Hírek Vélemények/Publicisztikák Tuc­ker Carl­son: Ha betilt­ják a humort, már tudod, hogy nem jó irány­ba haladunk

Tuc­ker Carl­son: Ha betilt­ják a humort, már tudod, hogy nem jó irány­ba haladunk

Meg­telt a Szé­che­nyi téren fel­ál­lí­tott Mol-nagy­szín­pad előt­ti tér Tuc­ker Carl­son sztár­mű­sor­ve­ze­tő The World Accord­ing to Tuc­ker Carl­son című elő­adá­sán – derül ki a Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um (MCC) köz­le­mé­nyé­ből. Az MCC Fesz­ten több szá­zan hall­gat­ták a világ­hí­rű médiaszemélyiséget.

Az MCC Fesz­ten The World Accord­ing to Tuc­ker Carl­son cím­mel elő­adást tar­tott Tuc­ker Carl­son, a világ egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb média­sze­mé­lyi­sé­ge. A leg­né­zet­tebb ame­ri­kai kom­men­tá­tor a Time sze­rint a leg­be­fo­lyá­so­sabb kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dó az Egye­sült Álla­mok­ban. Estén­ként átlag­ban több mint ötmil­lió néző köve­ti a műso­rát a Fox Newson. 

Beszé­dé­nek ele­jén Tuc­ker Carl­son a nyu­ga­ti médi­á­ban, Magyar­or­szág­ról meg­je­lent nega­tív hír­adá­sok­ról elmond­ta, hogy 

sze­rin­te mind­azok a vádak, ame­lyek a magyar jelen­nel szem­ben meg­fo­gal­ma­zód­nak, tulaj­don­kép­pen pont, hogy az ame­ri­kai rea­li­tás­ra igazak. 

Egy, a nyu­ga­ti médi­á­ban Magyar­or­szág­ról meg­je­lent hírt is fel­ol­va­sott, amely­ben olyan állí­tá­so­kat fogal­maz­tak meg, mint­hogy a magyar­or­szá­gi média kilenc­ven szá­za­lé­ka a kor­mány kezé­ben van, a párt­ve­ze­tők pedig gya­nú­san gaz­da­gok. – Ami­kor ezt olvas­tam, rájöt­tem, hogy én ebben az ország­ban élek, hiszen ez a leírás tel­je­sen igaz az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ra ­– tet­te hoz­zá humo­ro­san, majd kiemelte: 

Barack Oba­má­nak sosem volt a poli­ti­ká­tól füg­get­len fog­lal­ko­zá­sa a mun­ka­erő­pi­a­con, még­is mil­li­o­mos, a Fox News pedig nagy­já­ból az egyet­len olyan média­fe­lü­let, amely a jelen­le­gi Biden admi­niszt­rá­ci­ó­val ellen­té­tes véle­ményt fogal­maz meg.

A műsor­ve­ze­tő kitért a szó­lás­sza­bad­ság kér­dé­sé­re is. Mint mond­ta, ma Ame­ri­ká­ban már tilos bizo­nyos kife­je­zé­se­ket hasz­nál­ni és tilos bizo­nyos dol­gok­kal vic­ce­lőd­ni, pedig az Egye­sült álla­mok koráb­ban arról is híres volt, hogy min­den­ből vic­cet csinált. 

„Ha betilt­ják a humort, már tudod, hogy nem jó irány­ba haladunk”

 fogal­ma­zott a műsor­ve­ze­tő az ame­ri­kai köz­élet sze­rin­te veszé­lyes ten­den­ci­á­it ille­tő­en. Carl­son kiemel­te: az Egye­sült Álla­mok mos­ta­ni poli­ti­kai irány­vál­tá­sa és a folya­ma­to­san suly­kolt üze­ne­tek egy­sze­rű­en bol­dog­ta­lan­ná teszik az embe­re­ket. Rámu­ta­tott: külön ipar­ág fej­lő­dött ki a stand up comedy for­má­já­ban, manap­ság azon­ban a szó­lás sza­bad­sá­gá­nak és a humo­ri­zá­lás tár­gyá­nak kor­lá­to­zá­sá­val elvesz­tet­tük a sza­bad gon­dol­ko­dást is. ­ – Sze­re­tem a hazá­mat, sosem fogok más­ho­va köl­töz­ni, bár­mi tör­tén­jen is – ­ hang­sú­lyoz­ta, majd hoz­zá­tet­te: nem jó irány­ba men­nek a dol­gok, mert a poli­ti­ka nem fog­lal­ko­zik az embe­rek­kel. Ezzel szem­be­ál­lít­va kiemelte:

 Magyar­or­szág jelen­le­gi álla­po­ta, az ille­gá­lis beván­dor­lás prob­lé­má­i­nak haté­kony keze­lé­se és az a tény, hogy a csa­lád érté­ket kép­vi­sel, mind azt jelen­tik, hogy az ország veze­tői saját­juk­ként tekin­te­nek Magyar­or­szág­ra, és gond­ját viselik. 

­– A haza olyan, mint az ember saját háza és ott­ho­na. Min­den­ki úgy van vele, hogy sze­ret­né maga eldön­te­ni, hogy ki alud­jon a házá­ban – tet­te hozzá.

Ha a magya­rok, akik évszá­za­do­kon át elnyo­más alatt éltek, tud­nak bol­do­gok len­ni, mi, ame­ri­ka­i­ak miért nem vagyunk rá képesek?

— tet­te fel a kér­dést a műsor­ve­ze­tő. Elő­adá­sá­ban szólt a déli határ­zár­nál tör­tént láto­ga­tá­sá­ról, vala­mint Magyar­or­szág 2015-ös mig­rá­ci­ós vál­sá­got köve­tő helyt­ál­lá­sá­ról. Carl­son arra hív­ta fel a figyel­met, hogy „ha sze­retsz vala­mit, tisz­tán tar­tod. [….] A rend és a tisz­ta­ság nem fasisz­ta dol­gok, hanem eré­nyek” — olvas­ha­tó az MCC közleményében.

Fotó: Twit­ter (Tuc­ker Carlson)

A műsor­ve­ze­tő a héten láto­ga­tást tett Magyar­or­szág déli hatá­rán is, ahol meg­te­kin­tet­te a határt védő kerí­tést és az ille­gá­lis beván­dor­lók­kal szem­be­ni intéz­ke­dés módját. 

A Magyar­or­szág déli hatá­rán látot­tak alap­ján meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nem a kér­dés: hogyan lehet­sé­ges az, hogy miköz­ben Magyar­or­szág GDP-je szin­te lát­ha­tat­lan Ame­ri­ká­é­hoz képest és nem ren­del­ke­zik olyan tech­no­ló­gi­á­val és for­rá­sok­kal, mint az Egye­sült Álla­mok, még­is a leg­pro­fesszi­o­ná­li­sabb módon lát­ja el a határ­vé­del­met? –­ fogal­ma­zott.

Elmond­ta: miköz­ben a nyu­ga­ti hír­adá­sok arról szól­nak, hogy Magyar­or­szá­gon milyen körül­mé­nyek között szen­ved­nek a mene­dék­ké­rők a határ túl­ol­da­lán, addig a sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tai azt mutat­ják, hogy Magyar­or­szá­gon egy­sze­rű­en vissza­kí­sé­rik a határ­sér­tő­ket a kerí­tés túl­ol­da­lá­ra Szer­bi­á­ba, és nem esik bán­tó­dá­sa senkinek. 

Ezzel szem­ben az USA déli hatá­ra men­tén állan­dó­an jelen van az embe­ri fáj­da­lom és a nyomor.

Beszé­de végén Tuc­ker Carl­son úgy fogal­ma­zott: Ti magya­rok nem is tud­já­tok, hogy Magyar­or­szág műkö­dé­se mek­ko­ra pro­vo­ká­ció a világ töb­bi részé­nek sze­mé­ben! Mint mond­ta: itt még létez­nek azok a dol­gok, ame­lyek náluk már nin­cse­nek, mert itt káosz helyett rend van, az embe­rek biz­ton­ság­ban és sza­ba­don élhet­nek úgy, hogy sen­ki nem bánt­ja őket, és nin­cse­nek kor­lá­toz­va abban, hogy miről, hogyan beszél­het­nek és gondolkodhatnak.

Mint azt koráb­ban lapunk is meg­ír­ta, a média­sze­mé­lyi­ség magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa alatt Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­kel is készí­tett interjút. 

A nyu­ga­ti libe­rá­li­sok nem tud­ják elfo­gad­ni, hogy a nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ón belül léte­zik egy kon­zer­va­tív nem­ze­ti alter­na­tí­va, amely a min­den­na­pok­ban sike­re­sebb. Ezért kri­ti­zál­nak min­ket. Ők magu­kért har­col­nak, nem elle­nünk – fogal­ma­zott a magyar kormányfő.

For­rás: Man​di​ner​.hu