Hírek Amerikai hirek Trump vízum­stop­ja

Trump vízum­stop­ja

Több száz magyar­or­szá­gi igény­lőt is érint­het, hogy Donald Trump ame­ri­kai elnök újabb mun­ka­vál­la­lói vízu­mok kiadá­sát füg­gesz­tet­te fel. A meg­szo­kott ügy­in­té­zés azon­ban a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt egyéb­ként is szü­ne­tel a Sza­bad­ság téri kon­zu­lá­tu­son, noha elem­zik, helyreállhatna‑e már, közöl­te lapunk­kal a nagykövetség.

Az ari­zo­nai Yumá­ba volt teg­nap hiva­ta­los Donald Trump (képün­kön), hogy átad­ja a mexi­kói hatá­ron épü­lő kerí­tés egy 348 kilo­mé­te­res sza­ka­szát, egy­ben pedig hang­sú­lyoz­za újra­vá­lasz­tá­si kam­pá­nyá­nak egyik alap­pil­lé­rét: a tör­vény­te­len beván­dor­lás elle­ni har­cot. Az ame­ri­kai elnök – aki az év végé­ig 724 kilo­mé­ter­nyi „falat” ígért a több ezer kilo­mé­te­res déli hatá­ron – ugyan­ak­kor a legá­li­san érke­ző mun­ka­vál­la­lók­kal szem­ben is egy­re szi­go­rúb­ban lép fel. Trump most az év utol­só nap­já­ig egy új ren­de­let­tel meg­hosszab­bí­tot­ta a beván­dor­lók „zöld­kár­tyá­ja” kiadá­sá­nak még a tavasszal, akkor hat­van nap­ra elren­delt fel­füg­gesz­té­sét. Új elem­ként pedig – ugyan­csak decem­ber 31-ig – nem dol­goz­nak fel az ame­ri­kai kon­zu­lá­tu­sok egyes továb­bi mun­ka­vál­la­lói vízum­ké­rel­me­ket sem, ame­lyek ugyan­ak­kor állan­dó lete­le­pe­dés­re nem jogosítanak.

Fotó: Reu­ters

A már kiadott vízu­mok érvé­nye­sek marad­nak, de így is fél­mil­lió kül­föl­dit érint az új dön­tés a becs­lé­sek sze­rint. Az USA évi 85 ezer, H‑1B típu­sú vízu­mot bocsát­hat ki maga­san kép­zett szak­em­be­rek­nek, így prog­ra­mo­zók­nak; több mint két­har­ma­duk indi­ai. Külö­nö­sen nagy most a fel­há­bo­ro­dás az olyan cégek­nél, mint a Goog­le tech­no­ló­gi­ai óri­ás, amely éven­te ezré­vel fogad mun­ka­vál­la­ló­kat ilyen vízum­mal. – Csa­ló­dot­tan fogad­tuk a prok­la­má­ci­ót, tovább­ra is kiál­lunk a beván­dor­lók mel­lett – közöl­te Sun­dar Pichai, a Goog­le és anya­vál­la­la­ta, az Alp­ha­bet szin­tén indi­ai szü­le­té­sű vezér­igaz­ga­tó­ja, aki fel­nőtt­ként tele­pült Ame­ri­ká­ba. – Erköl­csi köte­les­sé­günk, hogy olyan beván­dor­lá­si rend­szert teremt­sünk, amely a saját állam­pol­gá­ra­ink éle­tét és mun­ka­he­lyét védi – fogal­ma­zott Trump. A koro­na­ví­rus-jár­vány miat­ti vál­ság nyo­mán tíz­mil­li­ók veszí­tet­ték el a mun­ka­he­lyü­ket Ame­ri­ká­ban, sokan olya­nok, akik vízum­mal ren­del­ke­ző kül­föl­di­ek­kel ver­se­nyez­nek a munkaerőpiacon.

A Fehér Ház más, töb­bek között a kép­zet­len mun­ka­erő­re, a tudo­má­nyos cse­re­prog­ra­mok­ra, illet­ve a veze­tő beosz­tá­sú­ak­ra vonat­ko­zó vízu­mok kibo­csá­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sét is elren­del­te. Mind­ez több száz magyar­or­szá­gi vízum­igény­lőt is érint­het. 2018-ban csak a H‑1B vízum­ra 135 kérel­met adtak be hon­fi­tár­sa­ink. Mint azt a buda­pes­ti ame­ri­kai nagy­kö­vet­ség­től meg­tud­tuk, egyéb­ként sem állt még hely­re a kon­zu­lá­tu­son a meg­szo­kott vízum­ki­adás, ame­lyet a jár­vány nyo­mán füg­gesz­tet­tek fel.

For­rás: Magyar Nem­zet / Szőcs László