Hírek Amerikai hirek Új kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nát indí­tott Donald Trump

Új kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nát indí­tott Donald Trump

Miu­tán az Egye­sült Álla­mok elő­ző elnö­ké­nek, Donald Trump­nak a fiók­ja­it a Face­book, az Ins­ta­gram, a Twit­ter és a You­Tu­be közös­sé­gi olda­lak a tavaly novem­be­ri elnök­vá­lasz­tás ide­jén előbb cen­zú­ráz­ták, majd később – a washing­to­ni Capi­to­li­um janu­ár 6‑án tör­tént ost­ro­ma után – eltil­tot­ták az akko­ri elnö­köt fiók­ja­i­nak hasz­ná­la­tá­tól, meg­ígér­te, hogy saját oldalt fog lét­re­hoz­ni, ame­lyen keresz­tül cen­zú­ra nél­kül tud majd kom­mu­ni­kál­ni köve­tő­i­vel és üzen­ni ellen­fe­le­i­nek is. Ez meg is tör­tént, és most elin­dult a Twit­ter­hez hason­ló üze­nő­fa­la, ame­lyen az aktu­ál­po­li­ti­ká­val kap­cso­la­tos kom­men­tár­ja­it lehet majd olvas­ni, ame­lye­ket a köve­tők meg­oszt­hat­nak a Twit­te­ren és a Face­boo­kon. A From the Desk of Donald J. Trump néven futó oldal itt érhe­tő el.

Az oldal több hónap­ra vissza­me­nő­en tar­tal­maz­za Trump koráb­bi köz­le­mé­nye­it. Az új web­ol­dal egy­elő­re egy­irá­nyú kom­mu­ni­ká­ci­ós for­rás, azaz csak a koráb­bi elnök köz­len­dő­it, üze­ne­te­it tar­tal­maz­za, de az elsőd­le­ges cél­ja éppen az, hogy újra kap­cso­lat­ba lép­hes­sen az inter­ne­ten keresz­tül a kül­vi­lág­gal. Az üze­nő­fa­lat koráb­bi kam­pány­me­ne­dzse­re, Brad Parscale hoz­ta lét­re a Cam­pa­ign Nuc­le­us digi­tá­lis rend­szer kere­té­ben, amely poli­ti­kai kam­pá­nyok és szer­ve­ze­tek támo­ga­tá­sá­ra jött lét­re – írja a Fox News.

Ez nem egy közös­sé­gi oldal, ahol mások posz­tol­hat­nak üze­ne­te­ket, de tanács­adói elmon­dá­sa sze­rint hama­ro­san ilyen funk­ci­ók­ra is lehet majd szá­mí­ta­ni. Trump elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­ta a közös­sé­gi olda­la­kat, első­sor­ban a Twit­te­ren keresz­tül fej­tet­te ki ken­dő­zet­len sza­vak­kal állás­pont­ját hazai és nem­zet­kö­zi ese­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban. Mint lapunk is beszá­molt róla koráb­ban, Trump fon­tol­gat­ja indu­lá­sát a 2024-es elnök­vá­lasz­tá­son, ehhez kap­cso­lat­ba kell lép­nie a kon­zer­va­tív szavazótáborral.

A leg­na­gyobb közös­sé­gi olda­lak és inter­ne­tes vide­ó­meg­osz­tó por­tá­lok a Capi­to­li­um­nál janu­ár­ban tör­tént ese­mé­nye­ket köve­tő­en egy­más után hatá­roz­tak arról, hogy eltilt­ják a koráb­bi elnö­köt fiók­ja­i­nak hasz­ná­la­tá­tól. Dön­té­se­i­ket leg­in­kább azzal magya­ráz­ták, hogy sze­rin­tük Trump gyúj­tó han­gú beszé­de és közös­sé­gi felü­le­te­in meg­je­lent üze­ne­tei okoz­ták a zavar­gá­so­kat. Az új kom­mu­ni­ká­ci­ós plat­for­mot egy nap­pal azelőtt indí­tot­ták el, hogy a Face­book közös­sé­gi oldal ille­té­kes bizott­sá­ga beje­len­ti, vég­le­ge­sen törlik‑e Trump koráb­ban zárolt fiók­ja­it. A Twit­ter már feb­ru­ár­ban közöl­te, hogy vég­ér­vé­nye­sen eltil­tot­ta a közös­sé­gi oldal hasz­ná­la­tá­tól a volt elnököt.

„Azt tapasz­tal­hat­tuk a tech­no­ló­gi­ai óri­ás­vál­la­la­tok­tól, hogy ha nem értesz egyet a filo­zó­fi­á­juk­kal, akkor töröl­nek.

Lesz egy plat­for­munk, ahol az embe­rek sza­ba­don kom­mu­ni­kál­hat­nak anél­kül, hogy fél­ni­ük kel­le­ne a meg­tor­lás­tól vagy a tör­lés­től” – fogal­ma­zott koráb­ban Corey Lewan­dows­ki, Trump egy­ko­ri veze­tő kampánytanácsadója.

A Twit­ter kon­zer­va­tív alter­na­tí­vá­ja­ként emle­ge­tett Par­lert pedig az Ama­zon lehe­tet­le­ní­tet­te el idén janu­ár­ban, ami­kor a tech­no­ló­gi­ai plat­for­mot biz­to­sí­tó Ama­zon hoz­zá­fér­he­tet­len­né tet­te a szol­gál­ta­tást a fel­hasz­ná­lók­nak. A Goog­le és az App­le már meg­elő­ző­leg eltá­vo­lí­tot­ta online bolt­ja­i­ból az alkalmazást.

Fotó: Joe Raed­le / Getty Ima­ges Hungary

For­rás: Magyar Nemzet