Hírek Amerikai hirek Trump a hét végé­ig beje­len­ti, kit jelöl szö­vet­sé­gi bírónak

Trump a hét végé­ig beje­len­ti, kit jelöl szö­vet­sé­gi bírónak

Az ame­ri­kai saj­tó­ban követ­ke­ze­te­sen Amy Coney Bar­rett és Bar­ba­ra Lagoa nevét emlegetik

Donald Trump ame­ri­kai elnök hét­főn azt közöl­te, hogy szom­ba­tig meg­ne­ve­zi jelölt­jét az alkot­mány­bí­ró­ság fel­ada­tát ellá­tó szö­vet­sé­gi leg­fel­sőbb bíró­ság meg­üre­se­dett helyé­re. Trump a Fox tele­ví­zi­ó­nak adott inter­jú­já­ban leszö­gez­te: min­den­képp sze­ret­né, hogy még a novem­ber 3‑ai elnök­vá­lasz­tás előtt elfo­gad­ják a pén­te­ken 87 éves korá­ban elhunyt Ruth Bader Gins­burg bíró utód­ját. Mint mond­ta, még a héten elő­ter­jesz­ti jelölt­jét, vár­ha­tó­lag pén­te­ken vagy szom­ba­ton, Ruth Bader Gins­burg búcsúz­ta­tá­sa után. Elmond­ta, hogy négy vagy öt bíró közül választ­ja majd ki, akit a leg­al­kal­ma­sabb­nak tart, és biz­to­san nő lesz az illető.

„Jogunk van hoz­zá, hogy ezt meg­lép­jük, s ren­ge­teg időnk van rá” – fogal­ma­zott Trump. Hoz­zá­fűz­te, hogy sze­rin­te az új alkot­mány­bí­ró­ság­ról szó­ló sza­va­zás­nak még a válasz­tás előtt meg kel­le­ne történnie.

A repub­li­ká­nu­sok­nak több­sé­gük van a szenátusban

A repub­li­ká­nu­sok­nak 53:47 ará­nyú több­sé­gük van a sze­ná­tus­ban, és szá­mít­hat­nak Mike Pen­ce alel­nök dön­tő vok­sá­ra is. Ez a szak­ér­tők sze­rint azt jelen­ti, hogy akár három repub­li­ká­nus sze­ná­tor támo­ga­tá­sa nél­kül is meg­sza­vaz­hat­ják az elnök jelölt­jét. Két tör­vény­ho­zó – Susan Collins Maine‑i és Lisa Mur­kows­ki alasz­kai sze­ná­tor – már beje­len­tet­te, hogy az elnök­vá­lasz­tás előtt nem sza­vaz alkot­mány­bí­ró-jelölt­ről. Trump hét­főn éle­sen bírál­ta is a két sze­ná­tort e bejelentésükért.

Ugyan az elnök úgy nyi­lat­ko­zott, hogy négy-öt jelölt közül választ majd, az ame­ri­kai saj­tó­ban követ­ke­ze­te­sen Amy Coney Bar­rett és Bar­ba­ra Lagoa nevét emle­ge­tik. Mind­ket­ten szö­vet­sé­gi fel­lebb­vi­te­li bírók, s mind­ket­tő­jü­ket kon­zer­va­tív­ként tart­ják szá­mon. Bar­ba­ra Lagoa az első spany­ol­aj­kú nő, akit a flo­ri­dai leg­fel­sőbb bíró­ság­ra kine­vez­tek, és elem­zők sze­rint a jelö­lé­se a spany­ol­aj­kú sza­va­zók erő­tel­je­sebb támo­ga­tá­sát is jelent­het­né Donald Trumpnak.

Az elhunyt Ruth Bader Gins­burg előtt tisz­te­lői szer­dán és csü­tör­tö­kön a leg­fel­sőbb bíró­ság épü­le­té­ben, pén­te­ken pedig a kong­resszus­ban róhat­ják le kegye­le­tü­ket. A bíró­nő vég­ső búcsúz­ta­tá­sá­ra pén­te­ken dél­előtt kerül sor.

For­rás: Man­di­ner / MTI