Hírek Amerikai hirek Trum­pot meg­il­le­ti a men­tel­mi jog

Trum­pot meg­il­le­ti a men­tel­mi jog

A bíró­ság hét­főn jelen­tős több­ség­gel hoz­ta meg a döntését.

Man­di­ner koráb­ban beszá­molt róla, hogy nem sok esély van arra, hogy Donald Trum­pot bör­tön­be zár­ják a válasz­tá­sok előtt. Ezt a fel­té­te­le­zést még job­ban meg­erő­sí­ti az ame­ri­kai Leg­fel­sőbb Bíró­ság hét­fői dön­té­se, amely sze­rint Donald Trump volt elnök jogo­sult bizo­nyos fokú men­tes­ség­re a szö­vet­sé­gi bün­te­tő­el­já­rás alól a hiva­ta­li ide­je alatt tett hiva­ta­los intéz­ke­dé­sei miatt – írja a Breit­bart.

A lap arról szá­molt be, hogy a bíró­ság 6:3 arány­ban hoz­ta meg a döntését.

„A hatal­mi ágak szét­vá­lasz­tá­sá­ra épü­lő alkot­má­nyos struk­tú­ránk értel­mé­ben arra a követ­kez­te­tés­re jutot­tunk, hogy az elnö­ki hata­lom ter­mé­sze­te lehe­tő­vé teszi, hogy a volt elnök bizo­nyos fokú men­tes­sé­get élvez­zen a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól a hiva­ta­li ide­je alatt elkö­ve­tett hiva­ta­los cse­lek­mé­nyek miatt.

Leg­alább­is az elnök alap­ve­tő alkot­má­nyos hatás­kö­ré­nek gya­kor­lá­sa tekin­te­té­ben ennek a men­tes­ség­nek abszo­lút­nak kell lennie”

– fogal­ma­zott John Roberts főbíró.

Az már egy­re biz­to­sabb, hogy a Leg­fel­sőbb Bíró­ság beavat­ko­zá­sa továb­bi hóna­po­kig tar­tó kése­del­met garan­tál, ami azt jelen­ti, hogy nagyon cse­kély esély van arra, hogy bár­me­lyik tár­gya­lás is elkez­dő­dik a novem­ber 5‑i válasz­tá­sok előtt.

For­rás: man​di​ner​.hu