Hírek Vélemények/Publicisztikák Trump a világ bohóca

Trump a világ bohóca

A média átven­ni lát­szik az ural­mat. Ha a bohóc hagy­ja. Azon­ban esze ágá­ban sincs. A világ nagyon meg­té­vedt, sokan azt hiszik, hogy a CNN műsor­ve­ze­tő­je hir­det vég­ered­ményt az elnökválasztáson

Fél­re­ér­tés ne essék, az Egye­sült Álla­mok­ban nem sza­va­zat­szám­lá­lás zaj­lik, hanem egy soha nem látott világ­há­bo­rú kez­de­te. Ami­kor az éle­tet felül­ír­ja a halál. És itt pont egy bohóc segít?

Igen. Donald J. Trump­nak hív­ják. Akit meg­vá­lasz­tá­sa előtt, tel­jes elnö­ki cik­lu­sa alatt nemes egy­sze­rű­ség­gel bohóc­nak tekint­tet­tek és tekin­tet­tek. Fél­re­ér­tés ne essék, ez a két szó ala­ki­lag ugyan­az, csak egy t a különb­ség, illet­ve az egyi­ket zárt, a mási­kat nyílt e‑vel kell mon­da­ni. Olyan finom­sá­ga ez a magyar nyelv­nek, amit keve­sen értünk, de töké­le­te­sen kife­je­zi azt a folya­ma­tot, ahogy ezt az embert, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok elnö­két az „egy­sze­rű” ame­ri­ka­i­ak és a világ előtt tel­je­sen le akar­ták járat­ni azok, akik bohóc­nak tar­tot­ták, akik azt sze­ret­ték vol­na elér­ni, hogy a kri­ti­kus tömeg, a massza is annak tekint­se. Azon­ban ez nem sike­rült, pon­to­sab­ban nagyon is.

Ame­ri­ka fel­éb­redt. És hitt a bohóc­nak, mert a bohóc nem nega­tív figu­ra a világ­tör­té­ne­lem­ben, hanem pozi­tív hős. Elfe­lej­tet­ték ugyan­is az ult­ra­ba­los ame­ri­kai poli­ti­ka­csi­ná­lók: a bohóc őszin­te, iga­zat mond. És a bohó­cot ezért sze­re­tik. Érte men­nek a cir­kusz­ba, érte olvas­nak Shakespeare‑t az ango­lok, Rot­ter­da­mi Eras­must a hol­lan­dok, Böllt a néme­tek és Mára­it a magya­rok. Ismét­lem, mert a bohóc iga­zat mond. Kimond­ta: Ame­ri­ka az első, és újra nagy lesz. Rot­ter­da­mi Eras­mus fogal­maz így: „Kimond­hat­ták az iga­zat, és nyílt sér­té­se­ik is pozi­tív fogad­ta­tás­ra találtak. 

A kimon­dott igaz­ság, ha nem okoz sérel­met, bol­dog­gá tehet, de ezt a képes­sé­get az iste­nek csak a bolon­dok­nak adták” A nagy ame­ri­kai álmot mond­ta ki négy­éves kor­mány­zá­sa alatt, amit a lélek­nincstelen demok­ra­ták majd­nem elvet­tek. Vég­leg. Sha­kes­­peare-nél a bolond az egye­dü­li sze­rep­lő, aki kimond­hat­ja az igaz­sá­got, és aki­től el is vár­ják, hogy kimond­ja. Meg­te­he­ti, min­den­fé­le retor­zió nél­kül. Trump is meg­tet­te, meg­te­szi, és nem hagy­ja abba. Bele­mond­ja a cen­zú­rá­zott (!) ame­ri­kai média­térbe, hogy csa­lás tör­tént, hogy halot­tak sza­vaz­tak, hogy az elő­re kiter­velt aljas­sá­got, a levél­sza­va­za­tok igény sze­rin­ti szál­lí­tá­sát tény­leg meg­csi­nál­ták, hogy a szá­mí­tás­tech­ni­kai rend­szert is vél­he­tő­en mani­pulálták. Ame­ri­ka tör­té­ne­té­ben reg­ná­ló elnök­re soha nem sza­vaz­tak ennyi­en. Mert a bohó­cot sze­re­tik, hiszen kimond­ta az igaz­sá­got ebben a zava­ros világ­ban, nem oko­zott sérel­met, bol­dog­gá tett újra tíz és tíz­mil­lió embert. Mert a bohóc fél­re­tet­te a vagyo­nát, nem ker­ge­ti tovább a mil­li­ár­do­kat, mert nem vesz fel fize­tést, mert a Biden csa­lád­dal ellen­tét­ben nem a poli­ti­ká­ban, nem a poli­ti­ká­ból gaz­da­go­dott meg, mert a rozs­da­vá­ro­sok­ban lakók­nak újra mun­kát adott a kül­föld­ről haza­ho­zott ipa­ri kapa­ci­tá­sok­kal, mert szem­be men­ni nagy világ­szer­ve­ze­tek­kel az Egye­sült Álla­mok érde­ké­ben, mert nem hábo­rúk­ba lépett, hanem békét teremtett. 

És eze­ket a „mer­te­ket” ame­ri­kai embe­rek mil­li­ói sok­kal job­ban tud­ják, mint mi, akik csak messzi­ről szem­lél­jük ezt a válasz­tá­si kutya­ko­mé­di­át. Az ame­ri­kai vok­sok valós szá­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa körü­li huza­vo­ná­val az egész világ demok­rá­ci­á­ba és igaz­ság­ba vetett hite forog koc­kán. Olyan nem lehet, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban egyet­len halott nevé­ben leadott sza­va­zat is lehet, olyan nincs, hogy nem lehet mind­két oldal kép­vi­se­lő­je jelen a sza­va­za­tok újra­szá­mo­lá­sa­kor, olyan nem lehet, hogy jobb­ról bal­ra köny­vel­nek sza­va­za­to­kat, olyan nem lehet, hogy egy igaz­mon­dó pos­tást kirúg­nak, olyan nem lehet, hogy egy Kíná­ból vett infor­ma­ti­kai rend­szer vélet­le­nül meg­hi­bá­so­dik néhány állam­ban. És sok min­den nem lehet, mert ez a modern kori demok­rá­cia vége és egy vir­tu­á­lis új világ kez­de­te, ahol a valós élet­nek, a nagy­be­tűs VALÓSÁGNAK, az igaz­ság­nak már sem­mi helye nincs, ahol az élet helyét átve­szi a halál és azok, akik több halot­tat tud­nak sza­va­zás­ra kényszeríteni.

Napok óta köve­tem Donald J. Trump közös­sé­gi olda­lát. Har­minc­két­mil­lió tár­sam van. Meg­néz­tem Joe Bident. Hat és fél mil­lió. A kam­pány alatt Trump bár­ho­va ment, har­minc­hat órá­val előt­te jelen­tet­ték be, vírus ide vagy oda, tíz­ez­rek vár­ták. Biden, ha egyel­ta­lán kimoz­dult fész­ké­ből, „tisz­te­le­té­re” szá­zas nagy­ság­ren­dű hall­ga­tó­sá­got tobo­roz­tak. Trum­pot, a bohó­cot sze­re­tik, mert tud­ják, hogy kimond­hat­ja az igaz­sá­got, és ki is mond­ja. Meg­te­he­ti, min­den­fé­le retor­zió nél­kül. Meg­fe­lelt a kül­ső elvá­rás­nak. Bohó­kás a haja, bő a nad­rág­ja, idét­len sap­ká­kat hord, a kato­li­kus YMCA dal­la­má­ra tán­col, de ami a leg­fon­to­sabb, iga­zat mond.

Nagyon jól tud­ták ellen­fe­lei, hogy Donald J. Trump elsöp­rő győ­zel­met fog arat­ni. Min­den valós mérés azt mutat­ta, csak az elő­re tuda­to­san Biden győ­zel­met jóso­lók nem. Miért is írtak mást a beépí­tett köz­vé­le­mény­ku­ta­tók? Egy­sze­rű­en, hogy ne lóg­jon ki a lát­ha­tá­ron levő csa­lás lólá­ba. Be is iga­zo­ló­dott a vára­ko­zás. Jelen­leg het­ven­há­rom­mil­lió sza­va­za­ta van Trump­nak, ami nem teme­tők­ből és isme­ret­len nyom­dák­ból vagy szoft­ver­meg­hi­bá­so­dá­sok­ból érke­zett, nem hórukk­em­be­rek szál­lí­tot­ták áram­szü­net alatt. 

Nagy rész­ben hagyo­má­nyo­san gondolko­dó ame­ri­kai állam­pol­gá­rok adták le, kivár­ták soru­kat, sza­vaz­tak, haza­mentek. Ham­vas Béla azt írja a bohóc figu­rá­já­ról: „A bolond a hatal­mi őrü­le­ten kívül áll. A tör­té­ne­ten kívül. Pótol­ha­tat­lan ember. Párat­lan ember.” A hát­tér­ha­ta­lom­nak ez fáj: van egy párat­lan ember, aki a hatal­mi őrü­le­ten kívül­ről jött, aki az Egye­sült Álla­mo­kat a sír szé­lé­ről hoz­ta vissza, aki való­ban pótol­ha­tat­lan­nak tűnik ebben a zava­ros­ság­ban. Erre ellen­fe­lei csak a sír­ból tud­tak vála­szol­ni, amo­lyan krip­ta-krip­to­a­me­ri­ka­i­ként. Egy sötét, rej­tett világ üzel­me­it tele­pí­tet­ték a sok évszá­zad alatt kiszen­ve­dett demok­ra­ti­kus válasz­tás intéz­mé­nyé­be, ezzel ma még világ­szin­ten is belát­ha­tat­lan káro­kat okoz­va. Csíp­jen meg ben­nün­ket vala­ki, hogy ez nem igaz. Rúg­jon bokán vala­ki, hogy nem igaz, hogy cen­zú­ra- kom­men­te­lik 2020-ban egy ame­ri­kai elnök közös­sé­gi média poszt­ja­it. Nem csíp, nem rúg sen­ki, csak hüle­de­zünk. Ha ennek a demok­rá­cia defi­cit­nek csak a lágy fuval­la­ta belen­ge­né a magyar­or­szá­gi válasz­tá­so­kat, milyen világ­mé­dia-őrü­let ven­né kezdetét!

El is jutot­tunk a végé­re. A média átven­ni lát­szik az ural­mat. Ha a bohóc hagy­ja. Azon­ban esze ágá­ban sincs. A világ nagyon meg­té­vedt, sokan azt hiszik, hogy a CNN műsor­ve­ze­tő­je hir­det vég­ered­ményt az elnök­vá­lasz­tá­son. És ezt tény­leg, komo­lyan, sokan, nagyon sokan így gon­dol­ják. Maga Joe Biden is, aki elmon­dá­sa sze­rint saját maga fér­je, és elő­re beje­len­tet­te az ame­ri­kai poli­ti­ka­tör­té­net leg­na­gyobb csa­lá­sát. Ő is meg­néz­te az esti hír­adót és aztán elmond­ta, hogy ő az elnök. Ha én demok­ra­ta len­nék és pat­ri­ó­ta ame­ri­kai, bele­áll­nék ebbe a harc­ba. Neve­ze­te­sen derül­jön ki, hogy a bohóc iga­zat mond vagy sem, hiszen demok­ra­ta­ként a demok­rá­cia tisz­ta­sá­ga szá­mom­ra min­de­nek előtt való (vol­na).

Ha én demok­ra­ta len­nék, segí­te­nék kide­rí­te­ni, hogy szavaztak‑e a halot­tak, min­den levél­sza­va­zat eredeti‑e, volt‑e szoft­ver­hi­ba vagy sem. Jobb len­ne min­den­ki­nek, ha tisz­tá­zód­ná­nak a kér­dé­sek, ha min­den sza­va­zat a helyé­re kerülne. 

Ma is, mint annak ide­jén a kon­ven­ci­ók ellen láza­dó Böll bohó­ca, bolond­nak kell len­ni, hogy „gro­teszk – fonák módon a tár­sa­da­lom­ról s a tár­sa­da­lom­nak elmond­has­sa az igaz­sá­got”. Ma Donald J. Trum­pon a sor. Vár­juk a janu­ár 20‑i beik­ta­tá­si ünnep­sé­get. Remél­he­tő­leg a demok­rá­cia ünnepét.

Kiss Antal teológus

For­rás: Magyar Hírlap