Hírek Amerikai hirek Trump a Biden-kor­mány beván­dor­lá­si poli­ti­ká­ját ostorozta

Trump a Biden-kor­mány beván­dor­lá­si poli­ti­ká­ját ostorozta

A Biden-kor­mány beván­dor­lá­si poli­ti­ká­ját osto­roz­ta Donald Trump volt ame­ri­kai elnök szom­ba­ton az Ohio állam­be­li Wel­ling­ton­ban, ahol a Fehér Ház­ból való kény­sze­rű távo­zá­sa óta első nagy­gyű­lé­sét tar­tot­ta. Egy­út­tal arra szó­lí­tot­ta fel támo­ga­tó­it, hogy segít­se­nek a repub­li­ká­nu­sok­nak vissza­sze­rez­ni a kong­resszu­si többséget.

A volt elnök annak a halá­los áldo­za­to­kat is köve­te­lő táma­dás­nak az árnyé­ká­ban adta át hiva­ta­lát, ame­lyet a tör­vény­ho­zás épü­le­te ellen haj­tot­tak vég­re hívei, köz­vet­len azután, hogy egy washing­to­ni nagy­gyű­lé­sen elis­mé­tel­te állí­tá­sa­it, melyek sze­rint csa­lás miatt vesz­tet­te el a válasz­tá­so­kat. Túl­él­te az emi­att elle­ne kez­de­mé­nye­zett máso­dik impe­ach­ment eljá­rást és meg­őriz­te jelen­tős befo­lyá­sát a repub­li­ká­nus párt­ban, nem utol­só­sor­ban azzal, hogy nyit­va hagy­ta azt a kér­dést, hogy 2024-ben indul‑e újra az elnö­ki posztért.

Szom­ba­ton az őt ünnep­lő több ezer híve előtt elis­mé­tel­te rég­óta han­goz­ta­tott sérel­me­i­nek egy részét, bírál­va egye­bek közt az ame­ri­kai válasz­tá­si rend­szert, de min­de­nek­előtt az Egye­sült Álla­mok déli hatá­ra­in át beju­tó ille­gá­lis beván­dor­lók szá­má­nak növe­ke­dé­sét hangsúlyozta.

„Vissza fog­juk ven­ni a kép­vi­se­lő­há­zat, a sze­ná­tust és Ame­ri­kát is, és mind­ezt hama­ro­san” – mondta.

A 2022-es fél­idős ame­ri­kai válasz­tá­sok tét­je a tör­vény­ho­zás két házá­ban meg­lé­vő, jelen­leg haj­szál­vé­kony demok­ra­ta több­ség meg­őr­zé­se vagy elvesz­té­se lesz,

és a tör­té­nel­mi tapasz­ta­la­tok azt mutat­ják, hogy a repub­li­ká­nu­sok­nak esé­lyük van man­dá­tu­mo­kat sze­rez­ni ebben a versenyben.

Bár Trump mon­dott már beszé­de­ket párt­já­nak ese­mé­nye­in, ami­óta válasz­tá­si vere­sé­get szen­ve­dett demok­ra­ta rivá­li­sá­val, Joe Biden­nel szem­ben, az álta­la a 2020-ban elhó­dí­tott déli állam­ban tar­tott mos­ta­ni ese­mény azt jel­zi, hogy vissza­tér­het azok­hoz a nagy­gyű­lé­sek­hez, ame­lyek min­dig is kulcs­fon­tos­sá­gú­ak vol­tak sza­va­zói bázi­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ban. Ohi­ói sze­rep­lé­se egy­ben azok­nak a nyil­vá­nos ese­mé­nyek­nek a kez­de­tét is jelen­ti, ame­lye­ken oda­vág­hat azok­nak a tavaly meg­vá­lasz­tott repub­li­ká­nu­sok­nak, akik néze­tei sze­rint szem­be­for­dul­tak vele.

Míg a kong­ress­szu­si repub­li­ká­nu­sok a MAGA-nak tet­sze­leg­nek, amely most már az össze­es­kü­vés-elmé­le­tek gyár­tó­i­nak és az átve­rők­nek ott­ho­na, a Biden-kor­mány fel­ka­rol­ja Trump poli­ti­ká­ját és ellop­ja a repub­li­ká­nu­sok műso­rát – írja Domi­nic Green a Spec­ta­tor hasábjain.

Szom­ba­ton pél­dá­ul volt fehér házi tanács­adó­ja, Max Mil­ler mel­lett kam­pá­nyolt, aki Antho­ny Gon­za­lez kép­vi­se­lői helyét pró­bál­ja elhó­dí­ta­ni. Gon­za­lez egyi­ke a kép­vi­se­lő­ház azon tíz repub­li­ká­nus tag­já­nak, akik meg­sza­vaz­ták Trump alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­sát a janu­ár 6‑i, Capi­to­li­um elle­ni táma­dás­ra való fel­buj­tás vádjával.

Trump közöl­te már, hogy mind a tízük ellen kam­pá­nyol­ni fog. Ahogy támo­ga­tá­sá­ról biz­to­sí­tot­ta Lisa Mur­kows­ki sze­ná­tor kihí­vó­ját is, Mur­kows­ki ugyan­is az egyet­len 2022-es újra­in­du­ló azon hét repub­li­ká­nus sze­ná­tor közül, akik a janu­á­ri impe­ach­ment-eljá­rás során meg­sza­vaz­ták, hogy emel­je­nek vádat ellene.

Trump szer­dán az ame­ri­kai-mexi­kói hatá­ron tesz láto­ga­tást Greg Abb­ott texa­si kor­mány­zó kísé­re­té­vel, majd a flo­ri­dai Sara­so­tá­ban tart újabb nagy­gyű­lést júli­us 3‑án. Támo­ga­tói pedig remé­nyü­ket fejez­ték ki, hogy Trump­nak ezek­kel az ese­mé­nyek­kel sike­rül fel­so­ra­koz­tat­nia a pár­tot az őt köve­tő kong­resszu­si jelöl­tek mögött.

A szom­ba­ti ese­mé­nyen Trump foly­tat­ta har­cát más veze­tő repub­li­ká­nus tör­vény­ho­zók­kal is.

Ismét kiro­ha­nást inté­zett volt alel­nö­ke, Mike Pen­ce ellen, aki beál­lí­tá­sa sze­rint meg­aka­dá­lyoz­hat­ta vol­na, hogy a kong­resszus janu­ár 6‑án jóvá­hagy­ja Biden válasz­tá­si győ­zel­mét, vala­mint a sze­ná­tus repub­li­ká­nus kisebb­sé­gét veze­tő Mitch McCon­nell ellen, ami­ért Trum­pot „gya­kor­la­ti­lag és erköl­csi­leg fele­lős­nek” nevez­te az aznap tör­tént erő­sza­kos cselekményekért.

A volt elnök meg­is­mé­tel­te azo­kat az állí­tá­sa­it is, melyek sze­rint válasz­tá­si csa­lás­sal vet­ték el a győ­zel­met a repub­li­ká­nus sza­va­zók­tól. A repub­li­ká­nus sza­va­zók 53 szá­za­lé­ka jelen­leg is meg van győ­ződ­ve arról, hogy a 2020-as válasz­tá­so­kon Trump győ­zött, s a tel­jes ame­ri­kai köz­vé­le­mény negye­de is egyet­ért azzal, hogy Trump győ­zött – álla­pí­tot­ta meg a Reuters/Ipsos köz­vé­le­mény-kuta­tó felmérése.

For­rás: MTI / neok​hon​.hu