Hírek Amerikai hirek Trump ünne­pel: nem tilt­hat­ják el az álla­mok az elnökjelöltségtől

Trump ünne­pel: nem tilt­hat­ják el az álla­mok az elnökjelöltségtől

Az ame­ri­kai Leg­fel­sőbb Bíró­ság hét­főn meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy Donald Trump volt elnök nem zár­ha­tó ki a col­or­adói elő­vá­lasz­tá­sok­ról, nevé­nek kihú­zá­sa a sza­va­zó­cé­du­lák­ról tör­vény­be ütközik.

A szö­vet­sé­gi Leg­fel­sőbb Bíró­ság mos­ta­ni hatá­ro­za­tá­val felül­bí­rál­ta Col­ora­do állam Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gá­nak koráb­ban hozott dön­té­sét.

Az alkot­mány­bí­ró­ság sze­re­pét is betöl­tő szö­vet­sé­gi Leg­fel­sőbb Bíró­ság meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint az ame­ri­kai alkot­mány nem enge­di meg egy tag­ál­lam­nak, hogy kizár­jon egy szö­vet­sé­gi hiva­ta­lért indu­ló elnök­je­löl­tet. Ez a kong­resszus hatás­kö­ré­be tar­to­zik, nem a tag­ál­la­mok­ra – olvas­ha­tó a tör­vény­szék állásfoglalásában.

„Nagy győ­ze­lem Ame­ri­ka számára!!!”

- írta Donald Trump a mos­ta­ni dön­tést köve­tő­en a közös­sé­gi médi­á­ban.

Col­ora­do állam­ban a Repub­li­ká­nus Párt elő­vá­lasz­tá­sát már­ci­us 5‑én, az úgy­ne­ve­zett Szu­per­ked­den tart­ják, ami­kor több mint egy tucat szö­vet­sé­gi állam­ban dönt­het­nek repub­li­ká­nus és demok­ra­ta válasz­tók arról, hogy kit sze­ret­né­nek elnök­je­lölt­ként lát­ni. Col­ora­do köz­igaz­ga­tá­si veze­tő­je janu­ár ele­jén jóvá­hagy­ta, hogy a sza­va­zó­la­po­kon Donald Trump neve is sze­re­pel­jen, azzal a fel­té­tel­lel, hogy a rá leadott sza­va­za­to­kat figyel­men kívül kell hagy­ni, amennyi­ben a Leg­fel­sőbb Bíró­ság még­is fenn­tar­ta­ná a volt elnök kizá­rá­sá­ról szó­ló tavaly decem­ber 19‑i döntést.

Forrás:MTI