Hírek Amerikai hirek Trump az ered­mény érvény­te­le­ní­té­sét kéri Geor­gia államban

Trump az ered­mény érvény­te­le­ní­té­sét kéri Geor­gia államban

Donald Trump ame­ri­kai elnök válasz­tá­si kam­pány­csa­pa­ta bíró­sá­gi kere­se­tet nyúj­tott be Geor­gia állam­ban az otta­ni ered­mény érvény­te­le­ní­té­sé­ért, amely már soka­dik kísér­le­tük arra, hogy meg­for­dít­sák az orszá­gos eredményt.

A kam­pány­csa­pat erről kiadott köz­le­mé­nyé­ben azt írja: sok geor­giai sza­va­zó­pol­gár eskü alatt vall­ja, hogy csa­lás tör­tént a választáson.

A kere­se­tet annak elle­né­re nyúj­tot­ták be, hogy a repub­li­ká­nus pár­ti Brad Raf­fens­per­ger, a válasz­tás lebo­nyo­lí­tá­sá­ért fele­lős helyi főhi­va­tal­nok és több más tiszt­ség­vi­se­lő több­ször leszö­gez­te: nincs bizo­nyí­ték arra, hogy a válasz­tá­so­kon töme­ges csa­lás tör­tént, ami érdem­ben vál­toz­tat­na az eredményen.

Trump kam­pány­csa­pa­ta és sok magán­em­ber is, aki őt támo­gat­ja, szá­mos olyan bíró­sá­gi kere­se­tet nyúj­tott be szer­te az ország­ban, amely­ben azt köve­tel­ték helyi bíró­sá­gok­tól, hogy érvény­te­le­nít­sék a válasz­tá­si ered­ményt, amely sze­rint a demok­ra­ta pár­ti Joe Biden győ­zött. Ezek­re eddig kilenc­mil­lió dol­lárt köl­töt­tek, ami­ből 2,3 mil­lió ügy­vé­dek és tanács­adók díja. Viszont 207,5 mil­lió dol­lárt gyűj­tött össze a kam­pány­csa­pat és a pár­tot veze­tő poli­ti­kai bizott­ság támo­ga­tók­tól a válasz­tás óta, hogy finan­szí­roz­ni tud­ják az ered­ményt táma­dó jogi kere­se­te­ket. Ennek a pénz­ügyi alap­nak a neve Hiva­ta­los Válasz­tá­si Védel­mi Alap.

Ked­den jelen­tet­ték be, hogy az állam­be­li válasz­tás ered­mé­nyét vita­tó kere­se­tet nyúj­tot­tak be a wis­con­si­ni leg­fel­sőbb bíró­sá­gon. Azzal érvel­tek, hogy több mint 221 ezer levél­sza­va­za­tot sza­bály­ta­la­nul töl­töt­tek ki. Azt köve­tel­ték, hogy a bíró­ság érvény­te­le­nít­se az egész otta­ni vok­so­lást, és ne a helyi válasz­tá­si bizott­ság, hanem az állam tör­vény­ho­zá­sa dönt­se el, ki győ­zött. A wis­con­si­ni tör­vény­ho­zás mind­két házá­ban a repub­li­ká­nu­sok van­nak több­ség­ben. A bíró­ság azóta 4:3 arány­ban eluta­sí­tot­ta a keresetet.

Bri­an Hag­edorn, a wis­con­si­ni leg­fel­sőbb bíró­ság egyik olyan tag­ja, aki a kere­set ellen ítélt, pén­te­ken kije­len­tet­te: pél­da nél­kü­li lett vol­na az ame­ri­kai tör­té­ne­lem­ben, ha egy állam­ban nem a válasz­tá­si bizott­ság, hanem a tör­vény­ho­zás álla­pít­hat­ja meg, hogy ki győzött.

Biden az ame­ri­kai elek­to­ri kol­lé­gi­um 306 sza­va­za­tát sze­rez­te meg, Trump 232‑t, és Wis­con­sin tíz elek­to­ri sza­va­za­tot ad annak a jelölt­nek, ame­lyik az állam­ban győz. A győ­ze­lem­hez 270 elek­to­ri sza­va­zat szükséges.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu