Hírek Morzsák Tri­a­non­ról beszélgettek

Tri­a­non­ról beszélgettek

Kevés olyan nem­zet van, vagy talán egyet­len­egy sem, amellyel elő­for­dult a tör­té­nel­me során olyan abszur­dum, mint ami velünk tör­tént meg a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum­kor. Ugyan­is 102 évvel ezelőtt bekö­vet­kez­he­tett – ez nem mese, hanem a való­ság – hogy egy csa­lád reg­gel elin­dult Kolozs­vár­ról Deb­re­cen­be, meg­lá­to­gat­ták a roko­no­kat, ebé­del­tek egy jót, majd mikor dél­után haza akar­tak tér­ni, a román dra­go­nyo­sok már úti­ok­má­nyo­kat kér­tek tőlük és jelez­ték, hogy csak ezek fel­mu­ta­tá­sá­val tud­nak haza­tér­ni új hazá­juk­ba, a Román Királyságba. 

Dal­ban mesél­te el ugyan­ezt a szto­rit a Kár­pá­tia zene­kar ismert slá­ge­re a Leve­let hozott a pos­ta. Miköz­ben a magas­esé­sű fel­vi­dé­ki folyó­kon legel­tet­jük a sze­mün­ket nem csak ami­att könnye­zünk, hogy ezek­ről a cso­dá­la­tos tájak­ról kény­te­len volt lemon­da­ni Magyar­or­szág, hanem végig­kö­vet­jük annak a drá­má­ját, hogy bár a fér­jét a front­ról haza­vá­ró Kovács Mária sem­mi rosszat nem tett, még­is elvesz­ti magyar sze­mély­azo­nos­sá­gát, elve­szik tőle a nevét. 

Kovács Mári­á­ból egyik pil­la­nat­ról a másik­ra Maria Ková­co­vá lesz. 

Aho­gyan a kolozs­vá­ri magyar csa­lád­ból a meg­kér­de­zé­sük és bele­egye­zé­sük nél­kül román állam­pol­gá­ro­kat csi­nál­tak. Elin­dul­tak reg­gel a magyar kin­cses város­ból, Hunya­di Mátyás szü­lő­he­lyé­ről, majd este már Cluj Napo­cá­ban haj­tot­ták álom­ra a fejüket. 

Mi volt a bűnük, mit követ­tek el, hogy ezt kel­lett meg­él­jék? Sem­mi, csak az, hogy magyar­nak születtek! 

Ez is a kol­lek­tív bűnös­ség, a meg­bé­lyeg­zés egy fajtája. 

A tri­a­no­ni emlék­na­pon sok szó esik az elsza­kí­tott terü­le­tek­ről, az ország cson­kí­tás­ról, a nem­zet­ha­lál­ról. Keve­seb­bet szó­lunk azon­ban arról, hogy magyar embe­re­ket vesz­tet­tünk el, hon­fi­tár­sa­ink kerül­tek mél­tat­la­nul meg­alá­zó és alá­ve­tett helyzetbe. 

Ők marad­tak, akik vol­tak, hűek a nem­ze­tük­höz, őse­ik­hez, szü­lő­föld­jük­höz, még­is nekik kel­lett magya­ráz­kod­ni­uk és bizony­gat­ni­uk, hogy ők bizony min­dig is éltek, itt szü­let­tek. Kite­le­pí­tet­ték őket, átdob­ták a hatá­ron egy bőrönddel. 

Vagy azt mond­ták nekik, hogy túl sok itt a magyar és ez baj, mert ez már egy másik ország ha tet­szik, ha nem. Ezért tele­rak­ták a több­sé­gi nem­zet zász­ló­i­val az utcá­kat és a tere­ket, hogy a magya­rok ne érez­zék töb­bé ott­hon magukat. 

Még így sem érez­ték azon­ban kom­for­to­san magu­kat a hódí­tó nem­zet veze­tői, ezért messzi vidé­kek­ről tele­pí­tet­tek be olyan embe­re­ket, akik sem a szo­ká­so­kat, sem a gaz­dag kul­tú­rá­ját nem ismer­ték az ősi magyar vidékeknek. 

Még így is fél­tek azon­ban a magya­rok­tól, ezért elő­for­dult olyan is, hogy sze­ren­csét­len, sze­gény embe­re­ket becsap­tak, lefi­zet­tek, leitat­tak és neki­te­rel­ték a magya­rok­nak azért, hogy ők inkább a szü­lő­föld­ről való elván­dor­lást válasszák. 

Elül­döz­ték őket, akik pedig marad­ni akar­tak, azok közül sokak­nak aján­lot­ták fel, hogy a bol­do­gu­lás, a jobb elő­me­ne­tel érde­ké­ben dob­ják el magyar­sá­guk és válassza­nak új identitást. 

Szlo­vá­ki­á­ban ennek a mód­szer­nek a leg­újabb­ko­ri meg­je­le­né­se volt, hogy aki mer­te fel­ven­ni a magyar állam­pol­gár­sá­got az egy­út­tal elve­szí­tet­te a szlo­vá­kot. Vol­tak azon­ban sokan a magya­rok között olya­nok, akik nem csak vál­lal­ták a kisebb­sé­gi sor­sot, hanem áldo­za­tot nem kímél­ve, fárad­ha­tat­la­nul dol­goz­tak is kisebb­ség­ben maradt testvéreikért. 

A Pes­ti Tv Mint­ha teg­nap tör­tént vol­na… című műso­rá­ban Tri­a­non mel­lett egy ilyen hős­re, az erdé­lyi Mikó Imré­re emlékeztünk. 

Fer­kó Dáni­el beszél­ge­tő­tár­sa Szar­ka Nóra és Köő Artur volt.

https://​pes​tis​ra​cok​.hu/​t​r​i​a​n​o​n​-​s​o​r​s​o​k​r​o​l​-​s​z​o​l​-​r​o​l​u​n​k​-​s​z​o​l​-​v​i​d​eo/