Hírek Morzsák Trianon100 – Kora­be­li képes­la­pok­ból készült tör­té­nel­mi album

Trianon100 – Kora­be­li képes­la­pok­ból készült tör­té­nel­mi album

Kora­be­li képes­la­pok és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó tör­té­ne­tek, isme­ret­ter­jesz­tő szö­ve­gek olvas­ha­tók abban a tör­té­nel­mi album­ban, amely a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum alá­írá­sá­nak 100. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból jelent meg. 

Az Elra­bolt Hun­gá­ria című kötet­ben az érdek­lő­dők bepil­lant­hat­nak az 1920 előt­ti Kas­sa, Nagy­vá­rad, Fiu­me, Pozsony, Sza­bad­ka vagy épp Bereg­szász min­den­nap­ja­i­ba, egy­út­tal fel­tá­rul mind­az az embe­ri, anya­gi és szel­le­mi vesz­te­ség, amellyel 1920. júni­us 4. után a magyar­ság szembesült.

„Elra­bolt váro­sok, fal­vak, für­dő­he­lyek, vala­mint várak, kas­té­lyok, szál­lo­dák, vas­út­vo­na­lak, gyár­komp­le­xu­mok, ter­mé­sze­ti cso­dák, bor- és bánya­vi­dé­kek, kikö­tők soka­sá­ga mutat­ko­zik meg előt­tünk az olda­la­kon” – olvas­ha­tó az albu­mot kiadó Pat­ri­ó­ták Egye­sü­let közleményében.

A kötet elő­sza­vát Kásler Mik­lós, az embe­ri erő­for­rá­sok minisz­te­re írta, az album a tár­ca támo­ga­tá­sá­val jelent meg, szer­zői Balázs D. Atti­la és Pata­ki Tamás.

A tájé­koz­ta­tás sze­rint a szer­zők a kötet­ben szám­ba veszik a béke­dik­tá­tum óta eltelt 100 évet, annak vesz­te­sé­ge­it. A fel­na­gyí­tott képes­la­pok meg­idé­zik a „bol­dog béke­idő­ket”, de a magyar­el­le­nes­ség egy­ko­ri és mai arca is fel­vil­lan az albumban.

A köny­vet – amely­nek máso­dik kiadá­sa is már meg­je­lent – az egye­sü­let hon­lap­ján lehet megvásárolni.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu