Hírek Amerikai hirek Trump lekö­szö­né­se óta csak növel­te poli­ti­kai táborát

Trump lekö­szö­né­se óta csak növel­te poli­ti­kai táborát

Nagy a sza­ka­dék Washing­ton és az ország töb­bi része között

A Poli­ti­co hír­ol­dal ripor­te­re, Tara Pal­me­ri sze­rint Donald Trump volt elnök lekö­szö­né­se óta nem­hogy nem vesz­tett támo­ga­tó­kat, de növel­nie is sike­rült poli­ti­kai befo­lyá­sát, ugyan­ak­kor komoly törést lát a fővá­ros és az ország töb­bi része között. Pal­me­ri tapasz­ta­la­ta ellent­mond sok más főára­mú média­or­gá­num által kép­vi­selt narratívának

„Az embe­rek sem­mi Trump elle­ni dol­got nem akar­nak hal­la­ni. Való­já­ban minél keve­seb­bet sze­re­pel a médi­á­ban, annál inkább egy­faj­ta már­tír­rá válik”

- nyi­lat­koz­ta a ripor­ter az MSNBC-nek.

Jelen­leg a volt repub­li­ká­nus elnök mel­lett „keresz­tes­had­já­ra­tot” foly­tat­nak Wyom­ing­ban, ahol Trump „jóval nép­sze­rűbb”, mint az állam veze­tő repub­li­ká­nus kong­resszu­si kép­vi­se­lő­je, Liz Che­ney, tet­te hoz­zá Palmer.

A ripor­ter Che­ney Trump elle­nes alkot­má­nyos vád­el­já­rást (impe­ach­men­tet) támo­ga­tó sza­va­za­tá­ról kér­dez­te a helyi­e­ket, de saját beval­lá­sa sze­rint sen­kit nem talált, aki védel­mé­be vet­te vol­na a képviselőt. 

„Nem csen­gett jól a neve, tekint­ve, hogy Che­ney…  Egy­szer kimond­tam a nevét egy üzlet­ben, és vala­ki fenye­ge­tő­en kia­bál­ni kezdett.”

Pal­mer hoz­zá­tet­te, úgy lát­ja, hogy szé­les­kö­rű kon­szen­zus van arról, hogy ami­kor Che­ney az impe­ach­ment­re sza­va­zott, „nem kép­vi­sel­te Wyom­in­got, ezért men­nie kell”.

A ripor­ter vilá­gos sza­ka­dé­kot írt le akö­zött ahogy Washing­ton D.C.-ben és ahogy Cheyen­ne-ben lát­ják az igaz­sá­got. A helyi­ek nem visel­nek masz­kot, nem bíz­tak a koro­na­ví­rus-vak­ci­nák­ban, úgy vélik a jár­vány halá­lo­zá­si szá­mát „eltú­loz­ták”, nem hiszik, hogy a 2020-as elnök­vá­lasz­tás legi­tim módon zaj­lott, és meg van­nak győ­ződ­ve róla, hogy a janu­ár 6‑ai capi­to­li­u­mi ost­ro­mot az Anti­fa szer­vez­te meg.  „Utá­lom, hogy ilyen bizal­mat­la­nok. Tel­je­sen más világ ez, de ez a hely­zet és nem hiszem, hogy figyel­men kívül hagy­hat­juk. Örü­lök, hogy kimen­tem, és láttam.”

Hoz­zá­tet­te: Wyom­ing­ban sokan nem is iga­zán repub­li­ká­nu­sok, hanem Trump-támogatók.

„Ez van…Úgy vélem a bázi­sa egy­re erő­sö­dik, és az impe­ach­ment csak még befo­lyá­so­sab­bá tenné”

For­rás: Hetek / vad​haj​ta​sok​.hu