Hírek Amerikai hirek Trump nagy sike­re: Újabb kon­zer­va­tív alkot­mány­bí­ró tett esküt

Trump nagy sike­re: Újabb kon­zer­va­tív alkot­mány­bí­ró tett esküt

Az ame­ri­kai sze­ná­tus  meg­sza­vaz­ta Amy Coney Bar­rett kon­zer­va­tív alkot­mány­bí­ró jelölt­sé­gét hét­főn az esti órák­ban, a bíró le is tet­te a hiva­ta­li esküjét.

Trump nagy sikere: Újabb konzervatív alkotmánybíró tett eskütDonald Trump ame­ri­kai elnök és Amy Coney Bar­rett alkot­mány­bí­ró a Fehér Ház­ban­Fo­tó: AFP/Brendan Smialowski

A sze­ná­to­rok párt­ho­va­tar­to­zás sze­rint, 52:48 arány­ban sza­vaz­ták meg az új alkot­mány­bí­rót. Egyet­len repub­li­ká­nus poli­ti­kus, Maine állam sze­ná­to­ra, Susan Collins vok­solt együtt a demok­ra­ták­kal és nem­le­ges sza­va­za­tot adott le. 

Donald Trump ame­ri­kai elnök üdvö­zöl­te a dön­tést. „Tör­té­nel­mi nap ez Ame­ri­ka szá­má­ra” – jelen­tet­te ki a Fehér Ház­ban az eske­té­si cere­mó­ni­án. Amy Coney Bar­rett rövid­del a sze­ná­tu­si sza­va­zás után Cla­ren­ce Tho­mas főbí­ró irá­nyí­tá­sá­val tet­te le a hiva­ta­li esküt a Fehér Házban. 

Az új alkot­mány­bí­ró az eskü­té­tel­kor ismé­tel­ten ígé­re­tet tett arra, hogy sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sét nem érvé­nye­sí­ti bírói gya­kor­la­tá­ban. Ha nem így cse­le­ked­ne, akkor „nem ten­ne ele­get hiva­ta­li fel­ada­tá­nak” – szö­gez­te le.

Kifej­tet­te, hogy füg­get­len lesz az elnök­től, aki jelöl­te, és a repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok­tól, akik meg­sza­vaz­ták őt. „Mun­ká­mat féle­lem és rész­re­haj­lás nél­kül fogom végez­ni” – jelen­tet­te ki.  Az ünnep­sé­get a nagy ame­ri­kai tele­ví­zi­ós tár­sa­sá­gok élő­ben közvetítették.

Donald Trump beszé­dé­ben mél­tat­ta Coney Bar­rett szak­mai fel­ké­szült­sé­gét. Úgy fogal­ma­zott: a 49 éves jogász­nő­nek, aki eddig szö­vet­sé­gi kerü­le­ti fel­lebb­vi­te­li bíró volt, „kifo­gás­ta­lan a szak­mai fel­ké­szült­sé­ge, nagy­lel­kű a (kato­li­kus) hite és nemes a jelleme”. 

Beszé­dé­ben Trump az Egye­sült Álla­mok „ragyo­gó örök­sé­gé­ről” is beszélt. „Soha nem sza­bad elve­szí­te­ni hitün­ket a tör­té­nel­münk­ben, az örök­sé­günk­ben és a hőse­ink­ben” – mondta. 

Az esti sze­ná­tu­si sza­va­zás előtt Mitch McCon­nell, a sze­ná­tus repub­li­ká­nus több­sé­gé­nek frak­ció­ve­ze­tő­je fel­szó­la­lá­sá­ban szin­tén  Amy Coney Bar­rett fel­ké­szült­sé­gét hangsúlyozta.

Bri­li­áns bíró­nak nevez­te a jelöl­tet, kiemel­ve, hogy soha nem keve­re­dett poli­ti­kai viták­ba. Lind­sey Gra­ham, a sze­ná­tus igaz­ság­ügyi bizott­sá­gá­nak repub­li­ká­nus elnö­ke tör­té­nel­mi nap­nak nevez­te Coney Bar­rett meg­vá­lasz­tá­sá­nak napját. 

Chuck Schu­mer, a sze­ná­tus kisebb­ség­ben lévő demok­ra­ta pár­ti frak­ci­ó­já­nak veze­tő­je úgy véle­ke­dett, hogy álszent dön­tés szü­le­tett, mert sze­rin­te Donald Trump nem a képes­sé­gei és a fel­ké­szült­sé­ge alap­ján jelöl­te Bar­ret­tet, hanem azért, mert a bíró­nő radi­ká­lis jobb­ol­da­li véle­ményt kép­vi­sel, neve­ze­te­sen az abor­tusz, az embe­ri jogok vagy a klí­ma­vé­de­lem ügyeiben. 

A hét gyer­me­ket neve­lő Coney Bar­rett kon­zer­va­tív és kato­li­kus hité­ben mélyen elkö­te­le­zett sze­mé­lyi­ség, aki jogász­ként azt vall­ja, hogy a tör­vényt betű sze­rint be kell tar­ta­ni, nem pedig értel­mez­ni kell, majd az értel­me­zés alap­ján meg­hoz­ni a döntést. 

Jelö­lé­sét a demok­ra­ták kez­det­től fog­va eluta­sí­tot­ták. Rész­ben arra hivat­koz­tak, hogy az elnök a válasz­tá­sok előtt jelöl­te őt – amely­hez egyéb­ként Trump­nak alkot­má­nyos joga volt – rész­ben pedig kon­zer­va­ti­viz­mu­sa miatt nem támo­gat­ták a bírónőt. 

Amy Coney Bar­rett már ked­den mun­ká­ba áll. Meg­vá­lasz­tá­sá­val a kilenc­ta­gú alkot­mány­bí­ró­ság­ban 6:3 arány­ban több­ség­ben lesz­nek a kon­zer­va­tív bírák. Előd­je, a  szep­tem­ber­ben elhunyt Ruth Bader Gins­burg libe­rá­lis bíró volt. 

Az alkot­mány­bí­ró­ság sze­re­pét betöl­tő szö­vet­sé­gi leg­fel­sőbb bíró­ság az ame­ri­kai poli­ti­ka és tár­sa­da­lom éle­tét befo­lyá­so­ló irány­adó dön­té­se­ket hoz, bírá­i­nak meg­bí­za­tá­sa élet­hosszig tart. Amy Bar­rett a har­ma­dik kon­zer­va­tív alkot­mány­bí­ró – Neil Gor­such és Brett Kava­naugh után -, akit Donald Trump jelölt, és akit a sze­ná­tus meg is szavazott. 

A demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ku­sok közül sokan már hét­főn este rea­gál­tak a sza­va­zás­ra és az azt köve­tő eskütételre. 

Kama­la Har­ris, a demok­ra­ták alel­nök­je­lölt­je a sza­va­zás után erő­sen bírál­ta a dön­tést, és azt mond­ta újság­írók­nak: „ezt nem fog­juk elfe­lej­te­ni”. Har­ris tör­vény­te­len­nek minő­sí­tet­te az alkot­mány­bí­ró meg­vá­lasz­tá­sá­nak egész folyamatát.

Ale­xand­ria Ocas­io-Cor­tez, a Demok­ra­ta Párt radi­ká­lis bal­szár­nyá­hoz sorolt kép­vi­se­lő a Twit­te­ren támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta a demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ku­sok által meg­fo­gal­ma­zott fel­ve­tést, hogy „tölt­sék fel”, azaz bővít­sék ki az alkot­mány­bí­ró­ság lét­szá­mát a kon­zer­va­tív bírók „kiegyen­sú­lyo­zá­sá­ra”. Eli­za­beth War­ren, mas­sa­chu­se­ttsi demok­ra­ta pár­ti sze­ná­tor ehhez csat­la­koz­va kije­len­tet­te: min­den meg­ol­dás szó­ba jöhet.

For­rás: Magyar Hírlap