Hírek Amerikai hirek Trump: akkor enge­dem Bident a Fehér Ház­ba, ha bizo­nyít­ja, hogy sza­va­za­ta­it legá­li­san szerezte

Trump: akkor enge­dem Bident a Fehér Ház­ba, ha bizo­nyít­ja, hogy sza­va­za­ta­it legá­li­san szerezte

Ismét Trump van nye­reg­ben, miu­tán fon­tos helye­ken sike­rült bizo­nyí­ta­ni több tíz­ezer sza­va­zat elcsa­lá­sát. Egy­re több esély van arra, hogy a Leg­fel­sőbb Bíró­ság érvény­te­le­ní­te­ni fog­ja több tag­ál­lam­ban is a sza­va­zás eredményét.

Donald Trump ame­ri­kai elnök figyel­mez­tet­te a média által győz­tes­nek kiki­ál­tott Joe Bident, hogy amennyi­ben nem bizo­nyít­ja be, hogy több száz­ezer vita­tott sza­va­za­tát legi­tim módon sze­rez­te, abban az eset­ben nem fog­ja átad­ni a hatal­mat.Biden csak akkor lép­het a Fehér Ház­ba elnök­ként, ha bizo­nyí­ta­ni tud­ja, hogy a nevet­sé­ges „80 mil­lió sza­va­za­tát” nem csa­lás­sal vagy ile­gá­li­san szerezte

- írta az elnök Twitteren.

Trump múlt héten egyéb­ként már haj­lott arra, hogy enge­dé­lyez­ze a sta­fé­ta átadá­si pro­ce­dú­rá­já­nak meg­kez­dé­sét, azon­ban már akkor is figyel­mez­te­tett rá, hogy a bíró­ság fog­ja kimon­da­ni a vég­ső szót.

A har­cá­nak azon­ban új erőt adott, hogy ren­ge­teg újabb bizo­nyí­ték került elő, amik­kel Trump akár össze­szed­he­tett elég csa­lás­ra uta­ló bizo­nyí­té­kot, hogy a Leg­fel­sőbb Bíró­ság érvény­te­le­nít­se a demok­ra­ták által elcsalt állam­ban a sza­va­zá­si eredményt.

Így a vita­tott elek­to­ri sza­va­za­to­kat sen­ki sem kap­ná meg, és se Trump­nak se Biden­nek nem len­ne meg a szük­sé­ges 270 elek­to­ri sza­va­zat. Erre egyéb­ként már több­ször volt pél­da az Egye­sült Álla­mok tör­té­ne­té­ben, ilyen­kor a kong­resszus­nak kel dön­te­ni a kérdésben.

Hogy mi lesz a las­san egy hónap­ja húzó­dó drá­ma vége, az sze­ren­csé­re nem­so­ká­ra való­szí­nű­leg kide­rül, hiszen a penn­syl­va­ni­ai bíró­ság eluta­sí­tot­ta Trum­pék bead­vá­nyát, így az elnök vég­re benyújt­hat­ja a Leg­fel­sőbb Bíró­ság az ügyet, ahol viszont már 6:3 arány­ban repub­li­ká­nu­sok ülnek. 

For­rás: 888​.hu