Hírek Amerikai hirek Tri­a­non Meg­em­lé­ke­zés 2020 – Áldott légy nem­ze­tem, áldott légy magyar nemzet!

Tri­a­non Meg­em­lé­ke­zés 2020 – Áldott légy nem­ze­tem, áldott légy magyar nemzet!

Tisz­telt Hon­fi­tár­sa­im, Ked­ves Bará­ta­im! Kívá­nom, hogy sora­im mind­annyi­u­kat jó egész­ség­ben talál­ják.
Az idei Tri­a­non meg­em­lé­ke­zé­sünk­re sze­ret­ném fel­hív­ni szí­ves figyelmüket.

Itt Los Ange­les-ben, mint szer­te a nagy­vi­lág­ban, ahol magya­rok élnek, min­den évben igyek­szünk mél­tó módon meg­em­lé­kez­ni a magyar tör­té­ne­lem egyik leg­gyá­szo­sabb pillanatáról.

Kalo­ta­sze­gi magyar­ként úgy érez­tem, hogy a kiala­kult jár­vány­hely­zet elle­né­re, ez évben sem marad­hat el a meg­em­lé­ke­zés. Főleg, hogy idén az ország szét­sza­kí­tá­sá­nak 100-ik évfor­du­ló­já­hoz érkez­tünk. Fon­tos­nak tar­tom, hogy e cen­ten­ná­ri­u­mi mér­föld­kő­höz érve, ne csak emlé­kez­zünk, de áll­junk is meg egy kicsit, von­juk le a múlt­ból a tanul­sá­go­kat, gon­dol­koz­zunk el és sző­jünk új ter­ve­ket arra vonat­ko­zó­lag, hogy hogyan szol­gál­hat­juk leg­job­ban magyar­sá­gun­kat és Magyar Hazán­kat. Legyünk büsz­kék hazánk­ra és kul­tú­ránk­ra, ápol­juk anya­nyel­vün­ket itt a diasz­pó­rá­ban is. Tisz­tel­jük őse­in­ket, őriz­zük és adjuk tovább, amit szá­munk­ra meg­te­rem­tet­tek. Min­den­na­pi élet­vi­te­lünk­ben pedig töre­ked­jünk a béké­re, a sze­re­tet­re és egy­más megértésére.E gon­do­lat­sor jegyé­ben jött lét­re a You­Tu­be csa­tor­nán­kon bemu­ta­tás­ra kerü­lő zenés-ver­ses-pró­zai meg­em­lé­ke­zés, amely a karan­tén szab­ta lehe­tő­sé­gek között készí­tett egyé­ni vide­ók lán­co­la­ta. Habár, a kez­de­mé­nye­zés innen Los Ange­les-ből indult, meg­szó­lal­nak ben­ne az  Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok más terü­le­te­in, Kana­dá­ban, vala­mint az anya­or­szág­ban és az elsza­kí­tott terü­le­te­ken élő hon­fi­tár­sa­ink is.
Az össze­ál­lí­tás közel 80 részt­ve­vő és szá­mos más, a kulisszák mögött segí­tő hon­fi­tár­sunk haza­sze­re­te­té­nek tanú­ság­té­te­le. Meg­szó­lal­nak ben­ne gye­re­kek, fia­ta­lok és idő­sek, szín­mű­vé­szek és műked­ve­lő elő­adók, nép­tán­co­sok, közös­sé­gi veze­tők és lel­ké­szek is. Tisz­ta szí­vű, pél­da­ér­té­kű magyar embe­rek, akik­nek fáj Tri­a­non… Mun­ká­ju­kat, köz­re­mű­kö­dé­sü­ket elis­me­rés és köszö­net ille­ti.
Külön köszö­net Dáni­el­fy Zsolt Jászai Mari-díjas szín­mű­vész­nek a ren­de­zés­ben nyúj­tott segít­sé­gé­ért, vala­mint Magyar Zsolt vágó­nak, tech­ni­kus­nak a videó elké­szí­té­sé­ben vég­zett munkájáért.A részt­ve­vők, a sze­rep­lők nevé­ben is tisz­te­let­tel kérem Önö­ket az emlék­mű­sor meg­te­kin­té­sé­re, vala­mint arra, hogy vigyék hírét ennek a vir­tu­á­lis meg­em­lé­ke­zés­nek. Amennyi­ben tehe­tik, kérem osszák meg az itt össze­fog­lalt rövid beszá­mo­lót és a meg­em­lé­ke­zés pla­kát­ját csa­lád­tag­ja­ik­kal, bará­ta­ik­kal, isme­rő­se­ik­kel is. A pla­ká­tot az e‑mailhez csa­tol­va talál­ják meg.

Emlé­kez­zünk együtt, néz­zük együtt, hogy egy­szer­re dob­ban­jon a szívünk…

KALIFORNIAI IDŐ SZERINT, JÚNIUS 4‑ÉN ESTE 6:00 ÓRAKOR (PST)A You­Tu­be link­kel kali­for­ni­ai idő sze­rint júni­us 3‑án este (magyar­or­szá­gi idő sze­rint, júni­us 4‑én reg­gel) jelent­ke­zünk. A lin­ket e‑mailben küld­jük, mely elér­he­tő lesz a Face­book külön­bö­ző közös­sé­gi olda­la­in is.A pub­li­ká­lást köve­tő­en, ez a link folya­ma­to­san elér­he­tő lesz.
Kér­dé­se­ik­kel nyu­god­tan írja­nak vagy hívjanak.Addig is, Isten áld­jon mindenkit!

Tisz­te­let­tel,
Antal Tímea
A Dél-Kali­for­ni­ai Magyar Örök­ség Ala­pít­vány ala­pí­tó­jaA Szo­bosz­lai Sán­dor Dél-Kali­for­ni­ai Magyar Szín­ház művé­sze­ti igaz­ga­tó­jaA Los Angeles‑i Egye­sült Magyar Ház elnök­he­lyet­te­se
Tel: 949−351−2116