Hírek Amerikai hirek Trump utol­só dön­té­sei egyi­ke­ként meg­hir­det­te az embe­ri élet szent­sé­gé­nek napját

Trump utol­só dön­té­sei egyi­ke­ként meg­hir­det­te az embe­ri élet szent­sé­gé­nek napját

Ötven éve elő­ször, a világ­jár­vány és egyéb biz­ton­sá­gi okok miatt online ren­de­zik meg a „March for Life” élet­pár­ti mene­tet Washing­ton D.C.-ben janu­ár 29-én. Mind­eköz­ben, míg Joe Biden meg­vá­lasz­tott elnök ígé­re­tet tett élet­pár­ti ren­de­le­te­i­nek vissza­for­dí­tá­sá­ra, Trump hozott még egy utol­sót, és janu­ár 22-ét az embe­ri élet szent­sé­gé­nek nem­ze­ti nap­já­vá nyil­vá­ní­tot­ta – adta hírül a Hetek​.hu.

Az Ope­ra­ti­on Rescue élet­pár­ti szer­ve­zet a lekö­szö­nő elnö­köt 2020 leg­élet­pár­tibb sze­mé­lyé­vé válasz­tot­ta, mivel

„Trump elnök man­dá­tu­ma alatt töb­bet tett a meg nem szü­le­tett éle­tek védel­mé­ért, mint bár­mely más ame­ri­kai elnök a történelemben”.

Donald Trump az embe­ri szent­ség nem­ze­ti nap­já­val kap­cso­la­tos nyilatkozata:

„Min­den embe­ri élet aján­dék a világ­nak. Legyen az meg­szü­le­tett, vagy meg nem szü­le­tett, fia­tal vagy idős, egész­sé­ges vagy beteg, min­den ember Isten szent kép­má­sá­ra teremtetett.

A Min­den­ha­tó Terem­tő min­den­ki­nek egye­di tehet­sé­get, gyö­nyö­rű álmo­kat, nagy­sze­rű élet­célt ad. Az embe­ri élet szent­sé­gé­nek nem­ze­ti ünnep­nap­ján az embe­ri léte­zés cso­dá­ját ünne­pel­jük és meg­újít­juk elkö­te­le­ző­dé­sün­ket afe­lé, hogy az élet olyan kul­tú­rá­ját épít­sük fel, mely­ben min­den korú sze­mély védel­met élvez, meg­be­csült, és érté­kel­ve van.

Ebben a hónap­ban lesz 50 éve, hogy az Egye­sült Álla­mok Leg­fel­sőbb Bíró­sá­ga dön­tött a Roe v. Wade ügy­ben. Ez az alkot­má­nyo­san hibás dön­tés felül­írt abor­tuszt til­tó tör­vé­nye­ket, és több, mint 50 mil­lió ártat­lan élet kiol­tást ered­mé­nyez­te. Erős anyák, bátor diá­kok, hihe­tet­len közös­sé­gi tagok és hívők erő­tel­jes moz­gal­mat visz­nek, hogy fel­éb­resszék Ame­ri­ka lel­ki­is­me­re­tét, és hely­re­ál­lít­sák a hitet abban, hogy min­den élet tisz­te­let­re, véde­lem­re és gon­dos­ko­dás­ra mél­tó. E szám­ta­lan élet­pár­ti úttö­rő­nek köszön­he­tő­en a fel­hí­vás, hogy min­den ember ismer­je el az élet szent­sé­gét han­go­sabb Ame­ri­ká­ban, mint bár­mi­kor azelőtt.

Az elmúlt évti­zed során az abor­tu­szok üte­me folya­ma­to­san csök­kent, és ma elmond­hat­juk, hogy négy­ből három ame­ri­kai támo­gat­ja az abor­tu­szok korlátozását.

Hiva­tal­ba lépé­sem első nap­ja óta tör­té­nel­mi lépé­se­ket tet­tem az ártat­lan éle­tek hazai és kül­föl­di meg­őr­zé­se érde­ké­ben. Hely­re­ál­lí­tot­tam és meg­erő­sí­tet­tem Ronald Rea­gan elnök mexi­kó­vá­ro­si poli­ti­ká­ját, meg­ha­tá­ro­zó élet­vé­del­mi sza­bályt hoz­tam a tízes című adó­fi­nan­szí­ro­zás fel­hasz­ná­lá­sá­ra vonat­ko­zó­an, és intéz­ked­tem az orvo­sok, nővé­rek és olyan szer­ve­ze­tek lel­ki­is­me­re­ti joga­i­nak védel­me érde­ké­ben, mint a Litt­le Sis­ters of the Poor. Admi­niszt­rá­ci­óm meg­vé­del­mez­te a hit-ala­pú örök­be­fo­ga­dás lét­fon­tos­sá­gú sze­re­pét. Az ENSZ-ben vilá­gos­sá tet­tem, hogy a glo­bá­lis bürok­ra­ták­nak nem dol­guk az ártat­lan éle­tet védő szu­ve­rén nem­ze­te­ket támadni.

Csu­pán néhány hónap­pal ezelőtt nem­ze­tünk 32 ország­gal (köz­tük Magyar­or­szág­gal, a szerk.) alá­ír­ta a Gen­fi Kon­szen­zus Nyi­lat­ko­za­tot, amely meg­erő­sí­ti a nők jobb egész­ség­ügyi ellá­tá­sá­ra, az embe­ri élet védel­mé­re és a csa­lá­dok meg­erő­sí­té­sé­re tett glo­bá­lis erőfeszítéseket.

Nem­zet­ként alap­ve­tő fon­tos­sá­gú az élet szent­sé­ge tisz­te­le­te kul­tú­rá­já­nak hely­re­ál­lí­tá­sa az ország leg­ége­tőbb prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sá­hoz. Ami­kor min­den sze­mélyt Isten sze­re­tett gyer­me­ke­ként keze­lünk, ezek a sze­mé­lyek elérik tel­jes poten­ci­ál­ju­kat, a közös­sé­gek virá­goz­nak és Ame­ri­ka még nagyobb remény­ség és sza­bad­ság hely­szí­né­vé válik.

Éppen ezért mély­sé­ges kivált­ság a szá­mom­ra, hogy a tör­té­ne­lem­ben első elnök­ként vehe­tek részt a March for Life-on, és ez moti­vál­ja tet­te­i­met nem­ze­tem örök­be­fo­ga­dá­sá­nak és gon­do­zá­si rend­sze­ré­nek javí­tá­sá­ra, a Down-szind­ró­ma kuta­tá­sá­nak nagyobb finan­szí­ro­zá­sá­ra és az egye­dül­ál­ló anyák egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tá­sa­i­nak bőví­té­sé­re. Az elmúlt négy év során több mint 200 szö­vet­sé­gi bírót nevez­tem ki, akik az alkot­mányt az utol­só betű­ig alkal­maz­zák, bele­ért­ve három leg­fel­sőbb bírát – Neil Gor­such-ot, Brett Kava­naught, és Amy Coney Bar­ret­tet. Emel­tem a gyer­mek­adó-jóvá­írást is, hogy anyák anya­gi támo­ga­tás­ban része­sül­je­nek, ami­kor az erős és egész­sé­ges gyer­me­kek neve­lé­sé­nek nemes fel­ada­tát vállalják.

Nem­ré­gi­ben alá­ír­tam a sérü­lé­keny újszü­löt­tek és cse­cse­mők védel­mé­ről szó­ló elnö­ki ren­de­le­tet, amely meg­vé­di az igaz­sá­got, misze­rint min­den újszü­lött­nek ugyan­azon a jogai van­nak, mint az összes töb­bi ember­nek, arra, hogy az élet­men­tő ellá­tás­ban részesüljenek.

Az Egye­sült Álla­mok fényes pél­dá­ja az embe­ri jogok biz­to­sí­tá­sá­nak a vilá­gon. Egye­sek azon­ban Washing­ton­ban azért har­col­nak, hogy az Egye­sült Álla­mo­kat egy marok­nyi nem­zet – köz­tük Észak-Korea és Kína – között tart­sák , ame­lyek 20 hét után lehe­tő­vé teszik a választ­ha­tó abor­tuszt. Sok­kal együtt én is úgy vélem, hogy ez erköl­csi­leg és tel­jes­ség­gel hely­te­len, és ma újból fel­szó­lí­tom a Kong­resszust, hogy fogad­ja el a késői abor­tuszt til­tó törvényjavaslatot.

Admi­niszt­rá­ci­óm kez­de­tek­től fog­va min­den ame­ri­kai fel­emel­ke­dé­sé­nek szen­tel­te mun­ká­ját, és ez a tár­sa­dal­munk leg­ki­szol­gál­ta­tot­tab­bak – a szü­le­ten­dő – joga­i­nak védel­mé­vel kez­dő­dik. Az embe­ri élet szent­sé­gé­nek nem­ze­ti ünnep­nap­ján meg­ígér­jük, hogy tovább­ra is fel­szó­la­lunk azo­kért, akik­nek nincs hang­juk. Meg­fo­gad­juk, hogy ünnep­lünk és támo­ga­tunk min­den hősi­es anyát, aki az éle­tet választ­ja. elha­tá­roz­zuk, hogy meg­vé­dünk min­den ártat­lan és szü­le­ten­dő gyer­me­ki éle­tet, akik mind­egyi­ke hihe­tet­len sze­re­te­tet, örö­met, szép­sé­get és kegyel­met hoz­hat Nem­ze­tünk­be és az egész világba.

Ezért most én, Donald J. Trump, az Egye­sült Álla­mok elnö­ke, alkot­má­nyos és az Egye­sült Álla­mok tör­vé­nye­i­ből faka­dó hatal­mam­nál fog­va ezen­nel 2021 janu­ár 22-ét az embe­ri élet szent­sé­ge nem­ze­ti ünnep­nap­já­nak nyilvánítom.

Ma fel­szó­lí­tom a Kong­resszust, hogy csat­la­koz­zon hoz­zám min­den embe­ri élet mél­tó­sá­gá­nak védel­mé­ben, bele­ért­ve a meg nem szü­le­tet­te­ket. Fel­szó­lí­tom az ame­ri­kai embe­re­ket, hogy tovább­ra is gon­dos­kod­ja­nak a várat­lan ter­hes­sé­gek­kel küz­dő anyák­ról, és még job­ban támo­gas­sák az örök­be­fo­ga­dást és a neve­lő­szü­lő­sé­get, hogy min­den gyer­mek sze­re­tő ott­hon­ban tud­jon felnőni.

Vége­ze­tül: e nagy­sze­rű nem­zet min­den állam­pol­gá­rát arra kérem, hogy hall­ja meg az elve­szett gene­rá­ció csend­jé­nek hang­ját és emel­je fel a hang­ját az abor­tusz érintettjeiért.”

For­rás: Vasar​nap​.hu / Hetek​.hu