Hírek Amerikai hirek Tuc­ker Carl­son sze­rint abszurd a Pearl Har­bort ért táma­dás­hoz hason­lí­ta­ni janu­ár 6‑át

Tuc­ker Carl­son sze­rint abszurd a Pearl Har­bort ért táma­dás­hoz hason­lí­ta­ni janu­ár 6‑át

A janu­ár 6‑i, az ame­ri­kai Capi­to­li­um­nál tör­tént lázon­gás egy­éves évfor­du­ló­ján a Fox News műsor­ve­ze­tő­je, Tuc­ker Carl­son arról beszélt, hogy a demok­ra­ták és a média fegy­ver­ként hasz­nál­ják fel a washing­to­ni eseményeket.

Janu­ár 6‑án a demok­ra­ták több meg­em­lé­ke­zést is tar­tot­tak, azt állít­va, hogy az egy évvel ezelőt­ti tün­te­tés­ből lázon­gás­ba faju­ló ese­mény, amely során Trump támo­ga­tó betör­tek a Kong­resszus épü­le­té­be egy lapon említ­he­tő olyan nem­ze­ti tra­gé­di­ák­kal, mint Pearl Har­bor és szep­tem­ber 11‑e – írja a Post Millennial.

Az ese­mé­nye­ket a repub­li­ká­nus veze­tés is elítél­te, de több­ször kije­len­tet­ték, hogy a demok­ra­ták eltú­loz­zák a tör­tén­tek súlyát. Mitch McCon­nell pél­dá­ul az évfor­du­lón a követ­ke­zőt írta: “külö­nö­sen meg­le­pő, hogy a demok­ra­ta sze­ná­to­rok a zavar­gá­sok­ról szó­ló meg­em­lé­ke­zés­kor olyan erő­sza­kos tömeg­ről beszél­nek, amely le akar­ta rom­bol­ni orszá­gunk szo­ká­sa­it, tör­vé­nye­it, intéz­mé­nye­it, és ezt annak iga­zo­lá­sá­ra teszik, hogy ők maguk rom­bol­ják le orszá­gunk szo­ká­sa­it, tör­vé­nye­it, intéz­mé­nye­it”.

“Az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyét nem for­dí­tot­ták át. A Capi­to­li­u­mot nem rom­bol­ták le. A kor­mányt nem buk­tat­ták meg, bár­mit is hal­lot­ta­tok. Egyet­len válasz­tott tiszt­ség­vi­se­lő sem sérült meg. A rend­őrö­ket saj­nos meg­lök­ték. Üté­se­ket kap­tak. De az egyet­len ember, aki erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek követ­kez­té­ben meg­halt, egy fegy­ver­te­len tün­te­tő volt, akit egy rend­őr figyel­mez­te­tés nél­kül agyon­lőtt. Az úgy­ne­ve­zett fel­ke­lők közül sen­ki­nél sem volt fegyver”

– mond­ta a műsorvezető.

Vissza­te­kint­ve való­szí­nű­leg lázon­gás­nak lehet nevez­ni azt, ami janu­ár 6‑án tör­tént. Talán. Épp­hogy csak. A kér­dés tehát az, hogy miért beszé­lünk még min­dig erről? Miért fog­lal­koz­nak a veze­tő­ink meg­szál­lot­tan ezzel az ese­ménnyel?

kér­dez­te Carlson.

“Az elmúlt 365 nap min­den egyes nap­ján a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet­ben fül­si­ke­tí­tő szin­ten zúgott a janu­ár 6. körü­li zaj. Sőt, ennyi idő után az ordí­to­zás egy­re han­go­sabb, egy­re vadabb, és még inkább elsza­kad a valóságtól”.

“Min­den­ki egyet­ért abban, hogy janu­ár 6‑a csú­nya volt, de vajon tény­leg nagyobb veszélyt jelentett‑e Ame­ri­ká­ra, mint mond­juk az inf­lá­ció? Mint a déli határ meg­nyi­tá­sa és 2 mil­lió ember been­ge­dé­se, akik­nek a sze­mély­azo­nos­sá­gát nem tud­juk igazolni?”

– tet­te fel a kér­dést a Fox News műsorvezetője.

Azt mond­ják nekünk, hogy janu­ár 6‑a ijesz­tő volt. A ripor­te­rek nagyon fél­tek. De vajon ijesztőbb‑e, mint ami Atlan­ta elő­ke­lő bevá­sár­ló­köz­pont­ja­i­ban tör­té­nik, ahol embe­re­ket lőnek agyon a par­ko­ló­ban? Való­szí­nű­leg nem. És még­is, azok a tün­te­tők, akik aznap csak átsé­tál­tak Capi­to­li­u­mon, ma este, egy évvel később még min­dig bör­tön­ben van­nak.”

A Fox News műsor­ve­ze­tő­je ezután Kama­la Har­ris alel­nök­re és az álta­la elmon­dott beszéd­re rea­gált, amely­ben a janu­ár 6‑án tör­tén­te­ket a 9/11-es ter­ror­tá­ma­dá­sok­hoz és Pearl Har­bor bom­bá­zá­sá­hoz hason­lí­tot­ta. “Ez annyi­ra nevet­sé­ges, hogy nem is vesző­dünk azzal, hogy dekonst­ru­ál­juk – mond­ta Carlson.

Carl­son demok­ra­ta körök­ben óri­á­si fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki miu­tán doku­men­tum­fil­met készí­tett a janu­ár 6‑ai lázon­gá­sok­ban részt­ve­vő embe­rek jogi eljá­rá­sá­ról. Töb­ben még a doku­men­tum­fil­mek kijö­ve­te­le előtt azt köve­tel­ték, hogy a Fox News rúg­ja ki a műsor­ve­ze­tőt, ami­ért “láza­dást szít”.

For­rás: neo​kohn​.hu