Hírek Amerikai hirek Trump vissza­tér

Trump vissza­tér

A volt elnök­nek a hónap végén lesz az első nyil­vá­nos sze­rep­lé­se a fel­men­té­se után.

Donald Trump feb­ru­ár 28-án részt fog ven­ni a Con­ser­va­tive Poli­ti­cal Acti­on Con­fe­ren­ce nevű kon­fe­ren­ci­án – tud­ta meg a Fox News. Az üzlet­em­ber­ből lett poli­ti­kus­nak hosszú idő után ez lesz az első nyil­vá­nos szereplése.

Make Ame­ri­ca Gre­at Aga­in – Again!

A volt ame­ri­kai elnök a Repub­li­ká­nus Párt és a kon­zer­va­tív moz­ga­lom jövő­jé­ről fog beszé­det tar­ta­ni. Emel­lett a beszé­dét isme­rő for­rá­sok sze­rint szó­ba fog kerül­ni Joe Biden „kataszt­ro­fá­lis amnesz­tia- és határ­po­li­ti­ká­ja” is.

Trump rela­tí­ve csen­des volt, ami­óta a leg­több közös­sé­gi médi­um letil­tot­ta őt a janu­ár 6‑i kapi­tó­li­u­mi tün­te­té­se­ket köve­tő­en.  Egy múlt heti köz­le­mé­nyé­ben azon­ban azt nyilatkozta:

A tör­té­nel­mi, haza­fi­as és gyö­nyö­rű moz­gal­munk, hogy újra naggyá tegyük Ame­ri­kát még csak most kezdődött”

Hoz­zá­tet­te továb­bá: „annyi meg­osz­ta­ni valóm van Önök­kel a követ­ke­ző hóna­pok­ban és alig várom, hogy foly­tas­suk a hihe­tet­len utun­kat. Még sosem volt koráb­ban sem­mi hasonló!”.

Pen­ce távol marad

A volt alel­nök, Mike Pen­ce azon­ban nem fogad­ta el idén a kon­zer­va­tív kon­fe­ren­cia meg­hí­vá­sát. A Fox News for­rá­sai sze­rint Pen­ce szán­dé­ko­san vissza­hú­zó­dik mos­ta­ná­ban a köz­élet­től, jelen­leg a csa­lád­já­ra és külön­fé­le ala­pít­vá­nyok­ra kon­cent­rál. Ugyan ez is úgy tűnik, mint­ha egy újabb törés­vo­nal len­ne a repub­li­ká­nus párt­elit és Trump között, a volt alel­nök tit­ká­ra azt nyi­lat­koz­ta: Pen­ce és Trump még min­dig kap­cso­lat­ban áll­nak és beszélnek.

Kép for­rá­sa: AFP, Nic­ho­las Kamm

For­rás: Man​di​ner​.hu