Hírek Amerikai hirek Túl fehé­rek vol­tak az önkén­te­sek egy chi­ca­gói múze­um­ban, ezért kirúg­ták őket

Túl fehé­rek vol­tak az önkén­te­sek egy chi­ca­gói múze­um­ban, ezért kirúg­ták őket

A Chi­ca­gói Művé­sze­ti Inté­zet­nél 122 maga­san kép­zett, több­nyi­re idős fehér nő dol­go­zott önkén­tes ala­pon, fize­tés nél­kül. Ők segí­tet­tek bemu­tat­ni a múze­um 300 ezer darab­ból álló műgyűj­te­mé­nyét a látogatóknak.

Az önkén­te­sek isko­lai cso­por­tok­nak is segí­tet­tek, hogy a gye­re­kek meg­ért­sék a látot­tak fon­tos­sá­gát. A pozí­ci­ó­ra vonat­ko­zó kép­zé­si köve­tel­mé­nyek maga­sak vol­tak, és az önkén­te­sek lát­ha­tó­an nagy­sze­rű mun­kát végeztek.

Mos­tan­ra azon­ban mind­egyi­kü­ket elbo­csá­tot­ták, mert nem vol­tak elég „vál­to­za­to­sak”

.Az önkén­te­sek közül sokan idő­sebb fehér nők, akik­nek volt ide­je és ere­je, hogy nagy fize­tés nél­kül mun­kát végez­ze­nek a múzeumban.”

– írja a Sum­mit News.

De ennek a cso­port­nak a demog­rá­fi­ai ada­tai nem vol­tak von­zók az AIC (Art Ins­ti­tu­te of Chi­ca­go) szá­má­ra, ezért szep­tem­ber végén kirúg­ták őket, mond­ván, kisebb szá­mú dol­go­zó helyet­te­sí­ti majd őket, akik­nek órán­ként 25 dol­lárt fizet­nek. Ez a cso­port biz­to­san tel­je­sí­ti a ter­ve­zett sok­fé­le­sé­gi célokat.”

Az egyik blo­gon hozzáteszik:A fize­tés nem ered­mé­nyez hoz­zá­ér­tőbb docen­se­ket. De nem lesz­nek kau­ká­zu­si­ak (a fehér bőrű embe­rek­re hasz­nál­ják Észak-Ame­ri­ká­ban), és ez a fontos!”

írják.

Ez is meg­erő­sí­ti azt a tényt, hogy az intéz­mé­nye­sí­tett rassziz­mus egyet­len for­má­ja – amely nem­csak elfo­gad­ha­tó, hanem ösz­tön­zik is – a fehér embe­rek elle­ni rasszizmus.

For­rás: 888​.hu