Hírek Amerikai hirek Trump lemon­dás­ra szó­lí­tot­ta fel Bident

Trump lemon­dás­ra szó­lí­tot­ta fel Bident

 Donald Trump volt ame­ri­kai elnök fel­szó­lí­tot­ta utód­ját, Joe Bident, hogy „meg­szé­gye­nül­ve mond­jon le” pozí­ci­ó­já­ról az afga­nisz­tá­ni kivo­nu­lás keze­lé­se és egyéb ügyek miatt.

Trump lemondásra szólította fel Bident

Fotó: AFP/Mandel Ngan

Donald Trump sze­rint az afga­nisz­tá­ni kivo­nu­lás „sok­kal külön­bö­zőbb és sok­kal sike­re­sebb” lett vol­na, ha ő len­ne az Egye­sült Álla­mok elnöke 

Trump, helyi idő sze­rint vasár­nap meg­je­lent köz­le­mé­nyé­ben úgy fogal­ma­zott: „Itt az ide­je, hogy Joe Biden meg­szé­gye­nül­ve lemond­jon az Afga­nisz­tán­ban tör­tén­tek, a hatal­mas Covid-hul­lá­mok, a hatá­ron bekö­vet­ke­zett kataszt­ró­fa­hely­zet, az ener­gia­füg­gő­ség lerom­bo­lá­sa és a meg­bé­nult gaz­da­sá­gi hely­zet miatt.”

Az afga­nisz­tá­ni kivo­nu­lás „sok­kal külön­bö­zőbb és sok­kal sike­re­sebb” lett vol­na, ha ő len­ne az Egye­sült Álla­mok elnö­ke – tet­te hoz­zá. Amit Joe Biden művelt Afga­nisz­tán­nal, az az ame­ri­kai tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb vere­sé­ge lesz – fogal­ma­zott köz­le­mé­nyé­ben Trump.

Mike Pen­ce volt ame­ri­kai alel­nök a Twit­te­ren nyil­vá­nos­ság­ra hozott köz­le­mé­nyé­ben bírál­ta a jelen­le­gi admi­niszt­rá­ci­ót a kiala­kult afga­nisz­tá­ni hely­zet miatt. „A Biden-admi­niszt­rá­ció kataszt­ro­fá­lis kivo­nu­lá­sa Afga­nisz­tán­ból meg­gya­láz­za azok­nak a hős ame­ri­ka­i­ak­nak az emlé­két, akik az éle­tü­ket adták, és mind­azo­két, akik bát­ran szol­gál­tak ott a sza­bad­ság védel­mé­ben az elmúlt 20 évben. Isten áld­ja csa­pa­ta­in­kat és szö­vet­sé­ge­se­in­ket ebben a sötét órá­ban” – fogal­ma­zott Pence.

John Bol­ton, Trump volt elnök egy­ko­ri nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó­ja az ame­ri­kai köz­szol­gá­la­ti rádi­ó­ban (NPR) arról beszélt, hogy sze­rin­te Afga­nisz­tán a tálib hata­lom­át­vé­tel követ­kez­té­ben „a 15. szá­zad­ba fog vissza­zu­han­ni”. Az isz­lam­is­ta tálib moz­ga­lom „közép­ko­ri, val­lá­si fana­tiz­must köve­tő” cso­port, amely­nek nem áll érde­ké­ben együtt­mű­köd­ni a nem­zet­kö­zi közösséggel

Bol­ton úgy vél­te, az afga­nisz­tá­ni tál­ibok hama­ro­san újra isz­lam­is­ta ter­ror­szer­ve­ze­tek­nek fog­nak védel­met nyúj­ta­ni. Trump egy­ko­ri tanács­adó­ja sze­rint a tálib hata­lom­át­vé­tel az ame­ri­kai veze­tés „kataszt­ro­fá­lis csődje”.

For­rás: Magyar Hírlap