Hírek Amerikai hirek Trump a máso­dik jelö­lé­sét kap­ta a 2021-es Nobel-békedíjra

Trump a máso­dik jelö­lé­sét kap­ta a 2021-es Nobel-békedíjra

A máso­dik jelö­lé­sét kap­ta Donald Trump a 2021-es Nobel-béke­díj­ra pén­te­ken, ezút­tal egy svéd poli­ti­kus­tól, aki az ame­ri­kai elnö­köt a segéd­le­té­vel lét­re­jött szerb-koszo­vói gaz­da­sá­gi meg­ál­la­po­dá­sért java­sol­ja kitüntetni.

Mag­nus Jacobs­son svéd keresz­tény­de­mok­ra­ta par­la­men­ti kép­vi­se­lő Trump és az ame­ri­kai kor­mány mel­lett a szerb és a koszo­vói kor­mány­za­tot is Nobel-béke­díj­ra jelöl­te. Úgy fogal­ma­zott: „A béke és a gaz­da­sá­gi fej­lő­dés érde­ké­ben vég­zett közös munkájukért.”

Trump szep­tem­ber 4‑én, a Fehér Ház­ban jelen­tet­te be Alek­san­dar Vucsics szerb elnök és Abdul­lah Hoti koszo­vói kor­mány­fő jelen­lé­té­ben, hogy Belg­rád és Pris­tina meg­ál­la­po­dott a két­ol­da­lú gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok rendezésében.

Az ame­ri­kai elnök tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű­nek minő­sí­tet­te az elvi meg­ál­la­po­dást, hang­sú­lyoz­va, hogy a gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés „össze­hoz­hat­ja az embe­re­ket”, s meg­nyit­hat­ja az utat a poli­ti­kai ren­de­zés előtt is.

Mag­nus Jacobs­son pén­te­ken a Twit­te­ren hason­ló értel­mű bejegy­zést tett közzé.

„A keres­ke­de­lem és a kom­mu­ni­ká­ció nagyon fon­tos a béke össze­ko­vá­cso­lá­sá­hoz” – írta.

A héten ez volt a máso­dik alka­lom, hogy Trum­pot Nobel-béke­díj­ra jelölték.

Szer­dán Chris­ti­an Tybring-Gjed­de, a nor­vég jobb­ol­da­li Hala­dás Párt par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je ter­jesz­tet­te elő jelö­lé­sét az Ábra­hám-egyez­mény néven ismert­té vált meg­ál­la­po­dás tető alá hozá­sá­ért. Ennek értel­mé­ben az Egye­sült Arab Emír­sé­gek és Izra­el fel­ve­szi egy­más­sal a tel­jes körű dip­lo­má­ci­ai kapcsolatot.

A nor­vég poli­ti­kus, aki a nor­vég dele­gá­ció tag­ja is a NATO par­la­men­ti köz­gyű­lé­sé­ben, az ame­ri­kai Fox tele­ví­zi­ó­nak adott inter­jú­já­ban Trump­nak a világ­ban zaj­ló elhú­zó­dó konf­lik­tu­sok meg­ol­dá­sa érde­ké­ben tett lépé­se­it dicsér­te, s kiemel­te az Egye­sült Arab Emír­sé­gek és Izra­el közöt­ti dip­lo­má­ci­ai kap­cso­la­tok fel­vé­te­lé­ről szó­ló meg­ál­la­po­dás tör­té­nel­mi jelentőségét.

„Sze­rin­tem (Trump) töb­bet tett a nem­ze­tek közöt­ti meg­bé­ké­lé­sért, mint a Nobel-béke­díj leg­több díja­zott­ja” – jelen­tet­te ki Tybring-Gjed­de a Fox tele­ví­zi­ó­ban, hoz­zá­fűz­ve, hogy az elő­ző ame­ri­kai elnök, a demok­ra­ta pár­ti Barack Oba­ma pár hónap­pal a beik­ta­tá­sa után kapott Nobel-béke­dí­jat, pedig „sem­mit sem csinált”.

A Nobel-bizott­ság­hoz inté­zett jelö­lé­si leve­lé­ben Tybring-Gjed­de leszö­gez­te: a Trump-kor­mány­zat­nak kulcs­sze­re­pe volt az Egye­sült Arab Emír­sé­gek és Izra­el közöt­ti dip­lo­má­ci­ai viszony létrejöttében.

„És mivel szá­mí­ta­ni lehet arra, hogy más közel-kele­ti orszá­gok is köve­tik majd az Egye­sült Arab Emír­sé­gek pél­dá­ját, ez az egyez­mény gyö­ke­res vál­to­zást hoz­hat, és a Közel-Kele­tet az együtt­mű­kö­dés és a fel­vi­rág­zás tér­sé­gé­vé teszi majd” – írta a jelö­lést indo­ko­ló hiva­ta­los leve­lé­ben a nor­vég poli­ti­kus, aki meg­em­lí­tet­te az ame­ri­kai elnök kulcs­fon­tos­sá­gú­nak ítélt köz­ve­tí­tői sze­re­pét az India és Pakisz­tán közöt­ti kas­mí­ri vitá­ban, vala­mint az Észak- és Dél-Korea közöt­ti konf­lik­tus­ban is.

Trump pén­te­ken dél­után a Twit­te­ren jelen­tet­te be, hogy az Ábra­hám-egyez­mény­hez csat­la­ko­zik Bah­re­in is, amely szin­tén fel­ve­szi a tel­jes körű dip­lo­má­ci­ai kap­cso­la­tot a zsi­dó állammal.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet