Hírek Morzsák Turul madár

Turul madár

A hun király­nő haj­tű­jé­be is beke­rült a török mito­ló­gi­á­ban ter­mé­szet­fe­let­ti tulaj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­ző, vörös szí­nű óri­ás­ma­dár, ame­lyet a hun törö­kök Turul­nak neveztek.

A turul a hal­ha­tat­lan­sá­got és a fel­tá­ma­dást jel­ké­pe­zi. Min­den nap újjá­szü­le­tik. A török mito­ló­gi­á­ban a fő különb­ség e madár és más mito­ló­gi­ák­ban sze­rep­lő hason­má­sa között az, hogy nincs egye­dül, van egy hason­má­sa vagy akár egy iker­test­vé­re is. Kon­rul Bird nevét Toë­rul Bird­del együtt kap­ta. A ğrul Bird a föld alá is mehet. 

Meg­je­le­nik Atil­la Khan zász­ló­in és néhány oguz össze­ál­lí­tás­ban. O ğuz Ka ğan egy fa kér­gé­ben talál­ta első fele­sé­gét egy Tu ğrul madár­ral a fején. A magya­rok Turul­nak hív­ják ezt a mada­rat, amely szin­tén a madár része. 

Egy legen­da sze­rint a To ğrul madár a mon­go­lo­kat, a Kon­rul pedig a törö­kö­ket jel­ké­pe­zi. Szár­nyai alá veszi a bát­rat és segít, mond­ván, azt csi­nál, amit akar. A tol­lak varázs­la­to­sak, ha két tol­lat össze­dör­zsölsz, jön egy feke­te szel­lem, és tel­je­sí­ti három kívánságot.

A Kaf-hegy mögöt­ti sötét­ség­ben élni, a hori­zon­ton túli vég­te­len ten­ger­ben. Baha­ed­din Ögel sze­rint Atil­la paj­zsán madár (foto) kép lát­ha­tó. Később a magyar hagyo­mány sze­rint ez a madár is koro­nát kapott a fejé­re. A magya­rok Géza király ide­jé­ben min­den­hol hasz­nál­ták ezt a madarat.

Maradj Szé­kely!! Maradj Magyar !!