Hírek Amerikai hirek Új feje­zet kez­dő­dik az ame­ri­kai ener­gia­füg­get­len­ség történetében

Új feje­zet kez­dő­dik az ame­ri­kai ener­gia­füg­get­len­ség történetében

Az ame­ri­kai kor­mány enge­dé­lye­zi a gáz- és olaj­ki­ter­me­lést Alasz­ka észa­ki-sar­ki terü­le­te­in – jelen­tet­te be David Bern­hardt ame­ri­kai bel­ügy­mi­nisz­ter vide­ós saj­tó­kon­fe­ren­ci­á­ján hétfőn.

A szó­ban for­gó tér­ség 7,7 mil­lió hek­tár nagy­sá­gú és ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let, amely védett vad­vi­lág­nak ad ott­hont. Kari­buk, jeges­med­vék és más védett álla­tok élnek e vidé­ken. David Bern­hardt beje­len­tet­te, hogy a szö­vet­sé­gi tulaj­don­ban lévő terü­let bér­le­ti joga­it a minisz­té­ri­um az év végé­ig értékesíti.

– Új feje­zet kez­dő­dik az ame­ri­kai ener­gia­füg­get­len­ség történetében

– fogal­ma­zott , kiemel­ve, hogy a kor­mány­za­tot „nem poli­ti­kai meg­fon­to­lá­sok” vezet­ték a dön­tés meghozatalakor.

Leszö­gez­te azt is, hogy a dön­tés nyo­mán több ezer­nyi új mun­ka­hely is terem­tő­dik majd. A tár­ca­ve­ze­tő közöl­te, hogy a bér­le­ti jogo­kat meg­vá­sár­lók a kiter­me­lés meg­kez­dé­se előtt köte­le­ző­en föld­ta­ni vizs­gá­la­tot végez­tet­nek majd.

Alasz­ka repub­li­ká­nus kor­mány­zó­ja, Mike Dun­le­avy és az alasz­kai repub­li­ká­nus kong­resszu­si poli­ti­ku­sok üdvö­zöl­ték a minisz­té­ri­um beje­len­té­sét, és szin­tén a mun­ka­hely­te­rem­tést és a tag­ál­lam gaz­da­sá­gá­nak vár­ha­tó fel­len­dü­lé­sét húz­ták alá.

– Donald Trump elnök és David Bern­hardt bel­ügy­mi­nisz­ter láto­má­sa Alasz­ka bősé­ges erő­for­rá­sa­i­nak fele­lős­ség­tel­jes fej­lesz­té­sét, új mun­ka­he­lyek meg­te­rem­té­sét, a gaz­da­sá­gi növe­ke­dés elő­se­gí­té­sét és fel­vi­rág­zást, leg­fő­kép­pen pedig Alasz­ká­nak a nem­zet ener­ge­ti­kai poli­ti­ká­já­ban ját­szott kulcs­sze­re­pe meg­te­rem­té­sét ered­mé­nye­zi majd” – fogal­ma­zott hét­főn kiadott köz­le­mé­nyé­ben Mike Dun­le­avy kormányzó.

A Bio­ló­gi­ai Sok­szí­nű­ség Köz­pont­ja nevű kör­nye­zet­vé­del­mi cso­port ügy­véd­je, Kris­ten Mon­sell szin­tén köz­le­ményt adott ki, amely­ben a védett állat- és növény­vi­lág­ra néz­ve veszé­lyes­nek minő­sí­tet­te a gáz- és olaj­ki­ter­me­lés megindítását.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet