Hírek Amerikai hirek Trump utol­só nap­jai, Biden első tervei

Trump utol­só nap­jai, Biden első tervei

Több szem­pont­ból sem lesz hagyo­má­nyos idén a hata­lom­át­adás a Fehér Házban.

Mint­ha némi kap­ko­dás, bizony­ta­lan­ság jel­le­mez­né Donald Trump még hiva­tal­ban lévő ame­ri­kai elnök utol­só más­fél nap­ját, ami rész­ben annak köszön­he­tő, hogy a washing­to­ni Capi­to­li­um janu­ár 6‑i ost­ro­ma után kis­sé fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, így Trump koráb­ban ter­ve­zett napi­rend­jé­nek egyes pont­jai dugá­ba dőlhetnek.

Egy azon­ban biz­tos: az elnök, a hagyo­má­nyok­hoz híven, mint­egy száz, bör­tön­bün­te­té­sét töl­tő elítélt­nek, illet­ve íté­let­re váró sze­mély­nek meg kíván kegyelmezni.

Hírek sze­rint ebben a csa­pat­ban ő maga, aki hiva­ta­li ide­je máso­dik alkot­má­nyos elmoz­dí­tá­si eljá­rá­sa elé néz, továb­bá csa­lád­tag­jai, vala­mint kegy­vesz­tett szö­vet­sé­ge­sei egy­elő­re nin­cse­nek ben­ne. Ezt a jogot Trump már koráb­ban is gya­ko­rol­ta vol­na, csak éppen köz­be­jöt­tek a nem várt ese­mé­nyek – tájé­koz­tat­ták a CNN ame­ri­kai hír­te­le­ví­zi­ót kor­mány­za­ti körök. Főleg az kés­lel­tet­te a kegyel­mek mér­le­ge­lé­sét, hogy Trump el volt fog­lal­va az elek­to­ri kol­lé­gi­um sza­va­zat­szám­lá­lá­sá­val. Így a kegyel­mi lis­tán nincs raj­ta Juli­an Assan­ge, a Wiki­le­aks állam­tit­ko­kat szi­vá­rog­ta­tó ala­pí­tó­ja és Ste­ve Ban­non, Trump koráb­bi tanács­adó­ja sem. Az elnök viszont ter­vez­te a 2016-os elnök­vá­lasz­tás állí­tó­la­gos orosz befo­lyá­so­lá­sá­ról szó­ló nyo­mo­za­ti anyag tit­ko­sí­tá­sá­nak fel­ol­dá­sát is.

Már javá­ban készül­nek a beik­ta­tás­ra.
Fotó: Pat­rick Semans­ky / MTI/AP/

A brit Daily Mail ugyan­ak­kor arról ír, hogy Trump szo­kat­lan búcsút kíván ven­ni Washing­ton­tól, még­pe­dig Joe Biden meg­vá­lasz­tott elnök szer­dai beik­ta­tá­sá­nak reg­ge­lén, annak eskü­té­te­le előtt. Az elő­ze­tes ter­vek sze­rint Trump a fővá­ros mel­let­ti, az Air­for­ce One elnö­ki gép­nek is szál­lást adó And­rews támasz­pon­ton szer­vez­né meg saját búcsúz­ta­tá­sát vörös sző­nyeg­gel, dísz­őr­ség­gel, kato­nai zene­kar­ral és huszon­egy ágyú­lö­vés­sel. Aztán fel­száll a gép­pel, és a Mar-a-Lago‑i rezi­den­ci­á­ra repül. Az idő­zí­tés nem fog­ja lehe­tő­vé ten­ni, hogy Trump és a First Lady, Mel­ania Trump a hagyo­mány sze­rint kávé­val lás­sa ven­dé­gül a Biden házas­párt, akik, szin­tén a hagyo­mány sze­rint, a Fehér Ház­zal szem­ben lévő Blair Hou­se hiva­ta­los ven­dég­ház­ban vára­koz­nak a meghívásra.

Mel­ania, aki egy­ál­ta­lán nem bán­ja, hogy el kell hagy­nia a Fehér Házat, állí­tó­lag titok­ban már ide­je­ko­rán elkezd­te a kiköltözést.

Mel­ania Trump állí­tó­lag már szá­mol­ja a napo­kat.
Fotó: Reu­ters

Joe Biden viszont már beik­ta­tá­sa nap­ján tucat­nyi elnö­ki ren­de­le­tet ter­vez alá­ír­ni, hogy vissza­for­dít­sa Donald Trump leg­vi­ta­tot­tabb intéz­ke­dé­se­it. Az MTI sze­rint az első ren­de­le­tek között sze­re­pel­ni fog a távo­zó elnök által egyes isz­lám orszá­gok­kal szem­ben elren­delt beuta­zá­si tila­lom fel­ol­dá­sa, a pári­zsi klí­ma­meg­ál­la­po­dás­hoz való újbó­li csat­la­ko­zás és a diák­hi­tel-vissza­fi­ze­té­sek szü­ne­tel­te­té­sé­nek meg­hosszab­bí­tá­sa is. Joe Biden azt is ter­ve­zi, hogy köte­le­ző­vé teszi a maszk­vi­se­lést min­den szö­vet­sé­gi intéz­mény­ben és az álla­mok közöt­ti uta­zá­sok­ra vonat­ko­zó­an, emel­lett az egész­ség­ügyi ellá­tás bőví­té­sé­vel kap­cso­la­tos ren­de­le­te­ket is alá fog írni.

For­rás: Magyar Nemzet