Hírek Amerikai hirek Trump irá­nyí­tott az első elnök­je­löl­ti vitán

Trump irá­nyí­tott az első elnök­je­löl­ti vitán

A novem­be­ri válasz­tás­ra készü­lő ame­ri­kai elnök­je­löl­tek első orszá­gos tele­ví­zi­ós vitá­ján – ame­lyet az ohi­ói Cleve­land­ben ren­dez­tek – a repub­li­ká­nus Donald Trump elnök válasz­tá­si csa­lá­sok­ra figyel­mez­te­tett, Joe Biden, a demok­ra­ták jelölt­je pedig hazug­nak nevez­te a jelen­le­gi elnököt.

Trump irányított az első elnökjelölti vitánDonald Trump az első elnök­je­löl­ti vitán­Fo­tó: AFP/WIN MCNAMEE

A vitát Chris Wal­lace, a repub­li­ká­nu­sok­hoz közel álló Fox tele­ví­zió mun­ka­tár­sa vezet­te. Wal­lace nem kon­zer­va­tív, hanem regiszt­rált demok­ra­ta pár­ti szavazó.

A meg­hí­vott ven­dé­gek­nek – akik között a két poli­ti­kus csa­lád­tag­jai is helyet fog­lal­tak – a vita sza­bá­lyai sze­rint nem volt sza­bad köz­be­szól­ni­uk, tap­sol­ni­uk és sem­mi­fé­le módon véle­ményt nyilvánítaniuk.

A vitá­ban gya­ko­ri volt, hogy a két poli­ti­kus bele­be­szélt a másik mon­dan­dó­já­ba, és sér­te­get­te egy­mást. Joe Biden pél­dá­ul csak „ez a pasas”, vagy „ez az ember” meg­szó­lí­tás­sal illet­te Trum­pot, akit bohóc­nak és faj­gyű­lö­lő­nek is neve­zett, s a vita hevé­ben azt is oda­vág­ta neki: „Ember, befog­nád a szádat?!”.

Donald Trump azt állí­tot­ta, hogy Biden „nem okos”, már az isko­lá­ban is „a leg­gyen­géb­ben tel­je­sí­tők között volt”.

A más­fél órás vita első témá­ja Amy Coney Bar­ret­re, a Trump által szom­ba­ton jelölt új alkot­mány­bí­ró-jelölt­re vonat­ko­zott. Trump leszö­gez­te: „meg­nyer­tük a válasz­tá­so­kat, s ennek van­nak követ­kez­mé­nyei”. Majd idéz­te az elhunyt Ruth Bader Gins­burg libe­rá­lis alkot­mány­bí­rót, aki koráb­ban, Barack Oba­ma demok­ra­ta pár­ti elnök kor­mány­za­tá­nak utol­só évé­ben – ami­kor egy alkot­mány­bí­ró elhunyt, és a demok­ra­ták a válasz­tás előtt új bírót jelöl­tek – azt mond­ta: egy elnö­köt nem három vagy három és fél évre válasz­ta­nak, hanem négy évre.https://www.youtube.com/embed/ofkPfm3tFxo

Biden kifo­gá­sol­ta, hogy Bar­rett abor­tusz­el­le­nes bíró híré­ben áll, mire Trump vissza­vá­gott: hon­nan tud­ja, hogy bíró­ként mi az állás­pont­ja erről? Hang­sú­lyoz­ta: az abor­tusz ügye nem témá­ja az elnökválasztásnak.

A demok­ra­ta pár­ti elnök­je­lölt sze­rint meg kell vár­ni a válasz­tá­sok ered­mé­nyét az alkot­mány­bí­ró-jelö­lés­sel. „Már tar­ta­nak a válasz­tá­sok” – tet­te hoz­zá utal­va arra, hogy egyes tag­ál­la­mok­ban már meg­kez­dő­dött a levél­sza­va­zás.Amerikaiak nézik a vitát a televízió képernyőjénAme­ri­ka­i­ak nézik a vitát a tele­ví­zió kép­er­nyő­jén­Fo­tó: Tay­fun Cos­kun / ANADOLU AGENCY

Joe Biden nem vála­szolt pár kér­dés­re. Ami­kor a műsor­ve­ze­tő egye­nes választ kért arra, hogy demok­ra­ta pár­ti győ­ze­lem ese­tén megszüntetnék‑e a kong­resszus­ban az obst­ruk­ció intéz­mé­nyét, azt mond­ta: „ez most nem kérdés”.

Nem kívánt beszél­ni a fia, Hun­ter Biden ukraj­nai, orosz­or­szá­gi és kínai üzle­ti ügye­i­ről sem. Trump meg­kér­dez­te, miért kapott a fia 3,5 mil­lió dol­lárt a néhai moszk­vai pol­gár­mes­ter oli­gar­cha özve­gyé­től, és vajon mennyi a jöve­del­me Kíná­ból. Az elnök ezzel a napok­ban nyil­vá­nos­ság­ra került igaz­ság­ügyi minisz­té­ri­u­mi doku­men­tu­mok­ra utalt, ame­lyek rész­le­tez­ték Hun­ter Biden üzle­ti ügye­it Ukraj­ná­ban, Orosz­or­szág­ban és Kíná­ban. „Nem aka­rok a csa­lá­dom­ról beszél­ni” – jelen­tet­te ki Biden, és álhí­rek­nek minő­sí­tet­te a minisz­té­ri­um megállapításait.

Ezután az egész­ség­biz­to­sí­tás­ról és a koro­na­ví­rus-jár­vány­ról esett szó. Biden kifej­tet­te: kiter­jesz­te­né az álla­mi egész­ség­ügyi ellá­tást. Trump sze­rint ezzel tönk­re ten­nék a magán egészségügyet.

A demok­ra­ták elnök­je­lölt­je úgy vél­te, hogy Trump­nak nincs jár­vány­stra­té­gi­á­ja, Donald Trump viszont emlé­kez­te­tett az Oba­ma-kor­mány jár­vány­ke­ze­lé­sé­nek hibá­i­ra. Biden az Oba­ma-kor­mány­zat alel­nö­ke volt, és akko­ri­ban pusz­tí­tott a H1N1-jár­vány, amellyel elem­zők sze­rint a veze­tés nem tudott sike­re­sen megbirkózni.

Joe Biden fel­hoz­ta, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány­nak hat­mil­lió fer­tő­zött­je és 200 ezer halott­ja van az Egye­sült Álla­mok­ban. „Ennek az ember­nek nincs prog­ram­ja, ez az ember nem tud­ja, mit beszél” – állí­tot­ta Trum­pról, hoz­zá­té­ve, hogy sze­rin­te Trump „pánik­ba esett” a jár­vány­tól.Donald Trump (j) megérkezik a vita színhelyéreDonald Trump (j) meg­ér­ke­zik a vita szín­he­lyé­re­Fo­tó: Oli­vi­er DOULIERY / POOL / AFP

Az ame­ri­kai elnök emlé­kez­te­tett: feb­ru­ár­tól lezár­ta az Egye­sült Álla­mok hatá­ra­it, elő­ször a Kíná­ból érke­ző uta­sok előtt, és akko­ri­ban Joe Biden és a demok­ra­ta pár­ti poli­ti­ku­sok ide­gen­gyű­lö­let­tel vádol­ták meg őt ezért. Biden sze­rint Trump „nem elég okos” ahhoz, hogy meg­bir­kóz­zon a jár­vánnyal, mire Trump közöl­te Biden­nel: „Joe, ben­ned sze­mer­nyi okos­ság sincs”. És idéz­te, hogy Biden a napok­ban még azt is elfe­lej­tet­te, hogy hová járt egye­tem­re, ahol „a leg­gyen­géb­bek között végzett”.

Trump fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy Biden lezár­ná az ország gaz­da­sá­gát, mint aho­gyan Biden ismé­tel­ten ki is fej­tet­te, hogy a Covid-19 legyő­zé­se nél­kül nincs gaz­da­sá­gi újraindulás.

Biden sze­rint az Egye­sült Álla­mok „gyön­gébb, bete­gebb és sze­gé­nyebb” lett. Azzal vádol­ta meg az elnö­köt, hogy Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök báb­ja. Trump viszont azt hang­sú­lyoz­ta, nem is egy­szer, hogy Biden a radi­ká­lis bal­ol­dal embe­re.Donald Trump amerikai elnök (j) és Chris Wallace, a Fox televízió munkatársa, aki levezényelte a vitátDonald Trump ame­ri­kai elnök (j) és Chris Wal­lace, a Fox tele­ví­zió mun­ka­tár­sa, aki leve­zé­nyel­te a vit­át­Fo­tó: oli­vi­er DOULIERY / AFP / POOL

A faj­gyű­lö­let és a rend­őri erő­szak ellen szer­ve­zett meg­moz­du­lá­sok­ról szól­va Biden úgy véle­ke­dett: az ország­ban „rend­szer­sze­rű az igaz­ság­ta­lan­ság”. Trump meg­is­mé­tel­te köz­is­mert állás­pont­ját: a rend és a tör­vény orszá­gát sze­ret­né lát­ni, s azt, hogy Ame­ri­ka vissza­tér az alap­ve­tő érté­ke­i­hez. Leszö­gez­te, ezért írta alá a kor­mány­za­ti hiva­ta­lok­ban és ügy­nök­sé­gek­nél szer­ve­zett, úgy­ne­ve­zett érzé­ke­nyí­tő tan­fo­lya­mok tilal­má­ról szó­ló ren­de­le­tet is. „Az embe­rek ren­det, tör­vé­nyes­sé­get akar­nak” – hang­sú­lyoz­ta Trump, hoz­zá­té­ve: Biden „fél ezt kimondani”.

A válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gá­ról vitáz­va Donald Trump hang­sú­lyoz­ta, hogy a levél­sza­va­zás csa­lás­ra ad alkal­mat, Joe Biden tagad­ta ezt. Trump konk­rét pél­dá­kat hozott arra, hogy már­is elő­for­dul­tak vissza­élé­sek a levél­ben tör­té­nő sza­va­zás­sal, pél­dá­ul Nyu­gat-Vir­gi­ni­á­ban, ahol egy pos­tást most von­nak fele­lős­ség­re, mert mani­pu­lált a sza­va­zó­cé­du­lák­kal, vagy Phi­la­delp­hi­á­ban, ahol hét­főn a levél­sza­va­zást ellen­őr­ző repub­li­ká­nus szak­ér­tő­ket elzavarták.

Arra a kér­dés­re, hogy elfogadja‑e a válasz­tás ered­mé­nyét, Biden igen­nel vála­szolt, Trump pedig sza­va­zás­ra buz­dí­tot­ta a híveit.

For­rás: MTI / Magyar Hírlap