Hírek Vélemények/Publicisztikák Tudod miért nem adta meg a 11-est az ola­szok ellen a bíró?

Tudod miért nem adta meg a 11-est az ola­szok ellen a bíró?

Most még min­den­ki az eufó­ria hatá­sa alatt van, és szin­te kép­te­len hideg fej­jel értékelni.

A hideg fej azt jelen­ti, hogy szám­ba veszed az összes ténye­zőt a teg­na­pi magyar – olasz meccsel kap­cso­lat­ban, s ha ezt meg­te­szed, akkor a követ­ke­ző ered­mény­re jutsz:
Magyar­or­szág nem lehe­tett cso­port­el­ső teg­nap este!

Most azon­nal kéje­sen fel­si­kol­ta­nak a hala­dá­rok, na jön egy olyan agy­me­nés, ame­lyik a Soros-Tri­a­non-illu­mi­ná­tu­sok vonal­ba illesz­ke­dik. Jön.

Ugye tud­juk, hogy kik a Fényes­sé­ges Nyu­gat veze­tői? Igen, ők azok, akik a klí­ma­kon­fe­ren­ci­ák­ra magán­re­pü­lők­kel men­nek, hogy elmond­has­sák neked, rossz vagy, mert a jog­hur­tos dobozt nem sze­lek­tál­tad! Ugyan­ez a faj­ta ül a nagy sport­szö­vet­sé­gek élén is. Már min­den­ki elfe­lej­tet­te a híres Pla­tin-Blat­ter párost, akik olyan mér­té­kű kor­rup­ci­ó­ba keve­red­tek (már­mint, hogy ők kap­tak irdat­lan pén­ze­ket zseb­be), ami­ért jobb helye­ken hosszú bör­tön­évek jár­nak, de ezt a két gaz­em­bert a bíró­ság fel­men­tet­te. Ó szent jogállamiság…

Az UEFA ese­té­ben is egy cso­mó ano­má­li­át fedez­he­tünk fel, ha meg­ka­par­gat­juk a min­den­fé­le rassziz­mus elle­nes mat­ri­cá­i­kat, pél­dá­nak oká­ért itt van­nak a köz­ve­tí­té­sek és azok jog­dí­jai. Ha ma meg aka­rod néz­ni a magyar­or­szá­gi M4 Sport csa­tor­na inter­ne­tes olda­lán a teg­na­pi meccs össze­fog­la­ló­ját, azt nem tehe­ted meg, mert Magyar­or­szág hatá­ra­in kívül­re nem adhat­ja le az MTA a meccset. Barom­ság, de van ben­ne üzle­ti ráció.

Apro­pó üzlet, néz­zük akkor a való­sá­got. Magyar­or­szág lakos­sá­ga alsó han­gon tíz­mil­lió, ellen­ben Olasz­or­szág hat­van­mil­lió fogyasz­tó­val ren­del­ke­zik, azaz a Nem­ze­tek Ligá­ját ren­de­ző UEFA Olasz­or­szág ese­té­ben hat­szor maga­sabb bevé­telt fog kaszál­ni ide-oda (…) a szpon­zo­rok­tól és a rek­lám­be­vé­te­lek­ből, mint­ha Magyar­or­szág jutott vol­na be a teg­na­pi meccset meg­nyer­ve a NL 2023-as júni­u­si négyesdöntőjébe.

Elég baj az az UEFA-nak, hogy az üzle­ti­leg előny­te­len Hor­vát­or­szág már ott van, mert meg­nyer­te a cso­port­ját, és a szin­tén nagy pia­cot jelen­tő Fran­cia­or­szág csak har­ma­dik lett abban a csoportban.

Egy szó, mint száz, az UEFA már nem enged­he­tett meg magá­nak újabb pro­fit­vesz­tést Magyar­or­szág csoportelsőségével.

Mind­ezt a bírói hár­mas (fran­cia veze­tés­sel, ola­lá!) és a VAR szo­bá­ban kuk­ko­lók is nagyon jól tud­ták, hiszen a kenyér­adó gaz­dá­juk kel­lő­en becso­ma­gol­va ezt bizo­nyá­ra a tud­tuk­ra hoz­ta: Magyar­or­szág nem jut­hat tovább! Így aztán az a 11-es nem lett befújva…

Per­sze, most az oko­sok majd jön­nek, hogy a hely­ze­te­in­ket kel­lett vol­na berúg­ni. Igen, per­sze, be kel­lett vol­na, de mér­get veszek rá, hogy akkor a bíró úgy nyúlt vol­na bele a meccs­be, ahogy a parancs szólt a számára.

Na és van itt még egy ténye­ző. Na mi? Igen, a politika!

Dobál­hat­ják a mi játé­ko­sa­in­kat a nézők szer­te Euró­pá­ban, azért csak a magya­rok­nak van fel­füg­gesz­tett zárt­ka­pus meccsük az UEFA-nál és nem mások­nak. Úgy vár­ták már, hogy teg­nap este is legyen egy kis huho­gás a kis olasz néger csa­tár­ra, vagy vala­mi­lyen rig­mus, erre mit nem csi­nál a hat­van­öt­ez­res fasisz­ta cső­cse­lék a Pus­kás­ban? Vas­taps­ban része­sí­ti Olasz­or­szág him­nu­szát! Ilyen a vilá­gon nem volt még!

Per­sze tud­ja min­den­ki, hogy ez a vas­taps nem Mal­di­ni és csa­pa­tá­nak szólt, hanem az olasz nép­nek, ame­lyik volt olyan bátor, hogy meg­vá­lasz­tot­ta a Melo­ni-Sal­vi­ni-Ber­lus­co­ni ten­gelyt Olasz­or­szág élé­re. Skandallum!

Na grá­tisz­ban, ezért sem lehe­tett meg­ad­ni azt a 11-est, nehogy már Orbánt erő­sít­se az UEFA is!

Bor­gő­zös elem­zés len­ne mind­ez? Frászt! A véres való­ság, ami­ben élünk, de nem baj, mi megyünk tovább, mert ahogy a lelá­tói rig­mus mond­ja: mi akkor is győ­zünk, ha kikapunk!

Haj­rá Magyar­or­szág! Haj­rá magyarok!

Forrás:Papp Sándor/Felvidék.ma