Hírek Amerikai hirek Trump nem volt haj­lan­dó tanú­val­lo­mást ten­ni a New York‑i főügyésznek

Trump nem volt haj­lan­dó tanú­val­lo­mást ten­ni a New York‑i főügyésznek

Szer­da reg­gel meg­je­lent a New York‑i főügyész hiva­ta­lá­nál Donald Trump, hogy tanú­val­lo­mást tegyen a Trump Orga­ni­za­ti­on három éve tar­tó ügyé­ben, írja a Washing­ton Post.

A volt ame­ri­kai elnök ezzel egy­idő­ben köz­le­ményt adott ki, ami­ben hosszan ír arról, hogy a Biden-admi­niszt­rá­ció min­den alap nél­kül cél­zot­tan támad­ja, és pró­bál­ja elle­he­tet­le­ní­te­ni. Majd köz­li, hogy nem fog val­lo­mást ten­ni az ötö­dik alkot­mány­ki­egé­szí­tés­re hivat­koz­va, ami sze­rint abban az eset­ben meg­ta­gad­ha­tó a val­lo­más­té­tel, ha azzal saját magá­ra vall.

A Trump Orga­ni­za­ti­on ellen azért indult pol­gá­ri eljá­rás, mert a gya­nú sze­rint „a pénz­ügyi kimu­ta­tá­sok­kal meg­té­vesz­tet­ték a hite­le­ző­i­ket, a biz­to­sí­tó­kat és az adó­ha­tó­sá­got is”.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu