Hírek Elszakított területi hirek Tri­a­non­ban Magyar­or­szág jövő­jét akar­ták ellehetetleníteni

Tri­a­non­ban Magyar­or­szág jövő­jét akar­ták ellehetetleníteni

A száz évvel ezelőt­ti béke­dik­tá­tum­mal a nagy­ha­tal­mak Magyar­or­szág jövő­jét akar­ták elle­he­tet­le­ní­te­ni Tri­a­non­ban, de ma már lát­szik, hogy ez nem sike­rült – mond­ta a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra csü­tör­tö­kön Buda­pes­ten, egy az Aka­dé­mi­án tar­tott rendezvényen.

Potá­pi Árpád János a kor­mány­za­ti nem­zet­po­li­ti­ka elmúlt tíz évét siker­ága­zat­ként jel­le­mez­te a Közép-Euró­pai Club Pan­nó­nia Köz­hasz­nú Egye­sü­let tár­sa­dal­mi pár­be­széd fóru­ma kere­té­ben ren­de­zett „Tri­a­non 100 – A béke­dik­tá­tum és követ­kez­mé­nyei, tanul­sá­gai” című konferencián.

Emlé­kez­te­tett arra: a mai nem­zet­po­li­ti­ka alap­ja­it Antall József terem­tet­te meg 1990-es elhí­re­sült mon­da­tá­val, hogy lélek­ben 15 mil­lió magyar minisz­ter­el­nö­ke kíván lenni.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Az állam­tit­kár sze­rint az 1920-as béke­dik­tá­tum elfo­gad­ta­tá­sa után sokan arra szá­mí­tot­tak, hogy az élet­kép­te­len­né vált ország magá­tól el fog pusz­tul­ni. Ez a vára­ko­zás azon­ban nem vált be – mond­ta -, és mos­tan­ra kiépült a hatá­ron túl élő magya­ro­kat támo­ga­tó intéz­mény­há­ló­zat, az idei cen­te­ná­ri­u­mi évfor­du­ló­ra pedig az Ország­gyű­lés meg­hir­det­te a nem­ze­ti össze­tar­to­zás évét, amely a pan­dé­mia­hely­zet miatt a szo­li­da­ri­tás évé­vé is vált.

Nem­zet­po­li­ti­ká­ra azért van szük­ség, mert a nem­zet és az ország hatá­rai nem esnek egy­be, ezért kell intéz­mé­nyes for­má­ban, álla­mi­lag törőd­ni a hatá­ron túli magyar­ság­gal – emel­te ki, fel­idéz­ve a száz évvel ezelőt­ti terü­le­ti, népes­sé­gi és gaz­da­sá­gi veszteségeket.

Potá­pi Árpád János a hatá­ron túli magyar­ság­nak szánt támo­ga­tá­so­kat sorol­va emlé­kez­te­tett arra, hogy míg a koráb­bi kor­mány­zat ide­jén, 2009-ben éven­te 9,1 mil­li­árd forin­tot for­dí­tot­tak ilyen célok­ra, mára ez az összeg éven­te 100 mil­li­árd forint, a prog­ram­sze­rű támo­ga­tá­so­kat is figye­lem­be véve pedig ennek többszöröse.

Arra is fel­hív­ta a figyel­met, hogy a 2010 máju­si, a ket­tős állam­pol­gár­ság meg­te­rem­té­sé­ről szó­ló ország­gyű­lé­si dön­tés után mára mint­egy 1,1 mil­li­ó­ra emel­ke­dett azok szá­ma, akik az egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tás­sal állam­pol­gár­sá­got kap­tak, illet­ve sok eset­ben visszakaptak.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet