Hírek Amerikai hirek Trump sze­rint: – A válasz­tás tét­je az ame­ri­kai álom vagy a szo­ci­a­lis­ta rémálom

Trump sze­rint: – A válasz­tás tét­je az ame­ri­kai álom vagy a szo­ci­a­lis­ta rémálom

A novem­ber 3‑i válasz­tás tét­je az, hogy folytatódik‑e az ame­ri­kai álom, vagy bekö­szönt a szo­ci­a­lis­ta rém­álom – jelen­tet­te ki Donald Trump ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön a Fehér Ház­ban, azon a videó­kon­fe­ren­ci­án, ame­lyet a Mil­ken Inté­zet szer­ve­zett ame­ri­kai közgazdászoknak.

Újra­vá­lasz­tá­sa ese­té­re az elnök továb­bi inf­ra­struk­tu­rá­lis beru­há­zá­so­kat helye­zett kilá­tás­ba, köz­tük utak és hidak rend­be hoza­ta­lát, illet­ve épí­té­sét. Hang­sú­lyoz­ta: ha a bal­ol­dal jut hata­lom­ra, akkor lezár­ja a gaz­da­sá­got, és ezzel meg­hosszab­bít­ja a koronavírus-válságot.

Donald Trump kifej­tet­te, hogy sze­rin­te az év végé­ig meg­lesz a Covid – 19 elle­ni oltó­anyag. Fon­tos­nak mond­ta, hogy azok, aki­ket kevés­bé fenye­get a koro­na­ví­rus-fer­tő­zés, vissza­tér­je­nek a „nor­má­lis gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség­hez”. Véle­mé­nye sze­rint a gaz­da­ság lezá­rá­sa szük­ség­te­le­nül tesz tönk­re életeket.

Az elnök kitért a repub­li­ká­nu­sok és a demok­ra­ták között az új gaz­da­ság­élén­kí­tő cso­mag­terv­ről foly­ta­tott egyez­te­té­sek­re is. Mint mond­ta: a két fél állás­pont­ja egy­elő­re vál­to­zat­la­nul nagyon távol van egymástól.

A vir­tu­á­lis kon­fe­ren­ci­á­ba bekap­cso­ló­dott Ste­ven Mnu­chin pénz­ügy­mi­nisz­ter is.

Bizo­nyos kér­dé­sek­ben van elő­re­ha­la­dás, de egyes témá­kat ille­tő­en nagyon távo­li­ak az állás­pon­tok – fogalmazott.

Leszö­gez­te: a tár­gya­lá­so­kat foly­tat­ják, és a kor­mány­zat kere­si a komp­ro­misszu­mok lehetőségét.

Az új cso­mag­terv­ről szó­ló tár­gya­lá­so­kat a kor­mány­zat nevé­ben Mnu­chin, a demok­ra­ta pár­ti tör­vény­ho­zók nevé­ben pedig Nancy Pel­o­si ház­el­nök foly­tat­ja. A repub­li­ká­nus állás­pont sze­rint a demok­ra­ták túl­zott össze­get – 2200 mil­li­árd dol­lárt – ter­jesz­tet­tek elő, mert ebből a pénz­ből sze­ret­nék rend­be hoz­ni a demok­ra­ta pár­ti kor­mány­zók által rosszul irá­nyí­tott tag­ál­la­mok költ­ség­ve­té­sét is.

Trump újabb vírus­teszt­je nega­tív, az elnök Flo­ri­dá­ban kam­pá­nyol. A Fehér Ház orvo­sa, Sean Con­ley, az elnö­ki hiva­tal szó­vi­vő­jé­nek, Kay­le­igh McEn­any­nak meg­kül­dött köz­le­mé­nyé­ben hét­főn leszö­gez­te: Donald Trump hét­fői vírus­teszt­je is nega­tív lett, az elnök nem fer­tőz, nem jelent fer­tő­zés­ve­szélyt mások­ra. „Az Abb­ott (gyógy­szer­gyár) Binax­NOW anti­gén­teszt­je alkal­ma­zá­sá­val elvég­zett vizs­gá­lat ered­mé­nye több egy­mást köve­tő napon is nega­tív volt” – fogal­ma­zott Sean Con­ley. Az orvos ezzel zöld utat adott az elnök­nek a kam­pány foly­ta­tá­sá­hoz. Az ame­ri­kai köz­szol­gá­la­ti rádió (NPR) ezzel kap­cso­lat­ban idéz­te az élel­mi­szer- és gyógy­szer­fel­ügye­let (FDA) egyik augusz­tu­si állás­fog­la­lá­sát, misze­rint az Abb­ott-teszt önma­gá­ban nem elég­sé­ges a Covid – 19 fer­tő­zés kizá­rá­sá­hoz, és nem java­solt egye­dü­li teszt­ként alkal­maz­ni sem a keze­lés ered­mé­nyes­sé­gé­nek alá­tá­masz­tá­sá­ra, sem a páci­ens dön­té­se­i­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra. Trump ezek után – az elő­ze­tes ter­vek­nek meg­fe­le­lő­en – hét­főn este már Flo­ri­dá­ban kam­pá­nyolt. Ked­den Penn­syl­va­ni­á­ba, szer­dán Iowá­ba, csü­tör­tö­kön pedig Észak-Karo­li­ná­ba uta­zik. A flo­ri­dai kam­pány­ren­dez­vényt a déli tag­ál­lam Atlan­ti-óce­án men­ti part­vi­dé­kén, az Orlan­dó­hoz köze­li San­ford­ban tartották.

For­rás: Magyar Nemzet