Hírek Amerikai hirek Tuc­ker Carl­son: A magyar határ­ke­rí­tés gya­kor­la­ti­lag meg­ál­lí­tot­ta az ille­gá­lis migrációt

Tuc­ker Carl­son: A magyar határ­ke­rí­tés gya­kor­la­ti­lag meg­ál­lí­tot­ta az ille­gá­lis migrációt

Csak aka­rat kell ahhoz, hogy egy ország meg­old­ja a hatá­rok védel­mét – fogal­ma­zott a Fox News sztárműsorvezetője.

Mint arról mi is beszá­mol­tunk, meg­néz­te magá­nak a déli határ­ke­rí­tést Tuc­ker Carl­son, a Fox News Magyar­or­szág­ra láto­ga­tó műsor­ve­ze­tő­je, aki­vel csü­tör­tö­kön meg­je­le­nő lap­szá­munk­ban exk­lu­zív inter­jút olvas­hat­nak

Carl­son műso­rá­ban, a Tuc­ker Carl­son Tonight­ban kiemel­te, mennyi­re ins­pi­rá­ló szá­má­ra, hogy egy kis ország ilyen haté­kony véde­ke­zést tudott kiépí­te­ni az ille­gá­lis beván­dor­lók, mig­rán­sok kívül tar­tá­sá­ra, és kiemel­te: ez is bizo­nyít­ja, hogy a meg­ol­dás­hoz nem kell óri­á­si erő­fe­szí­tés, csak akar­ni kell.

A műsor­ve­ze­tő beszá­molt arról is, hogy egy ille­gá­lis határ­át­lé­pés­nek is tanú­ja volt Szer­bia felől. A két, Szí­ri­á­ból szár­ma­zó mig­ránst a rend­őrök elfog­ták, fegy­ve­re­ket keres­ve átku­tat­ták, majd egy ajtón keresz­tül egy­sze­rű­en vissza­küld­tek őket Szerbiába.Nincs szük­ség ehhez akko­ra GDP-re, mint az Egye­sült Álla­mok­nak. Nincs szük­ség csúcs­tech­no­ló­gi­ás falak­ra. Csak akar­ni kell”

– fogal­ma­zott Tuc­ker Carl­son a határvédelemről. 

For­rás: man​di​ner​.hu