Hírek Amerikai hirek Trump közöl­te, hogy jól van

Trump közöl­te, hogy jól van

Egy­út­tal mél­tat­ta a Wal­ter Reed kór­ház­ban dol­go­zó orvo­so­kat és ápolókat.

A koro­na­ví­rus-fer­tő­zés miatt elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból kór­ház­ba vonult Donald Trump ame­ri­kai elnök a Twit­te­ren közöl­te, hogy jól van, egy­út­tal mél­tat­ta a Wal­ter Reed kór­ház­ban dol­go­zó orvo­so­kat és ápolókat.

„A dok­to­rok, a nővé­rek és min­den­ki a Wal­ter Reed Egész­ség­ügyi Köz­pont­ban és a hoz­zá­juk csat­la­ko­zó töb­bi­ek a hason­ló­an hihe­tet­le­nül nagy­sze­rű intéz­mé­nyek­ben, mind fan­tasz­ti­ku­sak. Hatal­mas hala­dást értünk el az elmúlt hat hónap­ban ez ellen a ragály ellen. Nekik hála jól vagyok!” 

– áll az üzenetben. 

Ahogy azt már meg­ír­tuk,  nem sok­kal koráb­ban saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Trump orvo­sa, aki követ­ke­ze­te­sen tar­tot­ta magát ahhoz, hogy az elnök nagyon jól van, egy másik orvos pedig arról szá­molt be, hogy azt mond­ta nekik, úgy érzi, akár most is kisé­tál­hat­na a kór­ház­ból. Sean P. Con­ley az újság­írók­nak azt mond­ta, hogy Trump nem kap oxi­gént, és nincs lég­zé­si nehézsége.

Egye­sek sze­rint még­sincs jól

Több for­rás azon­ban néhány hír­ügy­nök­ség­nek meg­erő­sí­tet­te, hogy pén­te­ken, a kór­ház­ba indu­lás előtt az elnök­nek lég­zé­si nehéz­sé­gei vol­tak, és a Fehér Ház­ban kapott oxi­gént. Ezt Con­ley nem volt haj­lan­dó meg­erő­sí­te­ni, ám később pon­to­sí­ta­ni kény­sze­rült nyi­lat­ko­za­tát, mert a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón arról beszélt, hogy 72 óra telt el azóta, hogy az elnök­nél diga­nosz­ti­zál­ták a vírust, miköz­ben az elnök helyi idő sze­rint csü­tör­tök éjjel tudat­ta, hogy pozi­tív lett a teszt­je. Con­ley később közöl­te, úgy értet­te, hogy ez a har­ma­dik nap a diag­nó­zis fel­ál­lí­tá­sa óta. 

A 74 éves elnö­köt pén­te­ken szál­lí­tot­ták kór­ház­ba elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból, miu­tán csü­tör­tök éjjel beje­len­tet­te, hogy fele­sé­gé­nek és neki pozi­tív lett a teszteredménye.

For­rás: man​di​ner​.hu