Hírek Amerikai hirek Trump sze­rint Biden térd­re kény­sze­rí­tet­te az Egye­sült Államokat

Trump sze­rint Biden térd­re kény­sze­rí­tet­te az Egye­sült Államokat

Újra­in­du­lá­sá­nak lehe­tő­sé­gét is nyit­va hagy­ta a követ­ke­ző ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­son egy helyi idő sze­rint ked­di beszé­dé­ben Donald Trump, aki az elő­ző, 2020-as válasz­tá­son alul­ma­radt a jelen­le­gi elnök­kel, Joe Biden­nel szemben.

Trump Washing­ton­ban, az Ame­ri­ca First Poli­cy Ins­ti­tu­te nevű repub­li­ká­nus elem­ző­köz­pont­ban mon­dott beszé­det, amely­nek köz­pon­ti ele­me egy akció­terv volt „a repub­li­ká­nus elnök részé­re, aki 2024-ben vissza­szer­zi a Fehér Házat”. A volt elnök ugyan­ak­kor nem mond­ta ki, hogy újra kíván indul­ni, csu­pán fel­té­te­le­sen beszélt róla.

Hang­sú­lyoz­ta, hogy máso­dik jelölt­sé­ge­kor jóval több sza­va­za­tot szer­zett, mint első alka­lom­mal, ami­kor meg­nyer­te a válasz­tást, „és lehet, hogy meg kell ten­nünk har­mad­szor is”. Hoz­zá­tet­te, hogy hívei hama­ro­san továb­bi rész­le­te­ket tud­hat­nak meg erről.

Mind­azon­ál­tal azt jelez­te elő­re, hogy a követ­ke­ző válasz­tá­so­kon a repub­li­ká­nu­sok az elnö­ki poszt mel­lett meg­szer­zik a több­sé­get a kong­resszus mind­két házában.

A 76 éves Trump elő­ször járt hiva­ta­los prog­ra­mon Washing­ton­ban azóta, hogy tavaly távo­zott fehér házi meg­bí­za­tá­sá­ból. Most ismét utalt arra az állás­pont­já­ra, hogy az elő­ző elnök­vá­lasz­tás nem tisz­tes­sé­ges módon dőlt el, és bírál­ta a kong­resszus válasz­tás utá­ni ost­ro­mát vizs­gá­ló bizott­sá­got is, amely sze­rin­te meg akar­ja aka­dá­lyoz­ni, hogy repub­li­ká­nus esé­lyes­ként foly­tas­sa munkáját.

Éle­sen bírál­ta utód­ját, Joe Bident is, aki­ről azt mond­ta, „térd­re kény­sze­rí­tet­te” az orszá­got. Azt vetet­te egye­bek mel­lett Biden sze­mé­re, hogy szá­mos hibát köve­tett el, és nem tel­je­sít jól olyan terü­le­te­ken, mint az ille­gá­lis beván­dor­lás és a bűnö­zés elle­ni harc.

A koro­na­ví­ru­sos fer­tő­zés miatt karan­tén­ban lévő Biden a Twit­ter inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon rea­gált a beszéd­re, és egye­bek között azt írta:

„Aki láza­dás­pár­ti, az nem lehet sem rend­őr­ség­pár­ti, sem demok­rá­cia­pár­ti, sem Amerika-párti.”

Trump­pal nagy­já­ból egy idő­ben szó­lalt fel volt alel­nö­ke, Mike Pen­ce is egy másik washing­to­ni ren­dez­vé­nyen. Ő azt han­goz­tat­ta, hogy ha a követ­ke­ző válasz­tá­son a repub­li­ká­nu­sok győz­ni akar­nak, elő­re kell néz­ni­ük, „töb­bet kell ten­ni­ük a panasz­ko­dás­nál és a kri­ti­zá­lás­nál, egy­ség­be kell zár­kóz­ni­uk egy bátor, derű­lá­tó prog­ram körül”.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu