Hírek Külföldi hirek Tuc­ker Carl­son inter­jút készí­tett Putyin ideo­ló­gu­sá­val, aki­nek meg­gyil­kol­ták a lányát

Tuc­ker Carl­son inter­jút készí­tett Putyin ideo­ló­gu­sá­val, aki­nek meg­gyil­kol­ták a lányát

Koráb­ban autó­ba rej­tett bom­ba vég­zett Alek­szandr Dugin lányá­val. A filo­zó­fust most az ame­ri­kai véle­mény­ve­zér kérdezte.

Tuc­ker Carl­son ame­ri­kai véle­mény­ve­zér (Fotó: RYAN LIM / AFP) Fotó: AFP

Tuc­ker Carl­son ame­ri­kai újság­író­nak adott inter­jút Alek­szandr Dugin orosz filo­zó­fus. Az ismert ame­ri­kai véle­mény­ve­zér ezzel kap­cso­lat­ban az X‑en azt írta, Dugin lányát az ukrán külön­le­ges szol­gá­la­tok gyil­kol­ták meg.

Alek­szandr Dugin a leg­hí­re­sebb poli­ti­kai filo­zó­fus Orosz­or­szág­ban. Elkép­ze­lé­se­it annyi­ra veszé­lyes­nek tart­ják, hogy az ukrán kor­mány meg­gyil­kol­ta a lányát, és az Ama­zon nem adja el a köny­ve­it. Moszk­vá­ban beszél­tünk vele

– tet­te köz­zé Carl­son hétfőn.

Az ame­ri­kai újság­író húsz­per­ces inter­jút közölt a neves orosz filo­zó­fus­sal és poli­ti­kai kom­men­tá­tor­ral. Az inter­jú hét­főn jelent meg Carl­son YouTube-csatornáján.

A nyu­ga­ti média Dug­int Putyin agyá­nak neve­zi, mert állí­tó­lag befo­lyá­sa van az orosz elnök­re és az orosz elit­re. Saj­tó­be­szá­mo­lók sze­rint a Nyu­gat lel­kes kri­ti­ku­sa, Dugin szen­ve­dé­lye­sen támo­gat­ja Orosz­or­szág ukraj­nai had­mű­ve­le­tét, és azt mond­ta, hogy füg­get­len ukrán állam­nak „nem sza­bad­na léteznie”.

Mint írtuk, koráb­ban, 2022-ben autó­já­ba rej­tett pokol­gép­pel végez­tek Moszk­va köze­lé­ben Vla­gyi­mir Putyin fő ideo­ló­gu­sa­ként szá­mon tar­tott Alek­szandr Dugin lányá­val, Dar­ja Dugi­ná­val. Elkép­zel­he­tő, hogy a cél­pont ere­de­ti­leg nem a har­minc­esz­ten­dős nő volt, hanem az apja, ugyan­is állí­tó­lag csak az utol­só pil­la­nat­ban dön­töt­tek úgy, hogy külön utaznak. 

Az orosz ható­sá­gok sze­rint ukrán ügy­nö­kök szer­vez­ték az akci­ót. Később több ame­ri­kai média is meg nem neve­zett ame­ri­kai hír­szer­zé­si tiszt­vi­se­lő­ket idé­zett, akik sze­rint Washing­ton úgy véli, az ukrán ható­sá­gok való­ban részt vehet­tek a merényletben.

Carl­son úgy mutat­ta be Dug­int, mint „olyan írót, aki nagy ötle­tek­ről ír”, azt állít­va, hogy köny­ve­it a Biden-kor­mány­zat betil­tot­ta az Egye­sült Államokban. 

Nem lehet meg­vá­sá­rol­ni őket az Amazonon

– mond­ta.

A Carl­son­nal foly­ta­tott beszél­ge­tés során Dugin azzal érvelt, hogy a libe­rá­lis ideo­ló­gia, amely a Szov­jet­unió össze­om­lá­sa óta de fac­to vitat­ha­tat­lan­ná vált Nyu­ga­ton, a csa­lád fogal­má­nak össze­om­lá­sá­hoz vezet. 

A csa­lád meg­sem­mi­sül ennek az indi­vi­du­a­liz­mus­nak a javára

– mond­ta, hoz­zá­té­ve, hogy a libe­ra­liz­mus ter­mé­sze­tes elő­re­ha­la­dá­sa „elha­gyott embe­ri iden­ti­tás­hoz” fog vezetni.

A követ­ke­ző sza­kasz: az új libe­ra­liz­mus. Most nem a több­ség ural­má­ról van szó, hanem a kisebb­sé­gek ural­má­ról. Nem az egyé­ni sza­bad­ság­ról van szó, hanem az éber­ség­ről – mond­ta Dugin. 

Ez nem demok­rá­cia. Ez a totalitarizmus

– fej­tet­te ki a véle­mé­nyét a filo­zó­fus. Hoz­zá­tet­te: a nyu­ga­ti ruszo­fó­bia egyik oka, hogy Orosz­or­szág és Vla­gyi­mir Putyin elnök a hagyo­má­nyos érté­ke­ket védi.

Putyin hagyo­má­nyos veze­tő. Amint hata­lom­ra került, elkezd­te kiszo­rí­ta­ni a glo­bá­lis befo­lyást Orosz­or­szág­ból. Elkez­dett ellen­áll­ni a glo­bá­lis prog­resszív menetrendnek

– magya­ráz­ta a filozófus.

Sze­rin­te, ha vala­ki azt mond­ja, hogy a régi libe­ra­liz­must pre­fe­rál­ja, a prog­resszív erők fasiz­mus­hoz, tra­di­ci­o­na­liz­mus­hoz és kon­zer­va­ti­viz­mus­hoz való ragasz­ko­dás­sal vádol­hat­ják. Dugin úgy véli, Putyin kiáll a hagyo­má­nyos érté­kek, az álla­mi szu­ve­re­ni­tás, a hagyo­má­nyos csa­lád vissza­ál­lí­tá­sa mellett.

Tuc­ker Carl­son koráb­ban Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök­kel is készí­tett inter­jút Moszk­vá­ban. Azt a beszél­ge­tést több mint 212 mil­li­ó­an látták.

For­rás: magy​a​ra​nem​zet​.hu