Hírek Amerikai hirek Új abor­tusz­tör­vény – elő­re­lé­pés tör­tént az élet­vé­de­lem­ben az USA egyik államában

Új abor­tusz­tör­vény – elő­re­lé­pés tör­tént az élet­vé­de­lem­ben az USA egyik államában

Észak-Karo­li­na az utol­só ame­ri­kai állam, amely most felül­vizs­gál­ta a tava­lyi, nagy vihart kavart abortusztörvényt.

Tri­cia Cot­ham álla­mi kép­vi­se­lő, aki múlt hónap­ban lépett a repub­li­ká­nus párt­ba (ezzel elér­ve, hogy a párt immár több­ség­ben legyen a szi­go­rúbb abor­tusz­tör­vény miatt foly­ta­tott harc­ban a demok­ra­ták ellen), azt mond­ta, hogy az új tör­vény, amely a ter­hes­ség 12. hete után tilt­ja a leg­több abor­tuszt, „éssze­rű egyen­súlyt teremt az abor­tusz kér­dé­sé­ben, és olyan közép­utat kép­vi­sel, ame­lyet bár­ki támo­gat­hat, aki nem a két szél­ső­sé­ges állás­pont egyi­két képviseli”.

A május 16-án meg­sza­va­zott új tör­vény, amely júli­us 1‑jén lép hatály­ba, kivé­telt tesz a nemi erő­szak, a vér­fer­tő­zés, bizo­nyos mag­za­ti rend­el­le­nes­sé­gek és az anya éle­té­nek veszé­lyez­te­tett­sé­ge ese­tén. „A tila­lom azt is elő­ír­ja, hogy az abor­tusz­el­já­rá­sok­ról rész­le­tes infor­má­ci­ó­kat kell jelen­te­ni az álla­mi egész­ség­ügyi ható­sá­gok­nak, valamint

hosszabb vára­ko­zá­si idő, és több sze­mé­lyes orvo­si láto­ga­tás szük­sé­ges az abortuszhoz”

– írta a New York Times.

Az újság sze­rint az észak-karo­li­nai tör­vény­ja­vas­lat „kevés­bé kor­lá­to­zó, mint más álla­mok abor­tusz­tör­vé­nyei, ame­lyek tilt­ják az eljá­rást a fogan­ta­tás­tól vagy a ter­hes­ség 6. hete után. A repub­li­ká­nu­sok sze­rint a tör­vény­ja­vas­lat komp­ro­misszum, amely meg­vé­di az ártat­lan éle­tet és támo­gat­ja a nőket, de az abor­tusz­jo­gok akti­vis­tái sze­rint ez meg­aka­dá­lyoz­ná az észak-karo­li­nai nők szá­má­ra, hogy biz­ton­sá­gos abor­tusz­hoz jus­sa­nak, és így éle­te­ket sodor­na veszélybe”.

Az eddi­gi sza­bá­lyo­zás sze­rint Észak-Karo­li­ná­ban a 20. hétig enge­dé­lyez­ték az abor­tuszt.  Mar­j­orie Dan­nen­fel­ser egy nyi­lat­ko­zat­ban azt mond­ta, hogy a koráb­bi tör­vény felül­bí­rá­la­ta nagy elő­re­lé­pést jelent az éle­tért foly­ta­tott harc­ban. „Köszön­jük a tör­vény­ho­zók­nak, hogy ez egy tör­té­nel­mi nap lehet Észak-Karo­li­ná­ban” – mond­ta Dan­nen­fel­ser. „A mai napon a köz­gyű­lés bátor­sá­got muta­tott az élet védel­mé­ben és az anyák szolgálatában.”

Luis R. Zara­ma raleigh‑i és Peter J. Jugis charlotte‑i püs­pö­kök hét­fői közös nyi­lat­ko­za­tuk­ban azt mond­ták: „Üdvö­zöl­jük a meg nem szü­le­tett embe­ri élet foko­zott védel­mét, ame­lyet az új abor­tusz­tör­vény kínál” és „az anyák és csa­lá­dok támo­ga­tá­sá­ra szánt több mil­lió dol­lá­ros finan­szí­ro­zást, ame­lyet ez a tör­vény­ja­vas­lat tartalmaz”.

„Ezek a ren­del­ke­zé­sek együt­te­sen elő­re­lé­pést jelen­te­nek az élet kul­tú­rá­já­nak épí­té­se felé Észak-Karo­li­ná­ban” – mond­ták Zara­ma és Jugis püspökök.

„Az Egy­ház min­den embe­ri élet­ben – a fogan­ta­tás pil­la­na­tá­tól a ter­mé­sze­tes halá­lig – Isten kép­má­sát és az embe­ri sze­mély sért­he­tet­len mél­tó­sá­gát látja.

Ezért az Egy­ház min­dig kiáll az élet mel­lett, és min­den­kit az élet védel­mé­re szó­lít fel. Az Egy­ház szo­ci­á­lis és lel­ki­pász­to­ri tevé­keny­sé­gén keresz­tül mélyen elkö­te­le­zett az anyák és csa­lá­dok gon­do­zá­sa iránt az élet min­den szakaszában”.

Bár ez a tör­vény­ja­vas­lat nem töké­le­tes, remél­jük, hogy olyan tör­vény lesz belő­le, amely elő­moz­dít­ja a meg nem szü­le­tett gyer­me­kek védel­mét és a rászo­ru­ló anyák támo­ga­tá­sát” – mond­ták a püspökök.

For­rás: 777b​log​.hu