Hírek Amerikai hirek Trump arra készül, hogy ellop­ja a Show‑t Joe Bidentől

Trump arra készül, hogy ellop­ja a Show‑t Joe Bidentől

Noha Donald Trump nyil­vá­no­san még az idei elnök­vá­lasz­tás során fel­me­rült csa­lá­sok­kal és sza­bály­sze­gé­sek­kel van elfog­lal­va, egy­re több ame­ri­kai médi­um szá­molt be arról, hogy a hiva­tal­ban lévő ame­ri­kai elnök zárt ajtók mögött már 2024-re készül. – Még nem aka­rok 2024-ről beszél­ni – mond­ta az elnök múlt héten a hála­adás alkal­má­val tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján az újság­írók­nak, azon­ban egy­re több jel utal arra, hogy bár Joe Biden demok­ra­ta poli­ti­kus győ­zel­mét tovább­ra sem haj­lan­dó hiva­ta­lo­san elis­mer­ni, Trump már tudo­má­sul vet­te, hogy janu­ár 20-án át kell adnia rivá­li­sá­nak a Fehér Házat. 

A Fox News ame­ri­kai hír­csa­tor­na teg­nap arról írt: az elnök tanács­adói már nyílt titok­ként keze­lik Trump indu­lá­sát a követ­ke­ző elnök­vá­lasz­tá­son, az ame­ri­kai elnök ráadá­sul nem mulaszt­ja el azt sem, hogy ismét bor­sot tör­jön Biden orra alá. A hír­csa­tor­na fehér házi tudó­sí­tó­ja, John Roberts sze­rint ugyan­is nagy a való­szí­nű­sé­ge, hogy Trump „ellop­ja a show”-t a meg­vá­lasz­tott demok­ra­ta elnök­től, és beik­ta­tá­sa előtt­re vagy éppen azzal egy idő­ben készül beje­len­te­ni továb­bi elnö­ki ambícióit.

Mar­co Rubio flo­ri­dai repub­li­ká­nus sze­ná­tor ezzel kap­cso­lat­ban úgy nyi­lat­ko­zott: ha Trump való­ban indul, akkor a repub­li­ká­nus elő­vá­lasz­tá­son min­den bizonnyal ő kere­ke­dik majd felül, és ő lesz a párt elnök­je­lölt­je. – Trump embe­rek mil­li­ó­it moti­vál­ta, hogy elő­ször sza­vaz­za­nak repub­li­ká­nu­sok­ra, min­den esé­lye meg­van tehát, hogy másod­szor­ra is a Fehér Ház­ba kerül­jön – fogal­ma­zott a kubai szár­ma­zá­sú poli­ti­kus. Rubio egyéb­ként azon repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok közé tar­to­zik, akik vár­ha­tó­an fon­to­ló­ra veszik az elnök­vá­lasz­tá­son való indu­lást – Mike Pen­ce jelen­le­gi alel­nök­kel együtt.

Alex Con­ant repub­li­ká­nus stra­té­ga sze­rint amennyi­ben Trump való­ban beje­len­ti, hogy újra­in­dul az elnök­sé­gért, az alap­ja­i­ban meg­ha­tá­roz­ná a Fehér Házért folyó ver­seny dina­mi­ká­ját. Az elem­ző sze­rint így szin­te kizárt, hogy nyílt ver­seny ala­kul­na ki a pár­ton belül, ugyan­is sen­ki sem akar­na Trump első kihí­vó­ja lenni.

Köz­ben a minap Ari­zo­ná­ban és Wis­con­sin­ban is hite­le­sí­tet­ték Biden győ­zel­mét. Trump két wis­con­si­ni kör­zet­ben köve­tel­te a sza­va­za­tok újra­szám­lá­lá­sát válasz­tá­si sza­bály­ta­lan­sá­gok­ra hivat­koz­va. Ez meg­tör­tént, de a hiva­ta­los ered­mé­nyek sze­rint Biden így is nyert. Az elnök azon­ban ebbe nem nyug­szik bele: kam­pány­csa­pa­ta teg­nap tudat­ta, hogy kere­se­tet nyúj­tot­tak be a wis­con­si­ni leg­fel­sőbb bíró­sá­gon, amely­ben vitat­ják a válasz­tás eredményét. 

Azt állít­ják: egy­ér­tel­mű bizo­nyí­té­ka­ik van­nak, hogy négy­rend­be­li válasz­tá­si sza­bály­ta­lan­ság tör­tént, érve­lé­sük sze­rint ugyan­is 221 323 levél­sza­va­za­tot sza­bály­ta­la­nul töl­töt­tek ki.

For­rás: Magyar Nemzet