Hírek Amerikai hirek Trump ismét kere­se­tet nyúj­tott be az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyé­nek megfordítására

Trump ismét kere­se­tet nyúj­tott be az elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyé­nek megfordítására

Donald Trump ame­ri­kai elnök kam­pány­csa­pa­ta ismét kere­se­tet nyúj­tott be a szö­vet­sé­gi leg­fel­sőbb bíró­ság­hoz, ami­től azt remé­li, hogy meg­for­dul a novem­ber 3‑i elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nye, misze­rint ellen­fe­le, a demok­ra­ta pár­ti Joe Biden győzött.

Rudy Giu­li­a­ni, Trump ügy­véd­je köz­le­mény­ben jelen­tet­te be vasár­nap: köve­te­lik a leg­fel­sőbb bíró­ság­tól, hogy vál­toz­tas­sa meg azo­kat az íté­le­te­ket, ame­lyek­ben egy penn­syl­va­ni­ai bíró­ság értel­mez­te a tag­ál­la­mi levél­sza­va­zás sza­bá­lya­it. Az elnök sze­rint a penn­syl­va­ni­ai levél­sza­va­za­tok sza­bály­ta­la­nok vol­tak, így nem sza­bad­na figye­lem­be ven­ni azokat.

Giu­li­a­ni hoz­zá­tet­te, hogy bár­mi­lyen jog­or­vos­la­tot elfo­gad­nak, azt is, hogy a penn­syl­va­ni­ai tör­vény­ho­zás – amely­ben a repub­li­ká­nu­sok van­nak több­ség­ben – álla­pít­sa meg, melyik jelölt győ­zött az állam­ban, ne pedig a helyi válasz­tá­si bizott­ság, és akkor Penn­syl­va­nia 20 elek­to­ri sza­va­za­tát Trump kap­ná meg.

Hír­ügy­nök­sé­gek sze­rint nagyon való­szí­nű, hogy a bíró­ság eluta­sít­ja a kere­se­tet, de ha Penn­syl­va­nia 20 elek­to­ri sza­va­za­ta még­is vala­mi­lyen módon az elnö­köt támo­gat­ná, az is messze kevés vol­na az ered­mény megfordításához.

Trump kam­pány­csa­pa­ta és támo­ga­tó­i­nak köre szer­te az ország­ban külön­bö­ző bíró­sá­go­kon sok olyan pert indí­tott, amely­nek az ered­mény meg­vál­toz­ta­tá­sa volt a célja.

Decem­ber ele­jén Texas állam for­dult a leg­fel­sőbb bíró­ság­hoz azzal, hogy érvény­te­le­nít­se Biden győ­zel­mét négy másik tag­ál­lam­ban. Ehhez a kere­set­hez sokan csat­la­koz­tak, köz­tük Trump kam­pány­csa­pa­ta is. A bíró­ság eluta­sí­tot­ta a keresetet.

Biden 306 elek­to­ri sza­va­za­tot tud­hat magá­é­nak a lehet­sé­ges 538-ból, annyit, amennyit négy évvel ezelőtt Trump is szer­zett. Emel­lett Biden orszá­gos szin­ten több mint hét­mil­lió sza­va­zat­tal előz­te meg Trumpot.

Az ame­ri­kai kong­resszus janu­ár 6‑án ül össze, hogy össze­szá­mol­ja az elek­to­ri szavazatokat.

For­rás: MTI / Magyar Hírlap