Hírek Amerikai hirek Tün­te­té­sek Seatt­le-ben: össze­csa­pá­sok, erő­szak, gyújtogatás

Tün­te­té­sek Seatt­le-ben: össze­csa­pá­sok, erő­szak, gyújtogatás

Könny­gáz­zal osz­lat­tak fel egy erő­szak­ba tor­kol­ló tün­te­tést a rend­őrök az egye­sült álla­mok­be­li Seatt­le-ben szom­bat este, miu­tán elő­ző nap a szom­szé­dos állam fővá­ro­sá­ban, Port­land­ben is össze­csa­pá­sok vol­tak a rend­őri bru­ta­li­tás és a rassziz­mus ellen demonst­rá­lók és a biz­ton­sá­gi erők között. A Texas állam­be­li Aus­tin­ban lövé­se­ket adtak le szin­tén szom­ba­ton egy tün­te­té­sen, egy ember halá­los lövést kapott.

A saj­tó beszá­mo­lói sze­rint a rend­őrök annak hatá­sá­ra kezd­tek a több ezer fős tömeg fel­osz­la­tá­sá­ba a Washing­ton állam észak­nyu­ga­ti részén talál­ha­tó Seatt­le-ben, hogy tucat­nyi­an a tömeg­ből fel­gyúj­tot­ták a fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­nek és bíró­sá­gá­nak egy félig kész épü­le­tét. Huszon­öt embert vet­tek őri­zet­be a bűn­cse­lek­ménnyel kap­cso­lat­ban. A tömeg­osz­la­tás és az őri­zet­be véte­lek során egy rend­őr vala­mi­lyen rob­ba­nó­szer­ke­zet­től meg­se­be­sült a lábán.

A demonst­rá­lók az ellen is til­ta­koz­tak, hogy Donald Trump ame­ri­kai elnök szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó erő­ket kül­dött több város­ba, köz­tük Seatt­le-be is az elha­ra­pó­dzó erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek meg­fé­ke­zé­sé­re, és hírek ter­jed­tek el arról, hogy ezek a szö­vet­sé­gi ügy­nö­kök több eset­ben túl­lép­ték a hatáskörüket.

A texa­si Aus­tin­ban mint­egy száz­fős tün­te­tés volt szom­ba­ton, és több lövés is eldör­dült. Egy embert halá­lo­san meg­se­be­sí­tet­tek – közöl­ték a ható­sá­gok, de egy­elő­re töb­bet nem közöl­tek az esetről.

A col­or­adói Den­ver­ben is tün­te­tés volt szom­ba­ton. Vala­ki autó­val a demonst­rá­lók közé haj­tott, egy tün­te­tőt pedig meglőttek.

Az Ore­gon állam­be­li Port­land­ben pén­tek éjjel tör­tek ki össze­csa­pá­sok feke­tejo­gi akti­vis­ták és a szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó erők között.

Az afro­a­me­ri­kai Geor­ge Floyd május 25‑i halá­la után tün­te­tés­so­ro­zat kez­dő­dött az Egye­sült Álla­mok­ban, ele­in­te a rend­őri erő­szak ellen és a rend­őr­ség műkö­dé­sé­nek meg­re­for­má­lá­sá­ért, később a gyak­ran erő­szak­ba tor­kol­ló meg­moz­du­lá­so­kon azon­ban már más köve­te­lé­se­ket is meg­fo­gal­maz­tak, köz­tük a rassziz­mus elle­ni fel­lé­pés szigorítását.

For­rás: Magyar Nem­zet / MTI