Hírek Amerikai hirek Trump szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó­kat küld Chi­ca­gó­ba az erő­szak megfékezésére

Trump szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó­kat küld Chi­ca­gó­ba az erő­szak megfékezésére

Donald Trump ame­ri­kai elnök szer­dán a Fehér Ház­ban tar­tott saj­tó­ér­te­kez­le­tén beje­len­tet­te, hogy szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó erő­ket küld Chi­ca­gó­ba az elha­ra­pó­dzó erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek megfékezésére.

    „Beje­len­tem a szö­vet­sé­gi rend­fenn­tar­tó erők erő­tel­jes meg­nö­ve­lé­sét az erő­sza­kos bűnö­zés által súj­tott közös­sé­gek­ben” – fogal­ma­zott az elnök. Azt mond­ta: az igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­um „azon­na­li hatállyal meg­nö­ve­li a szö­vet­sé­gi rend­őrök lét­szá­mát Chi­ca­go váro­sá­ban”. Leszö­gez­te ugyan­ak­kor, hogy az intéz­ke­dés nem­csak Chi­ca­gó­ra érvé­nyes, hanem más olyan ame­ri­kai tele­pü­lé­sek­re is, ahol elural­ko­dott az erő­szak.
    „Nincs más válasz­tá­sunk, mint hogy köz­be­lép­jünk” – jelen­tet­te ki.


    A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mel­let­te álló Wil­li­am Barr igaz­ság­ügyi minisz­ter közöl­te, hogy Chi­ca­go mel­lett a Mis­sou­ri állam­ban talál­ha­tó Kan­sas City­be és az új-mexi­kói Albu­quer­que váro­sá­ba tele­pí­te­nek szö­vet­sé­gi rend­őrö­ket. Chi­ca­gó­ba mint­egy 200, Albu­quer­que-be 30 egyen­ru­hást kül­de­nek, Kan­sas City­ben pedig már ott tar­tóz­ko­dik 200 szö­vet­sé­gi rend­őr.
    Barr hang­sú­lyoz­ta, hogy a szö­vet­sé­gi­ek „kéz a kéz­ben” dol­goz­nak együtt a helyi rend­őrök­kel. De kiemel­te, hogy a bűnö­zés vissza­szo­rí­tá­sá­ra kiren­delt szö­vet­sé­gi erő­ket nem sza­bad össze­ke­ver­ni az erő­szak­ba tor­kol­ló tün­te­té­sek­re „választ adó” rend­fenn­tar­tók­kal, akik­nek a fel­ada­ta elsőd­le­ge­sen a szö­vet­sé­gi épü­le­tek, emlék­mű­vek, szob­rok és az embe­ri éle­tek védelme.


    Trump kifej­tet­te, hogy a mos­ta­ni intéz­ke­dés annak az átfo­gó kor­mány­za­ti terv­nek a része, amely­nek cél­ja az erő­sza­kos bűnö­zés vissza­szo­rí­tá­sa az Egye­sült Álla­mok váro­sa­i­ban a helyi rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve. A ter­vet Ope­ra­ti­on Legend­nek (Legend Had­mű­ve­let) neve­zik, annak a LeGend Tali­fer­ro nevű négy­éves kis­fi­ú­nak az emlé­ké­re, akit júni­us végén lőt­tek agyon Kan­sas Cityben.


    Trump közöl­te, hogy a kor­mány­zat 61 mil­lió dol­lárt (több mint 18,3 mil­li­árd forint) biz­to­sít az igaz­ság­ügyi tár­cá­nak új rend­őrök fel­vé­te­lé­re. Leszö­gez­te: nem gyen­ge rend­őr­ség­re van szük­ség, és ő a rend­őr­sé­get erő­seb­bé akar­ja ten­ni. Ezzel elem­zők sze­rint azok­ra a demok­ra­ta pár­ti város­ve­ze­tői kez­de­mé­nye­zé­sek­re utalt, ame­lyek csök­ken­te­ni akar­ják a rend­őr­ség finan­szí­ro­zá­sát. Ezt jelen­tet­te be koráb­ban pél­dá­ul Eric Gar­cet­ti, Los Ange­les demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­re, vagy Bill de Blas­io, New York város szin­tén demok­ra­ta vezetője.

    Több ame­ri­kai nagy­vá­ros demok­ra­ta pár­ti pol­gár­mes­te­re szer­dán leve­let kül­dött Barr minisz­ter­nek, kifejt­ve, hogy ellen­zi a szö­vet­sé­gi erők „egy­ol­da­lú tele­pí­té­sét”. A doku­men­tu­mot Port­land, Seatt­le, Chi­ca­go, Atlan­ta, Kan­sas City és a szö­vet­sé­gi fővá­ros, Washing­ton első embe­re írta alá.


    Lori Light­fo­ot chi­ca­gói pol­gár­mes­ter az elnö­ki saj­tó­kon­fe­ren­cia után Twit­te­ren úgy fogal­ma­zott: „sem­mi eset­re sem fogom meg­en­ged­ni, hogy Trump kato­nái Chi­ca­gó­ba jöj­je­nek és ter­ro­ri­zál­ják a lakosainkat”.

For­rás: MTI / Járai Judit