Hírek Amerikai hirek Trump ren­det ígért Amerikának

Trump ren­det ígért Amerikának

Az elnök több hónap szü­net után Okla­ho­má­ban tar­tot­ta első kampánygyűlését

Ha a demok­ra­ták jut­nak hata­lom­ra, a zavar­gók irá­nyí­ta­nak majd, és sen­ki nem lesz biz­ton­ság­ban – ezt mond­ta több ezer híve előtt vasár­nap­ra vir­ra­dó­ra Donald Trump. Az újra­vá­lasz­tá­sá­ért küz­dő ame­ri­kai elnök a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt több mint négy hónap kiha­gyás után tar­tott ismét kam­pány­gyű­lést az okla­ho­mai Tul­sá­ban. Trump hívei már napok óta gyü­le­kez­tek a hely­szí­nen, de a négy­száz­ez­res város 19 ezer fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas sport­csar­no­ka nem telt meg. Ezt a demok­ra­ta olda­lon ki is gúnyol­ták, noha Trump kam­pány­stáb­já­nak köz­lé­se sze­rint az inter­ne­ten mil­li­ók követ­ték élő­ben az elnök több mint más­fél órás beszé­dét. – A csen­des több­ség erő­sebb, mint bár­mi­kor – mond­ta Trump, a tör­vé­nyes­ség és a rend párt­já­nak nevez­ve a repub­li­ká­nu­so­kat. Ugyan­ak­kor a csar­nok előtt bal­ol­da­li tün­te­tők össze­kü­lön­böz­tek az elnök híveivel.

Trump a fog­hí­jas szék­so­ro­kért a sze­rin­te koro­na­ví­rus-páni­kot kel­tő médi­át okol­ta, amely csak akkor nem rio­gat a Covid-19 ter­je­dé­sé­vel, ami­kor töme­gek tün­tet­nek az utcán és fosz­to­gat­nak. Okla­ho­má­ban eddig tíz­ez­ren kap­ták el a kórt, több szá­zan bele­hal­tak, és Trump kam­pány­stáb­ja, vala­mint az elnö­köt Tul­sá­ban biz­to­sí­tó tit­kos­szol­gá­lat egyes tag­ja­i­nak is pozi­tív lett a vírus­teszt­je. A kam­pány­gyű­lé­sen meg­je­len­tek­kel nyi­lat­ko­za­tot írat­tak alá, hogy nincs köve­te­lé­sük a szer­ve­zők­kel szem­ben, ha megfertőződnek.

Az elnök éle­sen támad­ta vár­ha­tó demok­ra­ta­pár­ti válasz­tá­si ellen­fe­lét, aki a fel­mé­ré­sek átla­gá­ban csak­nem tíz szá­za­lék­pont­tal vezet előt­te. – Joe Biden Ame­ri­ká­já­ban a zavar­gók­nak és a fosz­to­ga­tók­nak több joguk lesz, mint a tör­vény­tisz­te­lő pol­gá­rok­nak – mond­ta Trump. A jár­vány hatá­sai mel­lett az elmúlt hetek­ben Geor­ge Floyd min­nea­po­li­si feke­te fér­fi halá­la kavar­ta fel Ame­ri­kát, immár leg­alább 23 ember éle­tét kiol­tó tün­te­tés- és zavar­gás­hul­lám­hoz, vala­mint a múlt átírá­sát cél­zó akci­ók­hoz is vezetve.

– Az esze­ment bal­ol­da­li csür­he meg­pró­bál­ja meg­gya­láz­ni a tör­té­nel­mün­ket, meg­szent­ség­te­le­ní­te­ni gyö­nyö­rű emlék­mű­ve­in­ket, le akar­ják dön­te­ni a szob­ra­in­kat – fogal­ma­zott az elnök, úgy vél­ve, a radi­ká­lis bal­ol­dal tart­ja ellen­őr­zé­se alatt Bident, „tehe­tet­len báb­ju­kat”. A szél­ső­bal­ol­da­li tün­te­té­sek­ről az elnök azt mond­ta: el akar­ja érni, hogy egy év bör­tönt kap­jon, aki elége­ti az ame­ri­kai zász­lót. Külön kitért a seattle‑i radi­ká­lis tün­te­tői öve­zet, a CHOP fel­szá­mo­lá­sá­ra, amely­hez Washing­ton állam kor­mány­zó­já­nak köz­ben­já­rá­sát is sürgette.

Szom­ba­ton egyéb­ként – egy­elő­re tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek között – meg­öl­tek egy tizen­évest, egy továb­bi sze­mélyt pedig súlyo­san meg­se­be­sí­tet­tek a rend­őrök­től men­tes CHOP-zóná­ban, erről lapunk pén­te­ken írt. – Geor­ge Floyd halá­lát ürügy­ként hasz­nál­ják fel azok, akik az ame­ri­kai tár­sa­dal­mat faji törés­vo­na­lak men­tén akar­ják meg­osz­ta­ni – mond­ta egy ame­ri­kai elem­ző a Kos­suth rádió Vasár­na­pi újság című műso­rá­ban. Mel­is­sa O’Sullivan emlé­kez­te­tett, hogy a zavar­gá­sok­ra demok­ra­ta irá­nyí­tás alatt álló váro­sok­ban került sor, ahol a pol­gár­mes­ter hatás­kö­re a rend­őr­fő­nök kinevezése.

For­rás: Magyar Nemzet

Fotó: KTLA