt be az indulásról.

Milyen a Hundub?

A fej­lesz­tők­nek nem volt nehéz dol­guk. Tulaj­don­kép­pen lemá­sol­ták a Face­book régi kiné­ze­tét. De nem csak kül­ső­re, tevé­keny­sé­gi köre­i­ben is igen hason­ló az ame­ri­kai közös­sé­gi oldalhoz.

A saját sze­mé­lyes pro­fil mel­lett, isme­rő­sök­kel lehet beszél­ni, fotó­kat, vide­ó­kat lehet fel­töl­te­ni, vala­mint ese­mé­nye­ket létrehozni.

A Hun­dub közös­sé­gi olda­lon viszont újdon­ság­nak szá­mít a nyereményjáték.

A leírás sze­rint közös­sé­gi cse­lek­vé­sek­kel lehet pon­to­kat gyűj­te­ni. Egy ked­ve­lés egy pont, egy kom­ment két pont, egy poszt három pont, stb. A gyűj­tött pon­tok­kal részt lehet ven­ni a közös­sé­gi oldal nyereményjátékában.

Ez a lát­vány fogad­ja az oldal­ra láto­ga­tó érdeklődőket

A másik elté­rés a Face­book­hoz képest, hogy ez a közös­sé­gi oldal blog felü­le­tet is kínál a fel­hasz­ná­lók­nak. Cik­ke­ket írha­tunk, oszt­ha­tunk meg másokkal.

A közös­sé­gi oldal­nak 3 ala­pí­tó­ja van, a név­vá­lasz­tás pedig a Hun­ga­ri­an (Magya­ri) és a Dob (fel­írat) szó­ból származik.

Az ötlet­gaz­dák éve­kig működ­te­tek egy pró­ba közös­sé­gi oldalt, ami­nek sok pozi­tív vissza­jel­zé­se volt. Ezért dön­töt­tek amel­lett, hogy a nagy­kö­zön­ség elé viszik azt.

A készí­tők sze­rint az elsőd­le­ges cél­cso­port a Nagy-Magyar­or­szág terü­le­tén élő emberek.

Fris­sen indu­ló vál­lal­ko­zás­ként üzle­ti modell­jük még nem tel­je­sen kifor­rott. Az ötle­tek folya­ma­to­san meg­va­ló­sí­tás­ra kerül­nek. Egy­elő­re még nem sze­ret­nék fize­tős­sé ten­ni a Hun­dub-ot, ezért elő­ször saját tőké­jük­ből működ­te­tik, majd később tér­ti­é­nek át a rek­lá­mok­ból tör­té­nő finanszírozásra.

A Hun­dub egyik leg­fon­to­sabb újdon­sá­ga a közös­sé­gi olda­lak­hoz képest, hogy cen­zú­ra­men­tes. Első­sor­ban a szó­lás­sza­bad­ság biz­to­sí­tá­sá­ra töre­ked­nek, tehát itt min­den­ki meg­oszt­hat­ja sza­ba­don a véle­mé­nyét. Hang­sú­lyoz­zák, hogy poli­ti­kai véle­mény­kü­lönb­sé­gek miatt nem fog­nak sen­kit letil­ta­ni és törölni.

Azért itt sem sza­bad min­dent. Til­tott önkény­ural­mi jel­ké­pek vagy állat­kín­zá­sért til­tás jár.

Összeg­zés

Nem­rég szá­mol­tunk be arról, hogy a Face­book Ame­ri­ká­ban perek­kel néz szem­be a mono­pol hely­ze­te és tisz­tes­ség­te­len pia­ci maga­tar­tá­sa végett. Remél­jük az új, magyar közös­sé­gi oldal szép sike­re­ket fog elér­ni a közös­sé­gi olda­lak egy­ol­da­lú piacán.

Az ere­de­ti cik­ket ITT érhe­ti el.

For­rás: Magyar Nemzet