Hírek Amerikai hirek Trump jól áll a győ­zel­met biz­to­sí­tó bil­le­gő államokban

Trump jól áll a győ­zel­met biz­to­sí­tó bil­le­gő államokban

Donald Trump repub­li­ká­nus pár­ti ame­ri­kai elnök 213, Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt 238 elek­to­ri sza­va­za­tot nyert el az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás leg­fris­sebb állá­sa sze­rint. Leg­alább 270 elek­tort kell meg­sze­rez­ni a vég­ső győ­ze­lem­hez. (Az elek­to­ri kol­lé­gi­um jelen­tő­sé­gé­ről itt írtunk.)

Azok­ban az álla­mok­ban, ahol már meg­tör­tént az urna­zá­rás, és meg­kez­dő­dött a sza­va­za­tok össze­szám­lá­lá­sa, Donald Trump huszon­ket­tő­ben szin­te biz­to­san nyert (Ala­ba­ma, Arkan­sas, Dél-Dako­ta, Dél-Karo­li­na, Észak-Dako­ta, Flo­ri­da, Ida­ho, India­na, Iowa, Kan­sas, Ken­tu­cky, Lou­i­si­a­na, Mis­sis­sip­pi, Mis­sou­ri, Mon­ta­na, Nyu­gat-Vir­gi­nia, Ohio, Okla­ho­ma, Tenn­es­see, Texas, Utah, Wyom­ing), Joe Biden pedig tizen­ki­lenc­ben (Ari­zo­na, Col­ora­do, Con­nec­ti­cut, Dela­ware, Hawaii, Illi­no­is, Kali­for­nia, Mary­land, Mas­sa­chu­se­tts, Min­ne­so­ta, New Hamps­hi­re, New Jer­sey, New York, Ore­gon, Rho­de Island, Új-Mexi­kó, Ver­mont, Vir­gi­nia, Washing­ton) és a fővá­ros­ban, Washing­ton D. C.-ben, illet­ve Neb­ras­ka egyik választókerületében.

A fen­ti álla­mok több­sé­ge repub­li­ká­nus vagy demok­ra­ta bás­tya, az iga­zi ver­seny azon­ban a bil­le­gő (csa­ta­tér-) álla­mok­ban zaj­lik, ame­lyek közül már töb­ben a végé­hez köze­le­dik a sza­va­zat­szám­lá­lás, s a rész­ered­mé­nyek alap­ján jól áll az elnök. A kulcs­fon­tos­sá­gú küz­del­mek közül a Fox News ame­ri­kai hír­csa­tor­na sze­rint Flo­ri­dá­ban és Texas­ban is Trump győ­zött, előb­bi­ben 51,3, utób­bi­ban 52,2 szá­za­lé­kos ered­ménnyel. Mind­két állam­ban magas a sza­va­za­tok fel­dol­go­zott­sá­ga. Szin­tén meg­nyer­het­te a hiva­tal­ban lévő elnök Ohi­ót (53,4 szá­za­lék) és Iowát (53,2), ame­lyek szin­tén bil­le­gő álla­mok­nak szá­mí­ta­nak. Flo­ri­da, Ohio, Iowa és Texas mel­lett (ame­lyek 29, 18, 6, illet­ve 38 elek­tort adnak) Geor­giá­ban (16), Michi­gan­ben (16), Észak-Karo­li­ná­ban (15), Penn­syl­va­ni­á­ban (20) és Wis­con­sin­ban (10) is

Trump veze­ti a helyi sza­va­zást, noha mind­egyik állam­ban Biden győ­zel­mét jósol­ták a közvélemény-kutatók.

A bil­le­gő álla­mok közül úgy tűnik, Ari­zo­na (11 elek­tor) és Min­ne­so­ta (10) is a demok­ra­ta elnök­je­lölt mel­lett tet­te le a voksát.

Joe Biden még a 2016-os válasz­tá­son Trump­pal szem­ben indu­ló Hil­lary Clin­ton­nál is rosszab­bul sze­re­pel a jelen­le­gi állás szerint

– álla­pí­tot­ták meg a Fox News kon­zer­va­tív hír­te­le­ví­zió szak­ér­tői. Az összes leadott sza­va­zat­ból eddig 66,9 mil­lió vok­sot szer­zett Biden, 65,2 mil­li­ót Trump.

For­rás: Magyar Nemzet